Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı


Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının görevleri:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerden doğan faaliyetleri yürütmek, taraf olunan sözleşmelere ilişkin rapor hazırlamak ve ilgili kuruluşlara sunmak,

b) Gerektiğinde, sunulan raporlara yönelik uluslararası kuruluşların denetim mekanizmaları çerçevesinde yazılı ve sözlü savunma yapmak,

c) Mevzuat çalışmalarına uluslararası sözleşmeler çerçevesinde görüş sunmak ve katkı sağlamak,

ç) Bakanlık hizmet birimlerinin talepleri üzerine ilgili mevzuatın, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uyum durumu konusunda çalışmalar yürütmek,

d) Ulusal ve uluslararası sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığın görev alanına giren konulardaki uygulamalarla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara yaptığı şikâyetleri yanıtlamak,

e) Uluslararası kuruluşların Bakanlığın görev alanına giren konulardaki komite çalışmalarına katılım sağlamak ve bu komitelerde ülkemiz görüşlerini yansıtmak,

f) Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan belgelerle ilgili Bakanlık görüşünü hazırlamak,

g) Bakanlığın faaliyet alanına giren ve taraf olunması planlanan uluslararası sözleşmeleri incelemek, görüş hazırlamak ve taraf olunması uygun görülen sözleşmelere ilişkin bilgileri Anlaşmalar Daire Başkanlığına iletmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte seminer, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek veya düzenlenen bu tür toplantılara katılım sağlamak,

h) Uluslararası kuruluşlara ve bunların ülkemizle ve Bakanlığımızla ilişkilerine yönelik dosya hazırlamak,

ı)  Uluslararası kuruluşlara sunulan her türlü rapor ve taraf olunan uluslararası belgelere ilişkin bilgileri, veri bankasına işlenmek ve söz konusu rapor ve belgeler ile uluslararası kuruluşlarla ilgili toplantı raporu ve bilgi notu gibi çıktıları, dokümantasyon merkezinde saklanmak üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon  Daire Başkanlığına iletmek, Yurt dışında yaşayan veya ülkemize kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın yurt dışındaki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi tarafından koordine edilen çalışmalara katkı sunmak,

i) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

j) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.