Programlama ve İzleme Daire Başkanlığı


Programlama ve İzleme Daire Başkanlığının görevleri:

a) Operasyonel Programı hazırlamak ve güncellemek,

b) İlgili kurumlar tarafından sunulan operasyon fikirleri için düzenlenmesi gereken Aksiyon Fişlerinin (AF) ve Aksiyon Dokümanının (AD) hazırlanmasına destek olmak ve nihai hale gelen AF/AD’lerin onaylanmasına ilişkin gerekli olan usulleri yerine getirmek,

c) İstihdam, Eğitim, Sosyal Koruma ve İçerme alanına ilişkin olarak Stratejik Cevap Belgesinin hazırlanmasını koordine etmek ve belirli dönemlerde güncellemek,

ç) Altı ayda bir düzenlenen ve Avrupa Birliği Komisyonunun katılımı ile gerçekleşen Sektörel İzleme Komitesi toplantılarını düzenlemek ve sekretaryasını yürütmek,

d) Sektörel Yıllık Raporları ve Sektörel Nihai Raporu hazırlamak ve bunları Avrupa Komisyonu’na sunulmak üzere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile paylaşmak,

e) Operasyonel Programın uygunluk, verimlilik, etki, etkililik, sürdürülebilirlik ilkelerine göre değerlendirilmesini sağlamak,

f) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III. Döneminde, İstihdam, Eğitim, Sosyal Koruma ve İçerme alanına ilişkin olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun sözleşmenin tarafı olduğu uluslararası kuruluşlar ile doğrudan hibe projelerinin program hedeflerine uygun olarak yürütülmesini temin etmek,

g) Aksiyon Dokümanı/Operasyon Tanımlama Belgesi onaylanan projelerin hizmet alımı, mal alımı ve hibeler için yürütülecek ihale süreçlerinde, Yönetim Otoritesi adına Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum ile proje faydalanıcısı kurum ve kuruluşlarla gereken koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve bu amaçla Yönetim Otoritesi, Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum ve proje faydalanıcısı kurum/kuruluşlarla imzalanacak Uygulama Anlaşmasında belirtilen belgeleri ilgili taraflara iletmek,

ğ) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında ihale süreçleri tamamlanarak sözleşmeleri imzalanan projelerin uygulama süreçlerini Yönetim Otoritesi adına takip etmek ve bu hususta Yönetim Otoritesi, Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum ve proje faydalanıcısı kurum/kuruluşlarla imzalanacak Uygulama Anlaşmasında belirtilen görevleri yerine getirmek,

h) Uygulama süreçleri devam eden sözleşmelerin ödeme işlemleri, usulsüzlüklerin bildirimi vb. diğer görevleri Yönetim Otoritesi adına, Yönetim Otoritesi, Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum ve proje faydalanıcısı kurum/kuruluşlarla imzalanacak Uygulama Anlaşmasında belirtilen sürelerde gerçekleştirmek,

ı) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum için İş Yükü Analizini hazırlamak, personel planlamasını yapmak, işe alım süreçlerini planlamak ve koordine etmek, performans değerlendirme süreçlerini yürütmek, Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurumun verimli ve etkin çalışmasını temin edecek yapısal önlemleri almak, Rotasyon Politikasını hazırlamak ve uygulamak,

i) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında, Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum personelinin iş tanımlarını düzenli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde yenilenmesini sağlamak, personeli meslekî etik kuralları, çıkar çatışması ve görev ayrılığı ilkeleri hakkında bilgilendirmek ve bu konudaki ilgili formları eksiksiz olarak temin etmek, yedekli çalışılmasını temin edecek politikaları uygulamak, yeni başlayan personele yönelik oryantasyon ve temel eğitimleri planlanmak ve yürütmek,

j) Yıllık olarak, Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum personeline yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi Raporunu hazırlamak ve bu amaca yönelik gerekli çalışmaları yürütmek/yürütülmesini sağlamak, Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurumun eğitici kapasitesini geliştirmek ve bu kapsamda eğitici havuzunu oluşturmak, Bakanlık eğitim politikaları ve Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum eğitim ihtiyaçlarına uyumlu şekilde düzenli eğitimler planlamak ve uygulamak, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların yanı sıra kurum dışından gelen eğitim taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde taleplerin gereğini yerine getirmek,

k) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurumun teşkilat ve personel yapısındaki değişikliklere yönelik gerekli yazışmaları gerçekleştirmek,

l) Operasyonel Program kapsamında İletişim Stratejisini ve Eylem Planını hazırlamak ve Yönetim Otoritesi ve Mali Yönetimden Sorumlu Ara Kurum adına etkin biçimde uygulamak,

m) Genel Müdürlüğün faydalanıcısı olduğu teknik yardım projelerinin tüm bileşenlerinin ilgili anlaşma ve sözleşmelere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

n) Genel Müdürlük personeline yönelik eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitim materyallerini temin etmek,

o) Genel Müdürlük personelinin eğitim talep ve ihtiyaçlarını değerlendirmek,

ö) Uzman Yardımcılarının eğitim süreçlerini yönetmek,

p) Staj taleplerini değerlendirmek, staj işlemlerini yürütmek ve eğitim programını hazırlayıp uygulamak,

r) Eğitimlerin düzenlenmesinde gerektiğinde ilgili kurum, kuruluş ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

s) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.