Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığı


Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri:

a) Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelik hak ve menfaatlerine ilişkin başvuruları hakkında gerekli çalışmaları yapmak ve taleplerini takip etmek,

b) Yurt dışında yaşayan veya ülkemize kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarının yurt dışındaki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmalar yürütmek,

c) (b) bendinin uygulanmasında Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı, Anlaşmalar Daire Başkanlığı ve ilgili yurt dışı birimleriyle koordinasyon içinde çalışmak,

ç) Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili birimlere ve yurt dışı teşkilatına iletmek,

d) Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin ulusal mahkemelerden gelen bilgi taleplerinin incelenmesi ve ilgili yurt dışı birimi aracılığıyla cevaplandırmak,

e) Bakanlığın görev alanına giren konularda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ceza ve prim borçlarına ilişkin tebligat işlemlerini yurt dışındaki Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar aracılığıyla yapmak,

f) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu ülkeler öncelikli olmak üzere, belirlenen hedef ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda gerekli bilgileri derlemek ve bu bilgileri rapor olarak hazırlamak, ihtiyaç duyulan hallerde ilgililerin istifadelerine sunmak,

g) Yurt dışı istihdamına yönelik, ihtiyaçların tespitini yapmak, bu hususta ülkelerin belirleyeceği politikaları ilgili yurt dışı birimleri vasıtasıyla takip etmek ve ilgili kurumları bilgilendirmek,

ğ) Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini takip etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdürmek ve Türk firmaları ile vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini değerlendirmek,

h) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

ı) Türk vatandaşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının ilgili bilgi taleplerini değerlendirmek,

i) Vatandaş başvurularına ilişkin istatistiki bilgileri, veri bankasına işlenmek üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına iletmek,

j) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.