Rusya


GENEL BİLGİLER

Rusya Federasyonu 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra sosyal yardım prensibine dayalı üniversel sistemden sosyal ve mesleki risklere karşı sigorta sistemine geçerek sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenlemiştir. Sistem;

Sosyal sigorta ;

Sosyal yardım;

Sosyal hizmet üzerine kurulmuştur.

Sosyal sigortalar, emeklilik, geride kalan, sağlık, malulluk, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarını kapsamaktadır. Sosyal yardım, muhtaç gruplara sosyal hizmetler aracılığıyla sağlanan yardımları ifade etmektedir.

Ayrıca bazı hedef gruplar ya da sosyal güvenlik dalları için program ve projeler de sosyal güvenlik mevzutının parçası olarak değerlendririlmektedir. Örneğin 2020 yılına kadar Rusya Federasyonu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesine dair Temel Esas; Malullere Sosyal Destek Federal Hedef Program (2006-2010); Rusya'nın Çocukları Federal Hedef Program gibi...

Sosyal güvenlik sistemi Rusya Federasyonu Anayasası'nın (RFA) 4 maddesine dayanmaktadır. 7.madde ülkenin sosyal devlet olduğunu, 38.madde anneliğin, çocuğun ve ailenin devlet korumasında olduğunu, 39.madde bir önceki hakkı daha geniş olarak açıklayarak her bireyin yaşlılık, malullük, hastalık, dulluk, çocuk bakımı ve yasalarla sağlanan diğer haklara sahip olduğunu ve 41.madde her bireyin sağlık ve tıbbı bakım hakkının olduğunu belirtmektedir.

Sisteme ilişkin yasal düzenlemeler, sistemin yürütülmesi, finansmanı, kontrolü esas itibariyle federal devletin sorumluluğundadır. Sistemin yürütülmesi federal yapı içinde (85 federe birimde) bakanlık, servisler/fonlar ve ajanslar 3 lü yapısıyla gerçekleştirilmektedir.

Çalışme ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın sorumluluğu'nda;

Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu; bağımsız bütçeli, emeklilik fonlarının toplanması, idaresi, ödenmesiden, iş kazası- meslek hastalığı durumlarında maluliyet aylığı ve dul aylığı ödemelerinden sorumlu finansal bir kurum özelliğine sahiptir. Ayrıca sosyal emeklilik, anne anaparası gibi bazı sosyal ödemeleri de gerçekleştirmektedir.

Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu sigorta primlerinin idaresinden, emeklilik dışında geçici iş göremezlik, analık, çocuk bakımı, ölüm yardımları gibi sosyal yardımların verilmesinden, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik programlarının uygulamasından sorumlu bir federal kurumdur.

Zorunlu Sağlık Sigorta Fonu, Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda, sağlık hizmetlerinin verilmesinden sorumlu federal bir kurumdur.

Her üç fonun da ülkeye yayılmış taşra teşkilatları bulunmaktadır.

Fonların idari kurullarında, ilgili federal kurumlarla birlikte dönüşümlü olarak ilgili sendikalar ve sivil toplum örgütleri de yer almaktadır.

Sigorta sistemi işverenler tarafından ödenen primler ve devlet katkısı ile finanse edilmektedir. İsteğe bağlı emeklilik sistemi dışında genel sistem içinde çalışan/ işçi payı bulunmamaktadır.

Toplam sigorta oranı %30'dur. Çalışanların ücretleri üzerinden 876.000 Rubleye kadar %22 oranında, aşan tutar için %10 oranında prim emeklilk fonuna aktarılmaktadır.

Çalışanların ücretlerinin en fazla 755.000 'e kadar olan kısmı üzerinden %2.9 Sosyal Sigorta Fonuna ve ücretlerin %5,1 (bazı durumlarda %5,9) Zorunlu Sağlık Sigorta Fonuna aktarılmaktadır.

Ayrıca işyerinin risk kategoorisine göre de %0,2 ila %8,5 oranında çalışnaların ücretlerinden kesilen prim ayrı olarak Sosyal Sigorta Fonuna aktarılmaktadır.

Ayrıca göçmen/yabancı çalışanların Emeklilik Fonu’na ve İş Kazası/ Meslek hastalıkları için kesilen prim oranı Rus vatandaşları ile “Geçici- 3 yıllık oturum- ve Sürekli Oturuma- 5 yıllık oturum”- sahip olanlarla aynı orandayken (%22) Sosyal Sigorta Fonuna kesilen oran %1,8 dir. Sağlık sigortası primleri kesilmemekte zorunlu özel sigortaya tabi olmaktadırlar. Bu kategorilerin dışında -Yabancı“Yüksek Nitelikli Uzman Çalışanlar” iş kazası/meslek hastalığı dışında tüm sigorta primlerinden muaf tutulmaktadırlar.

YAŞLILIK SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/Kurum(lar)

Sorumlu Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı (www.rosmintrud.ru )

Prim toplayan ve ödeyen kurum: Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu http://www.pfrf.ru/en

Temel yasal metinler

5/12/2001 tarihli Rusya Federasyonu 166-FZ sayılı kamu emeklilik rejimi yasasına dayanmaktadır. 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.
3/12/2012 243-FZ; 4/12/2013 351-FZ;28/12/2012 400 FZ; 28/12/2013 424-FZ) tarihli ve sayılı yasalar.

30 Kasım 2011 (Federal Yasa No. 360-FZ Emeklilik Tasaaruf Giderlerinin Ödemesinin Finansmanına dair Usuller)
30 Kasım 2011 359-FZ "Rusya Federasyonu'nun Emekli Maaşları Hesabı Üzerindeki Ödemeleri Finanse Etme Prosedürü Hakkında Federal Yasanın Kabulüne İlişkin Bazı Kanun Hükmünde Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair"
17/12/2001-173-FZ Rusya Federasyonu Devlet Emekli aylıkları (2005 yılında değiştirilen) (28 Aralık 2013 400-FZ sayılı yasayla çelişmemek kaydıyla emekli aylığı hesaplamasında istisnasi olarak kullanılan ve 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmayan)
15 Aralık 2001 167-FZ Rusya Federasyonu Zorunlu Sigorta Emekliliği hakkında federal yasa
15 Mayıs 1991 1244-1 sayılı Rusya Federasyonu Çernobil Faciasından etkilenen vatandaşların sosyal korumasına dair federal yasa
Kasım 1998-175 FZ 10 Ocak 2002 2-FZ sayılı doğal afet ve radyasyondan etkilenen kişilerin korunmasına dair federal yasalar
22 Ağustos 2004 122-FZ sayılı devlet yapısındaki değişiklikler nedeniyle yasalardaki değişiklikler hakkında federal yasa
24 Temmuz 2009 212-FZ emeklilik fonuna sigorta katkılarına dair, Sosyal Sigorta Fonu, Federal ve Bölgesel Zorunlu Sağlık Sigorta Fonu
28 Aralık 2013 421-FZ Çalışma Koşullarının Özel Değerlendirmesine dair 2 Aralık 2013 320-FZ Federal Yasanın kabul edilmesiyle bazı yasalarda değişikliklere dair federal yasa
Sigorta Emekliliğine dair 28/12/2013 400-FZ sayılı federal yasa; 28/12/2013 424-FZ sayılı Emekliliğin Biriktirme kısmına dair federal yasa; 01/12/2014 385-FZ sayılı 2015 ve 2016-2017 planan dönemine dair Emeklilik Fonu Bütçesi hakkındaki federal yasa
www.coe.int (MISSCEO Tablolar)

Finansman ve katkı yönetimi

Genel dağıtım (pay as you go) ve fonlu sistem(değerlendirme/kapitalizasyon) ile devlet bütçesinden karşılanmaktadır.
2014 yılına kadar emeklilik sigorta rejiminin sağladığı temel emekli aylığı “çalışmaya dayalı emeklilik sistemi olarak da bilinen” katılımlı yaşlılık aylığı idi. Bu aylık 2 temel zorunlu bileşenden oluşmaktaydı. Biri sigorta primlerinin dağıtımına dayalı bileşen diğeri ise primlerin değerlendirilmesine (kapitalizasyon) dayalı bileşen olmak üzere.

2012 yılında birçok yasa ile bu sistem değiştirilmiştir (3/12/2012 243-FZ; 4/12/2013 351-FZ;28/12/2012 400 FZ; 28/12/2013 424-FZ)
3/12/2012 ve 4/12/2013 tarihli yasalar primlerin değerlendirilmesinden oluşan emekli aylığı kısmını primlerin dağıtılmasından oluşan kısım lehine azaltmayı öngörmektedir.
28/12/2013 tarih ve 424-FZ sayılı yasa primlerin değerlendirilmesine dayalı emekli aylığı kısmını kendi başına bir aylık haline dönüştürmüştür. 28/12/2013 tarih ve 400 FZ sayılı yasa ile emekli aylığı hesaplanma sistemi değiştirilmiş ve puan sistemi getirilmiştir

Prim oranları

Primler işverenler tarafında ödenmektedir.
Serbest çalışanlar kendi primlerini ödemektedirler. Çalışanların ücretleri üzerinden 876.000 Rubleye kadar %22 oranında, aşan tutar için %10 oranında prim emeklilk fonuna aktarılmaktadır.
İşverenler tarafından Emeklilik Fonuna her bir çalışan için ücretinin %22 sinin %16’sı emeklilik sisteminin dağıtım kısmına devrolurken, %6 sı değerlendirilmesi (kapitalizasyon) için ayrılmaktaydı.. Yapılan yasa değişiklikleriyle bireyler isterlerse %6 oranını devam ettirebilecekler isterlerse %2 ye düşürebilecekler isterlerse ise tamamen bundan vazgeçerek tercihlerini dağıtıma dayalı sistemden yana kullanabileceklerdir. (3/12/2012 tarihli yasa)

Prim ödeme süresi

400-FZ sayılı yasa ile emeklilikte esas alınan en az sigortalılık süresi 5 yıldan kademeli olarak 2015-2024 yılları arasında erkekler için 30, kadınlar iin 25 yıla çıkarılmıştır.

2018 itibariyle en az 9 yıldır.

Emeklilik yaşı

Kadınlar için 55 erkekler için 60
Kamu çalışanları için 01/01/2017 tarihinden itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak (her 6 aylık dönem için) erkekler için 65 kadınlar için 63 yaşına yükseltilmiştir.

Emeklilik yaşı uzak- kuzey bölgelerinde çalışmış olanlar veya tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlar, 5 ve daha çok çocuk sahibi olan anneler veya özürlü çocuğu olanlar ve bazı özel meslek grupları için indirilmektedir.

Zor ve tehlikeli işlerde çalışanların yeterli sigortalılık süresini tamamlamaları halinde emeklilik yaşları erkeklerde 50-55, kadınlarda 45-50 olarak belirlenmiştir. Bu kapsama giren meslekler, sektörler, kurumlara dair çalışma süreleriyle birlikte liste Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi ile belirlenmiştir.
Ayrıca radyasyona maruz kalmış veya insan nedenli kazalar sonucu hastalanmış kişilere en az 5 yıl prim ödenmesi koşuluyla kadın ise 45 erkek ise 50 yaşında emekli aylığı bağlanmaktadır.
Erken Emeklilik Şartları;
Yeraltında, tehlikeli ve aşırı sıcak ortamlarda en az 10 yıl 7 ay çalışan ve 20 yıllık hizmet süresi olan erkekler 50 yaşında, 6 yıl çalışmış ve 15 yıllık hizmet süresi olan kadınlar 45 yaşında emekli olabilmektedirler.

Ayrıca kötü çalışma şartlarında 12 yıl 6 ay çalışan ve 25 yıllık hizmet süresi olan erkekler 55 yaşında, aynı şartlarda 10 yıl çalışan 20 yıllık hizmet süresi olan kadınlar 50 yaşında emekli olabilmektedirler.

Tarım sektöründe traktör sürücüsü, diğer ekonomik sektörlerde uzun yol sürücüsü, inşaatlarda makina kullanıcısı olan kadınlar 20 yıl hizmet süresi halinde 50 yaşında emekli olabilmektedirler.

Ağır koşullarada tekstil endüstrisinde 20 yıl çalışan kadınlar 50 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.

Tren-metro ulaşımında ulaşımın düzenlenmesi ve güvenliğinden sorumlu olarak çalışanlar, kömür, petrol taş madenlerinde çıkarılma işine dahil olan kamyon sürücüleri erkek ise en az 12 yıl 6 ay, kadın ise 10 yıl çalışmak ve sırasıyla 25 ve 20 yıllık hizmet süresi olmak kaydıyla 55 ve 50 yaşlarında emekli olabilmektedirler.

Erkekler 55 kadınlar 50 yaşında sırasıyla en az 12 yıl 6 ay ve 10 yıl tabiat ortamında muhtelif keşif araştırma ekiplerinde ekip elemanı olarak çalışmak kaydıyla emekli olabilmektedirler.

Ayrıca aşağıda sıralanan mesleklerde;
Sivil havacılıkta;
uçuş ekip personeli, trafik kontrol elemanları 45 yaşında 25 yıllık hizmet halinde, trafik kontrol elemanlarında trafik kontrolunde en 15 yıl çalışmak 25 yıllık hizmeti olmak durumunda 50 yaşında,
Mühendis ve teknik personel 25 yıllık hizmetin en az 20 yılında bilfill çalışmak şartıyla 50 yaşında emekli olabilmektedirler.

Ayrıca özürlüler ve kadın ise 60 erkek ise 65 yaşına ulaşmasına rağmen sigortalılık şartlarını yerine getiremeyenlere Sosyal Emekli Aylığı ödenmektedir. Bu aylık hiçbir suretle yurtdışına transfer edilmemektedir.
Kısmı aylık hakkı;
1) Eğitim sektöründe kütür sektörünün bazı alanlarında çalışanlara,25 hizmet yılının en az 12 yılı bu mesleklerde geçmişse 55 yaşında
2) Tiyatro ve eylence sektöründe çalışanlara, 25 yıllık hizmet süresinin en az 12 yılı bu meslekte geçmişse 50 yaşında
tanınmaktadır.

Yaşlılık aylığının tespiti

Emekli aylığı hesaplamasındaki unsurlardan biri (1/ Ocak/2010 dan önce de tek başına emekli aylığı olarak dikkate alınan) tüm vatandaşlara belli bir sigortalılık süresinin tamamlanması halinde maaşları ne olursa olsun verilen sabit temel aylıktır. (Hatta her vatandaş yeterli sigortalılık süresini tamamlamasa da kişisel hesabına primler yatırılmış ise bu temel sabit emekli aylığını emeklilik yaşına varınca alma hakkına sahip olmaktadır)
Emekli aylığı hesaplamasını oluşturan temel sabit aylık dışında 31/12/2014 tarihine kadar emekli aylığı hesaplaması kişinin kendi şahsi hesabında emekli oluncaya kadar biriken ve emekli aylığını ne kadar süre alabileceğinini de dikkate alan bir hesaplamaya göre oluşturulmaktaydı. Ancak 28/12/2013 de yapılan yasa değişikliği ile puan sistemi getirilmiştir: Çalışılan süre boyunca elde edilen puan ile emekli olunan tarihte her 1 puan için belirlenmiş Ruble değerinin çarpılmasıyla elde edilen aylık sabit aylığa ilave edilmektedir. Yıllık puan sayısı, sigortalı adına fiilen ödenen katkı tutarının, katkı konusu maaş tavanına karşılık gelen katkı payı miktarına bölünmesiyle ve elde edilenin 10 ila çarpılması neticesinde elde edilir. Sigorta emekli aylığını hakedebilmek için gerekli olan en az puan sayısı 2025 yılında 30 puana ulaşacaktır.

Emekli aylığı hesaplaması da sigortalılık süresinin değişmesiyle birlikte ayrıca erkeklerde 30 yılın üzerinde her çalışılan yıl için, kadınlarda 25 yılın üzerindeki her yıl için, emekli aylığı temel tutarı %6 oranında artırılmakta, eksik kalan her yıl için ise %3 azaltılmaktadır.

Ayrıca 80 yaşın üzerindeki emekliler ve 1. Kategori özürlüler, uç-kuzey bölgesinde ve benzer mahrumiyet bölgelerinde yaşayan emekliler ve çalışma imkanı olmayan bakımından sorumlu aile fertleri olan emekliler için ayrıca ilave düzenlemeler mevcuttur.

Sonuç olarak son reformlarla sigorta emekliliği için 3 şartın yerine gelmesi gerekmektedir.;Yaş şartı, puan şartı ve en az sirgortalılık süresi
Biriktirme esaslı (kapitalizasyona dayalı) emekli aylığı 1967 yılından sonra doğan vatandaşlar için geçerlidir. Bu kapsamda ilk emekli aylıkları 2022 yılında 1967 doğumlu kadınlara verilecektir. Hesaplaması biriken paranın tahmini ödeme süresine bölünmesiyle elde edilmektedir. Halen tahmini ödeme süresi 228 aydır (19 yıl). Kişi emeklilik müracaatını geciktirdiği her yıl için tahmini ödeme süresi 12 ay azaltılmaktadır. 01/01/2016 tarihinden itibaren bu süre yaşam istatistiklerine göre hesaplanmaktadır. 2012 yasal değişikliğinden sonra emeklilik aylığının bu ayağı azaltılma ya da vazgeçilmesi yönünde teşvik edilmiştir.
Sigorta emeklilik aylığı her yıl enflasyon oranında devlet tarafından yeniden değerlendirilmektedir. Ancak biriktirme/ kapitalizasyon ayağı özel sigorta şirketleri tarafından yürütüldüğünden herhnagi bir devlet güvencesine veya değerlendirlmesine tabi değildir.
Aylık 80 yaş ve üzerinde talep edilirse sabit ödenek tutarı 2 misli olmaktadır.
Radyasyon ya da insan kusuru kazalar nedeniyle mağdur olanlara sosyal emekli aylığının %250 si ödenmektedir.

Bakmakla yükümlü olunan çalışmayan aile fertleri için ilave ödemeler mevcuttur.

01/01/2016 tarihinde itibaren Devlet Emekli aylıklarında (kamu personeli için) en az ve en fazla emekli aylığı miktarı belirlenmektedir.

Ayrıca Sosyal Emekli aylığı primli sisteme tabi olmamış kişiye emeklilik yaşında ödenir.

İkinci ayak emeklilik

Özel emeklilik fonlarına bireysel katkı payları ödenerek ikinci ayak emekli aylığı alınabilmektedir. Rusya Federasyonu için yeni bir uygulama olarak görülmektedir.

Sigortalı olma koşulu

Sigortalılık zorunludur.

Ücretli çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest çalışan çiftçiler.

Devlet memurları, askerler ve polisler ve savaş gazileri için özel sistem.

İkamet hakkına sahip yabancılar ve vatansızlar (en az 15 yıl ikamet koşuluyla emeklilik şartlarını yerine getirmeleri durumunda)

Bireysel hesap 1967 ve sonrası doğanları kapsamaktadır.

Rusya Federasyonu dışında bulunan Ruslar isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyebilmektedirler. Ayrıca zorunlu sigorta kapsamında olmayan birisi için bir başkası isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmektedir.

Sigortalı olarak değerlendirilebilen süreler

Askerlik süresi, diğer devlet hizmetleri, devlet istihdam servisince düzenlenmiş kamu yararına işler ve bu işlerle ilgili olarak seyahatlerde geçen süreler, işsizlik süresi, haksız yere hapiste geçen, haksız yere reabilitasyon , sürgün süreleri, evi geçindiren kişinin askerlik görevi veya sivil hizmet görevi nedeniyle onunla gitme durumunda kalan kişilerin beraber geçirdikleri süreler; ancak bu süreler toplamda 5 yıldan daha fazla olamaz.

Türkiye’de geçen sigorta süreleriyle bu ülkede geçen sigortalı sürelerinin birleştirilmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılması halinde süre birleştirilmesi mümkün olabilecektir.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Prim iadesi bulunmamaktadır.

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığı sürece Türk vatandaşı Rus emeklilerinin aylıkları yurtdışına gönderilmemektedir.

Ancak Rus vatanaşlarının aylıkları yurtdışında ödenmekte ve banka transfer ücreti Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal emekli aylıkları yurtdışına transfer edilmez.

ÖLÜM SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

Sorumlu Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı (www.rosmintrud.ru )

Prim toplayan ve ödeyen kurum: Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu http://www.pfrf.ru/en

Temel yasal metinler

5/12/2001 tarihli Rusya Federasyonu 166-FZ sayılı kamu emeklilik rejimi yasasına dayanmaktadır. 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.
3/12/2012 243-FZ; 4/12/2013 351-FZ;28/12/2012 400 FZ; 28/12/2013 424-FZ)

30 Kasım 2011 (Federal Yasa No. 360-FZ Emeklilik Tasaaruf Giderlerinin Ödemesinin Finansmanına dair Usuller)
30 Kasım 2011 359-FZ "Rusya Federasyonu'nun Emekli Maaşları Hesabı Üzerindeki Ödemeleri Finanse Etme Prosedürü Hakkında Federal Yasanın Kabulüne İlişkin Bazı Kanun Hükmünde Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair"
17/12/2001-173-FZ Rusya Federasyonu Devlet Emekli aylıkları (2005 yılında değiştirilen) (28 Aralık 2013 400-FZ sayılı yasayla çelişmemek kaydıyla emekli aylığı hesaplamasında istisnasi olarak kullanılan ve 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmayan)
15 Aralık 2001 167-FZ Rusya Federasyonu Zorunlu Sigorta Emekliliği hakkında Federal Yasa

15 Mayıs 1991 1244-1 sayılı Rusya Federasyonu Çernobil Faciasından etkilenen vatandaşların sosyal korumasına dair Federal Yasa
26 Kasım 1998-175 FZ 10 Ocak 2002 2-FZ sayılı doğal afet ve radyasyondan etkilenen kişilerin korunmasına dair federal yasalar
22 Ağustos 2004 122-FZ sayılı devlet yapısındaki değişiklikler nedeniyle yasalardaki değişiklikler hakkında federal yasa
24 Temmuz 2009 212-FZ emeklilik fonuna sigorta katkılarına dair, Sosyal Sigorta Fonu, Federal ve Bölgesel Zorunlu Sağlık Sigorta Fonu)
28 Aralık 2013 421-FZ Çalışma Koşullarının özel değerlendirmesine dair 2 Aralık 2013 320-FZ Federal Yasanın kabul edilmesiyle bazı yasalarda değişikliklere dair federal yasa
Sigorta Emekliliğine dair 28/12/2013 400-FZ sayılı Federal Yasa; 28/12/2013 424-FZ sayılı Emekliliğin Biriktirme kısmına dair federal yasa; 01/12/2014 385-FZ sayılı 2015 ve 2016-2017 planan dönemine dair Emeklilik Fonu Bütçesi hakkındaki federal yasa
24/07/1998-125-FZ sayılı Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Zorunlu Sigorta Federal Yasaı
www.coe.int (MISSCEO Tablolar)

Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu tarafından ödenen
• çalışmaya dayalı geride kalan (dul/yetim) aylığı
• devlet geride kalan aylığı; devlet hizmetinde ölenin, radyosyon ya da insan kaynaklı kazalar neticesinde sağlığını yitiren , kozmonotların çalışmayan aile fertlerine ödenmektedir.
• sosyal geride kalan aylığı primli sisteme tabi olmamış kişinin geride kalan aile fertlerine ödenir.

Finansman ve katkı yöntemi

Genel dağıtım sistemi ve fonlu sistem ile devlet bütçesinden karşılanmaktadır

Prim oranları

Primler işverenler tarafında ödenmektedir. Serbest çalışanlar kendi primlerini ödemektedirler. Çalışanların ücretleri üzerinden 876.000 Rubleye kadar %22 oranıda, aşan tutar için %10 oranında prim emeklilk fonuna aktarılmaktadır.

Prim ödeme süresi

Ölen sigortalının bir tam gün sigortalı olması yeterlidir.
Sigortalı çalışması olmayanların geride kalanlarına ve sigortalının ölümünden sorumlu olduğu yasal olarak tespit edilmiş hak sahipleri sosyal geride kalan aylığından yararlanırlar.

Aylık bağlama koşulları

31/12/2014 tarihine kadar ölenin geride kalan aile üyelerine ölenin sigorta süresine, ölüm sebep ve tarihine bakmaksızın geride kalan aylığı ödenmekteydi. 01/01/2015 tarihinden itibaren emekli ve malul aylıklarında olduğu gibi geride kalan aylığı da sigortalının sigorta süresine ve topladığı puanlara göre hesaplanarak sabit aylık tutarına ilave edilerek bulunmaktadır. Ayrıca ölen sigortalının ölümden geride kalan hak sahiplerinin sorumluluğu yasal olarak tespit edilmişse çalışmaya bağlı sigorta kapsamında geride kalan aylığından yararlanamazlar.

17 Aralık 2001 tarih 173-FZ sayılı 3.maddesinin 2. paragraf hükümlere göre;
Ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu çalışamayacak durumdaki aile üyeleri:
• 14 yaşından küçük ölen sigortalının çocuğuna, kardeşine veya torunlarına bakan ve çalışmayan eş,
• Erkek ise 60 yaşına kadın ise 55 yaşına ulaşan eş veya bakıma muhtaç yaş sınırı olmadan engelli eş,
• 18 yaşından küçük tam süreli eğitime devam eden çocuklar, üniversitede ise 23 yaşından küçük veya 18 yaşından önce sakatlanmışsa yaş sınırı olmadan çocuklar)
• Vefat etmiş olan kişi hayattayken onun bakımında olan ve ölümünden sonra bakıma muhtaçlığı devam eden kişiler (18 yaşından küçük erkek/kız kardeş, anne/baba, büyükanne/büyükbaba, vs...)
Bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, bakmakla yükümlü olan kişinin ölmüyle sunuçlanan ve mahkeme kararrıyle belirlenen cezai suç işlememiş olmaları gerekmektedir.

Dulun yeniden evlenmesi halinde aylık kesilmemektedir.

Geride kalan aylığı yurtdışında ulusal mevzuat ve karşılıklı anlaşmalar uyarınca ödenebilmektedir.

Ölen sigortalı kişinin hizmet süresinin olmaması halinde veya bakmakla yükümlü olduğu işgöremez aile üyelerinin bakmakla yükümlü olan kişinin ölümüyle sonuçlanan ve mahkeme kararıyla belirlenen cezai suç işlemiş olmaları durumunda devlet emeklilik yasası hükümlerine göre (15/12/2001-166-FZ) aylık belirlenecektir.

Ölüm aylığı pay oranları

Geri kalan aylığı haksahipleri arasında eşit paylaşılmaktadır.

Ölüm aylığı ödeme koşulları

Hak etme şartları devam ettiği sürece ödenir.

İkinci ayak emeklilik

Özel sigortalarla yapılan bireysel anlaşmalar çerçevesinde

Sigortalı olma koşulu

Sigortalılık zorunludur.

Ücretli çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest çalışan çiftçiler.
Devlet memurları, askerler ve polisler ve savaş gazileri için özel sistem.
İkamet hakkına sahip yabancılar ve vatansızlar (en az 15 yıl ikamet koşuluyla emeklilik şartlarını yerine getirmeleri durumunda)
Bireysel hesap 1967 ve sonrası doğanları kapsamaktadır.

Rusya Federasyonu dışında bulunan Ruslar isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyebilmektedirler. Ayrıca zorunlu sigorta kapsamında olmayan birisi için bir başkası isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmektedir.

Sigortalı olarak değerlendirilebilen süreler

Askerlik süresi, diğer devlet hizmetleri, devlet istihdam servisince düzenlenmiş kamu yararına işler ve bu işlerle ilgili olarak seyahatlerde geçen süreler, işsizlik süresi, haksız yere hapiste geçen, haksız yere reabilitasyon , sürgün süreleri, evi geçindiren kişinin askerlik görevi veya sivil hizmet görevi nedeniyle onunla gitme durumunda kalan kişilerin beraber geçirdikleri süreler; ancak bu süreler toplamda 5 yıldan daha fazla olamaz.

Türkiye’de geçen sigorta süreleriyle bu ülkede geçen sigorta sürelerinin birleştirilmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığı sürece mümkün değildir.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Prim iadesi mevcut değildir.

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığı sürece Türk vatandaşı olanların aylıkları yurtdışına gönderilmemektedir.

Ancak Rus vatanaşlarının aylıkları yurtdışında ödenmekte ve banka transfer ücreti Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal geride kalan aylıkları yurtdışına transfer edilmez.

MALULLÜK SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı (www.rosmintrud.ru)

Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu

(www.pfpf.ru)

Temel yasal metinler

5/12/2001 tarihli Rusya Federasyonu 166-FZ sayılı kamu emeklilik rejimi yasasına dayanmaktadır. 2002 yılında yürürlüğe girmiştir.
3/12/2012 243-FZ; 4/12/2013 351-FZ;28/12/2012 400 FZ; 28/12/2013 424-FZ)

30 Kasım 2011 (Federal Yasa No. 360-FZ Emeklilik Tasaaruf Giderlerinin Ödemesinin Finansmanına dair Usuller)
30 Kasım 2011 359-FZ "Rusya Federasyonu'nun Emekli Maaşları Hesabı Üzerindeki Ödemeleri Finanse Etme Prosedürü Hakkında Federal Yasanın Kabulüne İlişkin Bazı Kanun Hükmünde Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair"
17/12/2001-173-FZ Rusya Federasyonu Devlet Emekli aylıkları (2005 yılında değiştirilen) (28 Aralık 2013 400-FZ sayılı yasayla çelişmemek kaydıyla emekli aylığı hesaplamasında istisnasi olarak kullanılan ve 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmayan)
15 Aralık 2001 167-FZ Rusya Federasyonu Zorunlu Sigorta Emekliliği hakkında Federal Yasa

15 Mayıs 1991 1244-1 sayılı Rusya Federasyonu Çernobil Faciasından etkilenen vatandaşların sosyal korumasına dair Federal Yasa
26 Kasım 1998-175 FZ 10 Ocak 2002 2-FZ sayılı doğal afet ve radyasyondan etkilenen kişilerin korunmasına dair federal yasalar
22 Ağustos 2004 122-FZ sayılı devlet yapısındaki değişiklikler nedeniyle yasalardaki değişiklikler hakkında federal yasa
24 Temmuz 2009 212-FZ emeklilik fonuna sigorta katkılarına dair, Sosyal Sigorta Fonu, Federal ve Bölgesel Zorunlu Sağlık Sigorta Fonu)
28 Aralık 2013 421-FZ Çalışma Koşullarının özel değerlendirmesine dair 2 Aralık 2013 320-FZ Federal Yasanın kabul edilmesiyle bazı yasalarda değişikliklere dair federal yasa
Sigorta Emekliliğine dair 28/12/2013 400-FZ sayılı Federal Yasa; 28/12/2013 424-FZ sayılı Emekliliğin Biriktirme kısmına dair federal yasa; 01/12/2014 385-FZ sayılı 2015 ve 2016-2017 planan dönemine dair Emeklilik Fonu Bütçesi hakkındaki federal yasa
24/07/1998-125-FZ sayılı Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Zorunlu Sigorta Federal Yasası
www.coe.int (MISSCEO Tablolar)

Finansman ve katkı yöntemi

Genel dağıtım ve fonlu sistem ile devlet katkısı

Prim oranları

Çalışanların ücretleri üzerinden 876.000 Rubleye kadar %22 oranında, aşan tutar için %10 oranında prim emeklilk fonuna aktarılmaktadır.

Prim ödeme süresi

Sigortalılık süresi aranmamaktadır.

Aylık bağlama koşulları

Mesleki faaliyette bulunmuş ya da bulunan, yüksek öğrenim ya da meslek lisesi eğitimi esnasında veya meslek kursları alırken, doktora çalışması esnasında ya da intern olarak tıp öğrencilerinin hastahanede çalışırken, iş kazası-meslek hastalığı ya da askerllik görevi esnasında meydana gelmiş yararlanma-travma dışında, başka hastalık ve yaralanmalardan dolayı
meydana gelen durumları ifade etmektedir.

Eğer maluliyet çalışmaya bağlı bir neden dışında ise o takdride «genel hastalık» olarak ifade edilir.
Çocukluktan itibaren malullük durumu 16 yaşından (öğrenci ise 18 yaşından) önce meydana gelen bir hastalık veya yararlanma neticesindeki durumu ifade etmektedir.

Malullük derece koşulu

Çalışma kapasitesinde en az %40 azalma.

Malüllük tanımında 3 kategoriden bahsedilmektedir. I. Kategori (%100 çalışma kabiliyetinin olmaması ve birinin sürekli bakımıza muhtaç olmak) II. Kategori (%100 çalışma kabiliyetinden mahrumiyet) III. Kategori (%50 oranında çalışma kabiliyetinden yoksunluk) Bir çocuk 3 kategori maluliyetten birine giriyorsa «Özürlü çocuk» olarak tanınır. Bu durumda sosyal güvenlik bakımı güvencesindedir.

I.kategoride her 2 yılda bir konrol, II. ve III kategori için yılda bir yeniden kontrol sözkonusu olmaktadır. Özürlü çocuk için kontrolun yapıldığı ve tespit edildiği/ onaylandığı tarih geçerlidir.

Malullük Aylığı

31/12/2014 yılına kadar 3 tip malullük emekli aylığı ödenmekteydi.
Emeklilk Fonuna prim ödemiş olanlara tahsis edilen malullük emekli aylığı,
Emeklilik Fonuna prim ödememiş olanlara federal devlet bütçesinden karşılanan sosyal emeklilik ve askerlere, radyasyon mağdurlarına, eski ordu mensuplarına, kozmonot gibi devletin özel koruması altında olanlara tahsis edilen özel maluliyet emekli aylığı.

Yeni yasal düzenlemeyle 01/01/2015 tarihinden itibaren zorunlu sigorta emeklilik sistemine göre hesaplama getirilmiştir.
Malullük emekli aylığı sabit temel aylık ve puan sistemine göre hesaplama olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır.
Temel aylık kişinin sakatlık durumu ve bakımında aile bireyi olup olmamasına göre değişmektedir. Puan sistemi emekli aylığı hesaplamasındaki esasa göre (15 yılllık çalışma ve en az 30 puan ) kademeli uygulama da dikkate alınarak yapılmaktadır.

Bu aylık, emeklilik/ ya da erken emeklilik yaşına kadar devam etmekte daha sonra emekli ağlığına dönüşmektedir. Emeklilik şartlarını karşılama durumu yoksa maluliyet aylığı kadınlarda 60 erkeklerde 65 yaşına kadar devam etmekte bu yaştan sonra (devlet tarafıdan karşılanan) devlet emekli aylığına dönüşmektedir.

Birden fazla emekli aylığı alma hakkı bulunduğu durumlarda temel prensip en yüksel olanın alınmasıdır. Ancak bazı kişilere, yasa ile malullük aylığı ile birlikte başka aylık alma (yaşlılık aylığı, geridekalan aylığı, uzun hizmet veya sosyal emekli aylığı) hakkı da tanınmaktadır. Bunlar askeri operasyonlarda sakat kalanlar, Büyük Vatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) gazilerinden malul kalanlara, orduda hizmet ederken vefat eden mensuplarının aile fertlerine, Çernobil felaketi mağdurlarının ailelerine ve yine yasada belirtilen diğer kişilere

İkinci ayak emeklilik

Özel emeklilik fonlarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde

Sigortalı olma koşulu

Sigortalılık zorunludur.

Ücretli çalışan, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest çalışan çiftçiler.
Devlet memurları, askerler ve polisler ve savaş gazileri için özel sistem.
İkamet hakkına sahip yabancılar ve vatansızlar (en az 15 yıl ikamet koşuluyla emeklilik şartlarını yerine getirmeleri durumunda)
Bireysel hesap 1967 ve sonrası doğanları kapsamaktadır.

Rusya Federasyonu dışında bulunan Ruslar isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyebilmektedirler. Ayrıca zorunlu sigorta kapsamında olmayan birisi için bir başkası isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmektedir.

Sigortalılık olarak değerlendirilen süreler

Askerlik süresi, diğer devlet hizmetleri, devlet istihdam servisince düzenlenmiş kamu yararına işler ve bu işlerle ilgili olarak seyahatlerde geçen süreler, işsizlik süresi, haksız yere hapiste geçen, haksız yere reabilitasyon , sürgün süreleri, evi geçindiren kişinin askerlik görevi veya sivil hizmet görevi nedeniyle onunla gitme durumunda kalan kişilerin beraber geçirdikleri süreler; ancak bu süreler toplamda 5 yıldan daha fazla olamaz.

Türkiye’de geçen sigorta süreleriyle bu ülkede geçen sigorta sürelerinin birleştirilmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığı sürece mümkün değildir.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Prim iadesi mevcut değildir.

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Sosyal Güvenlik Anlaşması olmadığı sürece Türk vatandaşı olanların aylıkları yurtdışına gönderilmemektedir.

Ancak Rus vatanaşlarının aylıkları yurtdışında ödenmekte ve banka transfer ücreti Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal geride kalan aylıkları yurtdışına transfer edilmez.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

Kısa vadeli sigorta kolları

Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı (www.rosmintrud.ru)

Sağlık Bakanlığı

www.rosminzdrav.ru

Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu www.fss.ru

Zorunlu Sağlık Sigorta Fonu http://www.ffoms.ru

Temel yasal metinler

24/07/2009-212-FZ sayılı Hastalık, Hastalık Ödeneği, Uzun Süreli Bakım, Malullük, Yaşlılık, Geridekalan hakkında federal yasa
21/11/2011-323-FZ sayılı «Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Sağlığının Korunmasında Temel Esaslara dair federal yasa
29/11/2010-326-FZ «Rusya Federasyonu'nda Zorunlu Sağlık Sigortası» hakkında federal yasa
29/12/2006 255-FZ «Annelik ve Geçici İşgöremezlik Durumunda Zorunlu Sosyal Sigortaya» dair federal yasa
8/12/2010 334-FZ «Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu'nun 2011 ve planlanan 2012-2013 Bütçesine» dair federal yasa
16/07/1999 165-FZ « Zorunlu Sosyal Sigorta» federal yasası
24/11/1995 181-FZ « Rusya Federasyonu'nda Özürlülerin Korunmasına» dair federal yasa
24/07/1998 125-FZ « İş Kazası ve Meslek Hastalığına karşı Zorunlu Sosyal Sigorta» federal yasası
17/07/1999 178-FZ « Devlet Sosyal Yardım Yasası»
30/11/2011 370-FZ « Zorunlu Federal Sağlık Sigorta Fonu'nun 2012 ve planlanan 213-2014 Bütçesine» dair federal yasa
24/07/2009 2012-FZ «Rusya Federasyonu Emeklilik Fonu'na, Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu'na Rusya Federasyonu Zorunlu Federal Sağlık Sigortası Fonuna ve yerel Zorunlu Sağlık Fonları'na yapılacak katkılara» dair federal yasa
20/02/2006 -95 sayılı «Bir kişinin özürlü sayılması /işgöremez sayılmasına dair usul ve şartlara dair Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi»
3/12/2012 219-FZ «Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonunun 2013 ve planlanan 2014-2015 bütçesine dair» federal yasa
3/12/2011 379-FZ «Devlet Bütçeli olmayan Fonlara Sigorta katkılarını ve düzenleyen yasalardaki değişikliklere» dair federal yasa
30/11/2011 354-FZ « Çalışmayan kişiler için Zorunlu Hastlalık Fonuna yapılacak sigorta katkı oranının miktarı ve hesaplamasına dair» federal yasa
1/01/2014 387- FZ «Zorunlu Federal Sağlık Sigortasının 2015 ve planlanan 2016-2017 bütçesine dair» federal yasa
28/10/2013 932 sayılı «Vatandaşlara 2014 ve planlanan 2015-2016 için devlet garantili sağlık hizmeti»hakkında Hükümet Kararnamesi
2 Aralık 2013 322-FZ Federal Yasanın kabul edilmesiyle bazı yasalarda değişikliklere dair federal yasa
2 Aralık 2013 323-FZ 2014 ve planlanan 2015-2016 yılları için Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastlaığı sigorta oranlarına dair federal yasa
22 Ağustos 2004 122-FZ sayılı devlet yapısındaki değişiklikler nedeniyle yasalardaki değişiklikler hakkında federal yasa
28/11/2009 297-FZ « İş Kazası ve Meslek Hastalığı durumunda 2010 ve planlanan 2011-2012 yılları için Zorunlu Sigortada Sigorta Tarifleri» hakkında federal yasa
ve yıllar itibariyle bütçe yasaları
www.coe.int (MISSCEO Tablolar)

Finansman ve katkı yöntemi

Genel dağıtım ve fonlu sistem ile devlet katkısı

Prim oranları

Çalışanların ücretlerinin en fazla 755.000 'e kadar olan kısmı üzerinden %2.9 Sosyal Sigorta Fonuna ve ücretlerin %5,1 (bazı durumlarda %5,9) Zorunlu Sağlık Sigorta Fonuna aktarılmaktadır.

Ayrıca işyerinin risk kategoorisine göre de %0,2 ila %8,5 oranında çalışnaların ücretlerinden kesilen prim ayrı olarak Sosyal Sigorta Fonuna aktarılmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık sistemi

Her Rus vatandaşı, oturum hakkına sahip yabancı, vatansız kişi Zorunlu Saglık Sigortası sistemi altında ücretsiz sağlık yardımı alma hakkına sahiptir. Sistem işverenler tarafında Zorunlu Federal Sağlık Fonuna ödenen primlerden karşılanmaktadır. Ücretsiz sağlık hizmeti devlet hastahane ve kliniklerinden alınabilmektedir. Ayrıca Rusya Federasyonu'nda özel sağlık sigortası imkanları oldukça yaygındır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları

Her Rus vatandaşı , oturum hakkına sahip yabancı, vatansız kişi Zorunlu Sigorta sistemine dahil olduğu andan itibaren staj/bekleme süresi olmadan sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Devlet Sağlık Garanti Programı adı verilen hangi sağlık hizmetlerinin karşılanacağını açıklayan programa dahil olmayan sağlık hizmetleri ücrete tabidir.

Bazı kişiler (malul, savaş gazisi gibi)ya da bazı hastalıklar ücretten muaf ya da indirimli tarifeye tabidir. Hamilelik ve çocuk duğumunda verilen hizmetler ücrete tabi değildir.

İstenilen devlet hastahanesine gidilebilir ve hekim tercihi serbesttir.

Devlet Sağlık Programı tarafından belirlenen fiyatları aşan ödemeler hasta tarafından yapılır. İlaçlar için de bir liste bulunmaktadır. Bazı hastalar ve hastalıklar için ilaçlar bedava ya da %50 indirimlidir.

HASTALIK SİGORTASI

Hastalık sigortasından yararlanma koşulları
  1. Rusya Federasyonu sınırları içinde, iş akdine bağlı olarak çalışan her Rus vatandaşı, oturum hakkına sahip yabancı, vatansız kişi,
  2. isteğe bağlı olarak zorunlu sigorta sistemine geçici işgöremezlik veya annelik durumu için prim ödeyen kişiler,
  3. Avrasya Ekonomik Topluluğu üyesi ülke vatandaşları

yararlanmaktadırlar.

Bekleme/staj süresi bulunmamaktadır. İş akdinin yapılmasından itibaren veya işten ayrıldıktan sonraki 30 takvim günü içinde bu hak kullanılabilmektedir.

Rusya Federasyonu mevzuatının belirlediği doktor veya tıbbı tedavi uygulma yetkisi olan kişi tarafından standartlara uygun olarak bildirilen iş göremezlik raporunun ibrazı gerekmektedir.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Hastalık veya kaza halinde sigortalıya işgöremezliğin 1.günden 4.güne kadar işveren tarafından 4. günden itibaren Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonu tarafından geçiçi işgöremezlik ödeneği ödenmektedir.
Zorunlu Saglık Sigortası sistemine isteğe bağlı olarak prim ödeyen geçici işgöremezlik veya annelik durumunda olan kişilere 1. günden itibaren Sosyal Sigorta Fonu ödeme yapmaktadır.

Ödenek, referans aylık denen hastalık/ kaza olayının meydana gelmesinden önceki primlerin ödendiği 2 yıllık ortalama aylığa göre hesaplanmaktadır. 5 yıldan az sigortalılık durumunda referans aylığının %60'ı, 5 ila 8 yıllık sigortalılık durumunda referans aylığının %80'i ve 8 yıl ve daha fazla sigortalılık durumunda referans aylığı %100'ü ödenmektedir

Ödenek hiçbir şekilde primler için belirlenen (yıllık) tavan aylığını geçemez.
6 aydan az sigortalı olan kişi hiçbir şekilde asgari ücretin üzerinde ödenek alamaz.
İşten ayrıldıktan 30 takvim günü içinde hastalanan veya kaza geçiren sigortalıya referans aylığın %60'ı ödenir.
Radyasyona maruz kalan kişilere işgöremezlik ödeneği sigortalılık süresine bakılmaksızın %100 olarak ödenmektedir.
Ayrıca hasta çocuğa refakat etme durumunda, refakat eden kişiye, çocuğun yaşına, hastalığına göre değişen sürelerde geçici işgöremezlik ödeneği verilmektedir.
İşgöremezlik durumundayken ölüm olması halinde cenaze masrafı eşe, yakınlarına veya cenazeyi kaldıran kişiye verilir ya da cenazenin kaldırılması için talep de bulunulabilir.

İŞ KAZASI

İş kazası sayılan haller

Bir sigortalının iş kazası sonucu malul sayılabilmesi için;

  1. iş kazasının sigortalının işini yaparken (meslek gereği yer değiştirmelerde dahil olmak üzere) ve işyerinin/kurumun lehine olacak bir faaliyet esnasında gerçekleşmesi gerekmektedir - bu faaliyet için kişi idare tarafından görevlendirilmemiş bile olsa-
  2. İşyeri- ev arasındaki güzergahta meydana gelmesi halinde(işverenin sağladığı araçla olması halinde)
  3. işyeri yerleşkesinde, iş saatleri içinde başka bir yerde, dinlenme saatlerini de kapsamak üzere, işin hemen başlamadan veya hemen bitiminden önce
  4. İşyeri tüzüğüne aykırı olmamak kaydıyla iş saatleri içinde iş yerinin yakınında (dinlenme saatlerini de kapsamak üzere)
  5. İşin özüyle ilgili olmasa da kamu ve sosyal amaçlı faaliyetlerin icrası durumunda
  6. Kamu düzenin korunmasını sağlamak veya hayati tehlike içinde olan birine yardım amacıyla yapılan faaliyet sonucunda
Yararlanma koşulları

1-İş akdiyle çalışan tüm sigortalılar, mahkum olup sigortalı olarak çalıştırılanlar, kendisi sigorta kapsamında olan ve şözleşmeyle çalışan kişiler,
2- İş kazası nedeniyle vefat eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler
Yararlanıcı kapsamındadır.
Yararlanıcılar için sigortalılık süresi aranmamaktadır.

Bildirim

İşveren olayın meydana gelmesinden itibaren en geç 24 saat içinde Sigorta Fonu’na bildirimde bulunması gerekmektedir.

İş kazalarında işverenin ve işçinin sorumlulukları

RF mevzuatına göre Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortasının 3 temel aktörü olan sigortalı, işveren/sigortalayan ve sigorta kurumu/Sosyal Sigorta Fonu'nun çalışma şartlarını iyileştirme, iş güvenliğini sağlama ve iş kazası-meslek hastalığını azaltma konusunda ortak çıkarları olduğu esas alınmaktadır.
Sigortalıların/işçi garanti edilmiş hakları bulunmaktadır. Ayrıca işçi, iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, ikamet, işyeri ve sigorta kapsamındaki şartlardaki değişiklikleri 10 gün içinde işverenine bildirmek, tıbbi ve sosyal kurumların sosyal, sağlık ve mesleki rehabilitasyona dair önerilerini uygulamak ve belirlenen sürelerdeki kontrollerine katılmak sorumluluklarıdır.
Sigortalının veya haksabibinin yanlış veya geç bildirimleri durumunda haksız yapılan ödemeler geri alınır.
İşverenler farklı risk gruplarına tabi olup sigorta primlerini ödeme ve kayıt yaptırma zorunluğundadırlar.
İşverenin kayıt zorunluluğu;
İşveren tüzel kişi ise resmi bildirim tarihini takip eden 10 gün içinde
İşveren gerçek şahıs ise iş aktinin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde Sigorta Kurumu nezdinde kayıt yaptırmak durumundadırlar.
Sigorta Kurumu kayıtı bir belge ile teyit etmek zorundadır. Ayrıca Sigorta Kurumunun belirlediği aralıklarla işveren kayıt yenileme durumundadır.
Bu bildirimlerin yapılmaması veya yenilenmemesi halinde gecikilen her gün için bildirilmemiş primler ve primlerin üzerinden hesaplanan %05 cezası sigorta kurumuna yatırılır.
Ayrıca iş kazası ödeneği için çalışanın beyan edilmesi gereken gelirlerini eksik veya yanlış bildirmesi halinde bildirilmeyen miktarlar kadar ceza ödenmesi öngörülmektedir.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olayla ilgili olarak araştırma komisyonu, olayın meydana gelmesinde ya da yaralanma/hastalanma halinin artmasında sigortalı kişinin büyük oranda dahli olduğunu rapor ile belirlerse, bu durumda tahsis edilen aylık sigorta ödeneği araştırma komisyonu tarafından tespit edilen kusur oranında indirilir bu oran hiçbir şekilde ödeneğin %25'ini geçemez.

Kusur oranının tespitinde işçi sendikasının veya sigortalı tarafının, yetki verilen başka bir kurumun konu hakkında görüşü dikkate alınır.

Sigortalı kişinin ölümü halinde Federal Yasa tarafından sağlanan ödenek hiçbir şekilde azaltılamaz.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olay gerçekleşmiş ve
öngörülen şekilde teyit edilmişse bu durumda hiç bir şekilde tazmin edilmesine itiraz edilemez.

Sigortalı kişinin kasıtlı bir niyetinin, yasal organlar tarafından da teyit edilmesi durumunda, kasıtlı niyet sonucu görülen zarar tazmin edilmez.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Hastahane ve doktor seçiminde kısıtlama bulunmamaktadır.

Sağlık hizmetlerinin tümü Sosyal Sigorta Fonuna ödenen primlerden karşılanmaktadır. Sigortalıdan herhangi bir katkı payı talep edilmemektedir.

Geçici işgöremezlik ödeneğinde bekleme/staj süresi yoktur. Sigortalı, yeniden sağlığına kavuşıncaya kadar ya da çalışma kaybının tesbitine kadar geçici işgöremezlik ödeneği sigortalının iş kazası/meslek hastalığı meydana gelmeden önceki son 2 yılın ortalama maaşının %100 olarak devam eder ve ödenir.

Geçcici işgöremezlik ödeneği Rusya Federasyonu Sosyal Sigorta Fonunun bir sonraki yılına ilişkin iş kazası/meslek hastalıkları için belirlediği federal bütçe yasasındaki aylık azami sigorta ödemesinin 4 katını geçemez.

Sürekli işgöremezlik
%10 oranında işgücü kaybı sürekli işgöremezlik ödeneği alma hakkını vermektedir.

Ödenek tespitinde çalışmaya ilişkin tüm ödemeler tüm kesintilerden önceki haliyle hessaba katılır.
Aylık sürekli işgöremezlik ödeneği; sigortalının ortalama aylığının işgöremezlik derecesine göre hesaplanır.
Azami işgöremezlik ödeneği Sosyal Sigorta Fonunu bir sonraki yılın federal bütçe yasasıyla belirlenmektedir.
Toplu ödeme Sosyal Sigorta Fonunun bir sonraki bütçe federal yasasında belirlenen azami tutarının işgöremezlik derecesine göre hesaplanmasıyla tespit edilir.
Sigortalının ölümü halinde toplu ödeme Sosyal Sigorta Fonunun bir sonraki bütçe federal yasasında belirlenen azami tutarına eşittir.
Ayrıca bölgeler bu tutarlara bölge katsayısı da uygulayabilmektedirler.

Sigortalının bakımında olan kişiler için ilave bir ödenek bulunmamaktadır. Ancak sigortalı bakıma muhtaç ise o takdirde özel sağlık bakımı ya da evde bakım olmak üzere ilave maddi katkı sağlanmaktadır. Ayrıca bölgeler bu katkı tutarlarına bölge katsayısı da uygulayabilmektedirler.
İşgöremezlik ödeneği maaş ve diğer sosyal güvenlik ödenekleriyle beraber alınabilmektedir.

1-Aylık işgöremezlik ödeneği sigortalının ölümü halinde;
Sigortalının bakımında ve özürlü eşine,
Eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınmaksızın ölen sigortalının 14 yaşından küçük (yüksek eğitime devam ediyorsa 23 yaşına kadar) çocuklarına, torunlarına, kardeşlerine veya yaş sınırı olmadan özürlü veya sağlık nedeniyle sürekli bakıma muhtaç yakınlarına bakan eşe,
Sigortalı ölenin en az 55 yaşına (kadın ise) 60 (erkek ise) yaşına ulaşan eşine,
Mahkeme kararıyla kendi gelirleri olmakla birlikte, yaşamlarını idame ettirmek için ölen kişinin yardım ettiği özürlü yakınlarına ödenir.
2. Toplu ödeme
Ölenin eşine,
14 yaşından küçük çocuklarına (18 yaşından küçük tam zamanlı eğitim yapan 23 yaşından küçük tam zamanlı yüksek eğitim yapanlara)
Özürlü ve ölen siortalının bakımına muhtaç çocuklarına,
Çalışma durumuna bakılmaksızın ölenin bakımında olan 14 yaş (24 yaş) dan küçük çocuklarına bakan anne/baba veya diğer aile yakınlarına,
Ölen sigortalının özürlü veya bakımına muhtaç anne/baba veya diğer aile fertleri veya çalışma durumuna bakılmaksızın bu kişilerin bakımını üstlenen anne/baba eş ve diğer yakınlar.
Aylık ve toptan ödeme haksahipleri arasında eşit dağıtılır.

Tıbbi ve sosyal değerlendirme komitesinin raporuna istinaden ilave tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon masrafları karşılanır.
Ayrıca maullük derecesindeki değişim, sosyal ödeneklerde yapılan ayarlamalar ve bu kapsamda hak sahibi olanlaraki değişikler doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılır.

Ödenekler vergiye, sosyal sigorta primine tabi değildir.
Bu sigorta dalında zaman aşımı olayı takip eden 3 yıldır.
Ayrıca ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sigortalının ölümünden sonra 5 yıl içinde çalışamaz durumunda olan kişi bu sigortanın sağladığı haklar için müracaat edebilir.

Kontrol muayenesi

Sigortalının tahmini sağlık durumu, gelişmeler ve uyarlamalar dikkate alınarak 6 ay, 1 yıl ve 2 yıllık süreler için sağlık kontrolü öngürülebilir veya kesin karar verilebilir.

Yeniden sağlık kontrolü sigortalı veya Sigorta Kurumu tarafından belirlenen tarihlerden daha önceki bir tarihde de talep edilebilir.

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalığı sayılan haller

Bir hastalığın, “meslek hastalığı” olabilmesi için meslek icra edilirken sağlığa zararlı etkilere maruz kalmak, hastalığın muntazam ve sürekli olarak tekrarlaması veya çalışılan sektöre özgü şartlardan kaynaklanması gerekmektedir.

Yararlanma koşulları

1-İş akdiyle çalışan tüm sigortalılar, mahkum olup sigortalı olarak çalıştırılanlar, kendisi sigorta kapsamında olan ve şözleşmeyle çalışan kişiler,
2- Meslek hastalığı nedeniyle vefat eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler
Yararlanıcı kapsamındadır.
Yararlanıcılar için sigortalılık süresi aranmamaktadır.

Tespit ve bildirim

Sigortalı kişinin, yapılan meslekle hastalık arasında bağı ortaya koyacak sağlık merkezine başvurması gerekmektedir. Yetkili sağlık kurumu tarafından, sigortalının muayenesi ve sağlık dosyası dikkate alınarak, fiziki ve ruhsal durumuna göre hastalanmadan önceki mesleğini yapabilme kapasitesi, ya da aynı verimlilikte yapabilme durumu ya da ne derece kendisine daha önce verilen görevin azaltılması ya da değiştirilmesi gerektiği hususları belirlenir.
Sigortalı kişi veya onun yetkilendirdiği vekili veya sigorta ödeneği almaya hak sahibi kişi sigorta hükümlerinin uygulanması için sigortaya (Sosyal Sigorta Fonuna) olay ne zaman geçmiş olursa olsun zaman kısıtlaması olmadan başvurma hakkına sahiptir. (24/07/1998 125-FZ federal yasa Madde:15)

Meslek hastalığında işverenin ve işçinin sorumlulukları

RF mevzuatına göre Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortasının 3 temel aktörü olan sigortalı, işveren/sigortalayan ve sigorta kurumu/Sosyal Sigorta Fonu'nun çalışma şartlarını iyileştirme, iş güvenliğini sağlama ve iş kazası-meslek hastalığını azaltma konusunda ortak çıkarları olduğu esas alınmaktadır.
Sigortalıların/işçi garanti edilmiş hakları bulunmaktadır. Ayrıca işçi, iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, ikamet, işyeri ve sigorta kapsamındaki şartlardaki değişiklikleri 10 gün içinde işverenine bildirmek, tıbbi ve sosyal kurumların sosyal, sağlık ve mesleki rehabilitasyona dair önerilerini uygulamak ve belirlenen sürelerdeki kontrollerine katılmak sorumluluklarıdır.
Sigortalının veya haksabibinin yanlış veya geç bildirimleri durumunda haksız yapılan ödemeler geri alınır.
İşverenler farklı risk gruplarına tabi olup sigorta primlerini ödeme ve kayıt yaptırma zorunluğundadırlar.
İşverenin kayıt zorunluluğu;
İşveren tüzel kişi ise resmi bildirim tarihini takip eden 10 gün içinde
İşveren gerçek şahıs ise iş aktinin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde Sigorta Kurumu nezdinde kayıt yaptırmak durumundadırlar.
Sigorta Kurumu kayıtı bir belge ile teyit etmek zorundadır. Ayrıca Sigorta Kurumunun belirlediği aralıklarla işveren kayıt yenileme durumundadır.
Bu bildirimlerin yapılmaması veya yenilenmemesi halinde gecikilen her gün için bildirilmemiş primler ve primlerin üzerinden hesaplanan %05 cezası sigorta kurumuna yatırılır.
Ayrıca iş kazası ödeneği için çalışanın beyan edilmesi gereken gelirlerini eksik veya yanlış bildirmesi halinde bildirilmeyen miktarlar kadar ceza ödenmesi öngörülmektedir.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olayla ilgili olarak araştırma komisyonu, olayın meydana gelmesinde ya da yaralanma/hastalanma halinin artmasında sigortalı kişinin büyük oranda dahli olduğunu rapor ile belirlerse, bu durumda tahsis edilen aylık sigorta ödeneği araştırma komisyonu tarafından tespit edilen kusur oranında indirilir bu oran hiçbir şekilde ödeneğin %25'i geçemez.

Kusur oranının tespitinde işçi sendikasının veya sigortalı tarafının, yetki verilen başka bir kurumun konu hakkında görüşü dikkate alınır.

Sigortalı kişinin ölümü halinde Federal Yasa tarafından sağlanan ödenek hiçbir şekilde azaltılamaz.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olay gerçekleşmiş ve
öngörülen şekilde teyit edilmişse bu durumda hiç bir şekilde tazmin edilmesine itiraz edilemez.
Sigortalı kişinin kasıtlı bir niyetinin, yasal organlar tarafından da teyit edilmesi durumunda, kasıtlı niyet sonucu görülen zarar tazmin edilmez.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

RF mevzuatına göre Zorunlu İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigortasının 3 temel aktörü olan sigortalı, işveren/sigortalayan ve sigorta kurumu/Sosyal Sigorta Fonu'nun çalışma şartlarını iyileştirme, iş güvenliğini sağlama ve iş kazası-meslek hastalığını azaltma konusunda ortak çıkarları olduğu esas alınmaktadır.
Sigortalıların/işçi garanti edilmiş hakları bulunmaktadır. Ayrıca işçi, iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak, ikamet, işyeri ve sigorta kapsamındaki şartlardaki değişiklikleri 10 gün içinde işverenine bildirmek, tıbbi ve sosyal kurumların sosyal, sağlık ve mesleki rehabilitasyona dair önerilerini uygulamak ve belirlenen sürelerdeki kontrollerine katılmak sorumluluklarıdır.
Sigortalının veya haksabibinin yanlış veya geç bildirimleri durumunda haksız yapılan ödemeler geri alınır.
İşverenler farklı risk gruplarına tabi olup sigorta primlerini ödeme ve kayıt yaptırma zorunluğundadırlar.
İşverenin kayıt zorunluluğu;
İşveren tüzel kişi ise resmi bildirim tarihini takip eden 10 gün içinde
İşveren gerçek şahıs ise iş aktinin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde Sigorta Kurumu nezdinde kayıt yaptırmak durumundadırlar.
Sigorta Kurumu kayıtı bir belge ile teyit etmek zorundadır. Ayrıca Sigorta Kurumunun belirlediği aralıklarla işveren kayıt yenileme durumundadır.
Bu bildirimlerin yapılmaması veya yenilenmemesi halinde gecikilen her gün için bildirilmemiş primler ve primlerin üzerinden hesaplanan %05 cezası sigorta kurumuna yatırılır.
Ayrıca iş kazası ödeneği için çalışanın beyan edilmesi gereken gelirlerini eksik veya yanlış bildirmesi halinde bildirilmeyen miktarlar kadar ceza ödenmesi öngörülmektedir.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olayla ilgili olarak araştırma komisyonu, olayın meydana gelmesinde ya da yaralanma/hastalanma halinin artmasında sigortalı kişinin büyük oranda dahli olduğunu rapor ile belirlerse, bu durumda tahsis edilen aylık sigorta ödeneği araştırma komisyonu tarafından tespit edilen kusur oranında indirilir bu oran hiçbir şekilde ödeneğin %25'i geçemez.

Kusur oranının tespitinde işçi sendikasının veya sigortalı tarafının, yetki verilen başka bir kurumun konu hakkında görüşü dikkate alınır.

Sigortalı kişinin ölümü halinde Federal Yasa tarafından sağlanan ödenek hiçbir şekilde azaltılamaz.

Eğer sigorta kapsamındaki bir olay gerçekleşmiş ve
öngörülen şekilde teyit edilmişse bu durumda hiç bir şekilde tazmin edilmesine itiraz edilemez.
Sigortalı kişinin kasıtlı bir niyetinin, yasal organlar tarafından da teyit edilmesi durumunda, kasıtlı niyet sonucu görülen zarar tazmin edilmez.

ANALIK SİGORTASI

Yararlanma koşulları ve

Genel anlamda parasal yardımlardan;
Çalışan kadınlar, işyerinin kapanması nedeniyle işten ayrılan kadınlar, kendi nam ve hesabına çalışan ve faaliyetini durduran kadınlar, 1.basamak, 2. basamak ve yüksek meslek okulları ve master/doktora programlarına tam zamanlı katılan kadınlar, sözleşmeli statüde askerlik görevini yapan kadınlar, Devlet İtfaiye Servisinde gibi muhtelif kurumlarda görevli kadınlar, geçici malullük ve annelik zorunlu sigortasına tabi olmayan kadınlar anne olmaktan kaynaklanan muhtelif ödenek ve yardımlardan yararlanırlar.

Doğum yardımı ve aylık çocuk yardımı;
Rus vatandaşlarına ve oturum hakkı olan yabancılara, vatansızlara ve sığınmacılara, ayrıca geçici oturumu olan ve zorunlu sağlık sigortasına geçici işgöremezlik ve analık için prim ödeyenlerden en az 6 ay prim ödemiş olanlar (Avrasya Ekonomik Toplukluğu üyesi ülkelerden bu en az 6 aylık sigortalı olma şartı istenmemektedir) yararlanmaktadırlar.

Analık sigortası, işverenlerin ödedikleri primlerle finanse edilmekte olup, çalışanlara kazançları esas alınarak hesaplanan analık ödeneği, doğum yardımı ve ortalama kazanca göre hesaplanan aylık olarak çocuk bakım yardımı sağlamaktadır.
Analık ödeneği için en az 6 aylık sigortalılık süresi aranmaktadır.
Çalışıp- çalışmadıklarına bakılmaksızın her doğum yapana sabit bir doğum yardımı verilmektedir. Bu yardım çaışanlara Sosyal Sigorta Fonu'ndan, çalışmayan kadınlara ise federal sosyal yardım kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu yardıma hak kazanmak için herhangi bir çalışma veya ikamet süresi aranmamaktadır.

Ayrıca hamileliğin ilk 12 haftası içinde bölgelerdeki anne-çocuk merkezlerine kayıt yapılması koşuluyla verilen bir kereliğe mahsus «kadınlar için yardım» bulunmaktadır. (2018'de 613,14 Ruble)

Kendisi zorunlu sigortalı olan anne, anneliğin meydana gelmesinden önceki 70 gün ve doğum sonrası 70 gün olmak üzere (toplam 140 gün) , çoklu doğumlarda, doğum öncesi 84 doğum sonrası 86 ila 110 gün arasında değişir toplam 194 gün) geçici işgöremezlik ödeneği alır.
Ödenek primlerin ödendiği son 2 yıllık ortalama aylığın %100'ü olarak hesaplanır.

6 aydan az sigortalı olan kadınlar aylık ödenek olarak asgari ücreti aşan bir ödenek alamazlar.

Evlat edinme durumunda geçici işgöremezlik ödeneği evlat edinme tarihinden itibaren 70 ya da 2 ve daha çok evlat edinmede 110 gün olarak uygulanmaktadır.

Analık sigortası kapsamında ayni sağlık yardımları hasatlık sigortasında izah edildiği şekildedir.

Çalışan kadınlar doğum izni sonrası 3 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahiptirler. Bu sürede ve çocuk 18 aylık oluncaya kadar, ortalama aylığın % 40 oranında çocuk yardımı ödenir.

ÇOCUK PARASI/ AİLE YARDIMLARI

Yararlanma koşulları ve sağlanan yardımlar/ödenekler

Rusya Federasyonu'nda Aile Yardımı – aile ve annelik yardımı olarak ifade edilmektedir. Bir kısmı federal bütçeden karşılanan ve Sosyal Sigorta Fonu tarafından ödenen yardımlardır. Bunlar doğum öncesi ve annelik ödenekleri, bir kereye mahsus doğum yardımı, 18 aylığa kadar ödenen çocuk yardımlarıdır. Bunlar gelir –testine tabi değildir.
Bölgelerin bütçesinden karşılanan 16 (18) yaşından küçük çocular için ailenin durumuna göre değişen – örneğin tek ebeveyli aile, çok çocuklu aile, ordu mensubu ailelerin çocukları, babanın nafaka vermediği durumlardaki aileler gibi ailenin gelir durumuna göre yardımlar tespit edilmektedir.
18 aya kadar ödenen çocuk ödenekleri bölgelerce emzirme yardımı olarak ailenin gelirine göre verilmektedir.
Askerlik görevi esnasında, eşi hamile olana toptan bir ödeme veya çocuğu doğan askerin çocuğuna aylık yardım yapılır. (2018 için toptan ödeme: 25.892,45 Ruble Aylık ödeme: 11.096,77 Ruble)

Analık anaparası: birden fazla çocuk sahibi olan ya da olmayı planlayan ailelerin yaşam standardını yükseltmek için verilen ve 25 yaşından küçük çocukların eğitimi, ev kredisi veya ev tadilatı ya da (annenin) emeklilik ek fon primini karşılamak gibi belli amaçlarla kullanılabilen bir yardımdır. 2018-2020 yıllarında tutarı 453.000 Ruble olarak belirlenmiştir. Bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Asgari ücretten az geliri olanlara 2018 yılında 1.çocuk için 3.065,69 Ruble, 2. ve sonraki çocuklar için 6.131,37 Ruble yardım belirlenmiştir.
Ayrıca, ilave olarak
Yetim çocuklara : 0-1,5 yaş arasında ve 3-18 yaş arasında 2.500 Ruble
Tek ebeveynli ailelere: 1,5-3 yaş arası 4.500 Ruble
Az gelirli ailelere : 0-1,5 yaş çocukları için 1.500 Ruble; 1,5-3 yaş arasında 2.500 Ruble ve 3-18 yaş arasında 1.500 Ruble
Özürlü çocuğu olanlara 18 yaşına kadar 6.000 Ruble; doğumdan itibaren özürlü olanlara 23 yaşına kadar 6.000 Ruble; I. ve II grup sakatlığı olan, anne babası çalışan çocuklar için de 6.000 Ruble ödenmektedir.

Özürlü çocuğu olan çalışan anne –babaya ya da çocuğa bakan kişiye ayda 4 gün ücretli izin hakkı tanınmaktadır.

Evlat edinme durumunda çocuğun teslim alındığı tarih itibariyle aileye evlat edinme toplu parası verilmektedir.

Çok çocuklu ailelere konut edinmede, toplu taşıma vasıtalarını kullanmada kolaylıklar sağlanmaktadır.

Rusya’da 2014’ten beri etkili olan ekonomik kriz yüzünden nüfustaki gerilemenin yeniden hız kazanması nedeniyle nüfus artışını teşvik etmek için
ilk çocukları olacak ailelere 1,5 yıl süreyle maaş bağlanması” kararı alınmıştır. Maaş desteğinin tutarı bölgelere göre değişmekte olup ortalama 10 500 ruble olacakdır. Üç yıllık süre için bütçeden bu programa 145 milyar ruble ayrılmıştır. Uygulama, 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmiştir. Bu imkândan, aylık gelirleri asgari ücretin 1,5 katından fazla olmayan aileler yararlanabilmektedir.

Ayrıca vergi yasası, eğitime dair yasalarda da aile ve çocuğu koruyucu destekleyici muhtelif yardımlar bulunmaktadır.

Sosyal yardımlar esas itibariyle bölgelerin insiyatifinde ve kontrolündedir. Bunların bir kısmı toplu ödeme, bir defaya mahsus ödeme, bir kısmı sürekli ödeme olarak gerçekleştrilmektedir. Yararlanıcılar Rus vatandaşı, sığınmacılar ve sürekli ikamete sahip yabancılar olup bölgeler itibariyle en az geçim aylığının altında geliri olanlardır.

01/01/2010 itibraiyle çalışmayan ve ikamet edilen bölge itibariyle en az geçim gelirinin altında emekli aylığı alan emeklilere, bölge veya federal bütçeden ek emekli aylığı ödemesi yapılmaktadır.