Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı


Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri:

a) Merkez ve yurt dışında görevli personele ait her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yurt dışı sürekli göreve atanan personele yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,

c) Genel Müdürlük personelinin maaş, mesai, vekâlet, ikramiye ve geçici görev yolluk işlemlerini yapmak ve SGK keseneklerini ödemek,

ç) Merkez ve yurt dışı personelinin rapor, izin, pasaport ve benzeri işlemlerini yapmak,

d) Yeni personel alımına ilişkin işlemleri yürütmek ve personelin uzmanlık tez ve sınav süreçlerini takip etmek,

e) Genel Müdürlük bütçesini hazırlamak,

f) Genel Müdürlüğün her türlü mal, malzeme ve hizmet alımlarını yapmak; büro mal ve malzemelerinin taşınır işlemlerini yürütmek ve bakım/onarımlarını yaptırmak,

g) Yurt dışı teşkilatının mal, malzeme ve hizmet alımlarının sağlanması amacıyla, ilgili yurt dışı birimlerinin taleplerini göz önünde bulundurarak avans (idari ödenek) göndermek, yapılan harcamaların incelenerek mahsuba bağlanmasıyla hesabı kapatmak,

ğ) Yurt dışı birimlerinin mutemetlerini tespit etmek ve idari ödeneklerle ilgili işlemleri yapmak,

h) Yurt dışı kadrolu ve sözleşmeli personelinin maaş, sürekli ve geçici görev yollukları ile sigortalılık ve tedavi giderlerine ait işlemleri yürütmek,

1) Yurt dışı sözleşmeli personelinin gelir vergisiyle ilgili işlemlerini yapmak,

1)   Yurt dışı birimlerinin taşınır kayıtlarına ait muhasebe işlemlerini izlemek,

i) Uluslararası kuruluşlara üyelikten kaynaklı aidatlarının ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

j) Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen uluslararası temaslara ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanması işlemlerini yapmak,

k) Bakanlık kurumsal kimliğinin Genel Müdürlükte etkin ve doğru kullanımını sağlamak,

l) Elektronik Belge Yönetim Sistemi birim proje sorumluluğu görevini yürüterek Genel Müdürlüğe gelen ve işlem görmesi gereken evrakı usulüne uygun bir şekilde elektronik ortama kaydetmek ve Genel Müdürlük Makamına göndermek, giden evrakı gerek elektronik ortamda, gerekse fiziki olarak kaydederek göndermek,

m) Gizlilik derecesini haiz ve özel muhafaza gerektiren evraka ilişkin işlemleri yapmak,

n) Genel Müdürlüğe ait evrakın muhafaza, tasnif, ayıklama ve imha işlemlerini yürürlükteki ilgili mevzuata uygun şekilde yapmak,

o) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.