KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) METNİ


1.GİRİŞ

1.1 Amaç 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Veri Sorumlusu” ve/veya “Bakanlık”), kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. İşbu aydınlatma metni, KVKK'nin 10 uncu Maddesi ile 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Bakanlığın tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve birimleri ile hizmet merkezlerinde toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma (Bilgilendirme) Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel veriler, Veri Sorumlusu tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilir.

Bakanlığımız tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verileriniz, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde,
 • Bakanlığımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlarla paylaşılacağını ve KVKK ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Bakanlık Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve Usulü

Bakanlığımız, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen 6698 sayılı Kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde ifade edilen ve ayrıca ilgili politika belgelerimizde açıklanan şartlar ve amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Bakanlığımız tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verileriniz özellikle şunlardır:

 

Kişisel Verinin İçeriği 

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne - baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.

İletişim Verisi 

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), ikametgâh adresi, işyeri adresi vs. iletişime yarar veri. 

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi.

Finansal Veri 

Maaş detayları, mal varlığı bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, aylık gelir bilgisi, borç bilgisi, bordrolar, EFT/Havale bilgileri, vergi dairesi bilgileri, vadeli/vadesiz hesap bilgileri, sair finansal veri. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

 • Biyometrik veri (parmak izi ve yüz) 
 • Sağlık verisi 
 • Dini
 • Sendika Üyeliği
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Hukuki İşlem Verisi 

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Bakanlığımız politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler). 

İşlem Güvenliği Verisi 

IP adres bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola, Kuruluş faaliyetleri yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi ve güvenliğinizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler (İlgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler).

Mesleki Deneyim Verisi 

İlgili kişinin çalıştığı kurum, çalışma süresi, sigortalılık türü, çalıştığı sektör, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, unvanı, eğitim düzeyi, sertifikalar, transkript bilgileri, toplam çalışma süresi. 

Özlük Verisi 

Bakanlığımız ile hizmet ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri, mezuniyet bilgileri, diploma örneği, mesleği, daha önce çalıştığı yer, özgeçmiş bilgisi, bireysel emeklilik bilgileri, mal bildirimi, performans değerlendirme).

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi 

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar. 

Kamera Kaydı Verisi 

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç).

Diğer Veriler 

Anne-baba adı, askerlik ile ilgili bilgiler, çalıştığı kurum, çalışılan yıl bilgileri, öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, vergi numarası ve sair bilgiler. 

Kişisel verileriniz, Bakanlığımıza ibraz edilen her türlü bilgi, belge ve Bakanlığımıza ait tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtları aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Bakanlığımız tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.


Kişisel Verileriniz (Özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilen ancak kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri, dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelmektedir), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Sosyal Hizmetler Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri gerektirdiği ve izin verdiği ölçüde işlenmektedir;

 • Yasal takip, yasal raporlama, denetim, taraf olunan davalara ilişkin hukuki işlemlerin yapılması,
 • Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızın faydalanması için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Vatandaşlarımızın kayıtlarının oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi,
 • Vatandaşlarımız ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme ve analiz çalışmalarının yapılabilmesi, 
 • Bakanlığımızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Bakanlığımızın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Bakanlığımız tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen işlerin planlanması,
 • Bakanlığımızın stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Vatandaşlarımızın sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amacıyla yapılan anketler dâhil olmak üzere araştırma çalışmalarının yapılması ve analizinin yürütülmesi,
 • Vatandaşlarımızın sunulan hizmete ilişkin şikâyetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,
 • Sunulan hizmette vatandaş bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Sunulan hizmet kapsamında sosyal medya paylaşım fonksiyonunun kolaylaştırılması,
 • Hukuki süreçler ile diğer resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bakanlık faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Vatandaşlarımız ve Bakanlık ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Bakanlığımız tarafından mali, muhasebe işlemleri ile finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

 

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

4.1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması; 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçların gerçekleş-tirilmesini sağlamak amacıyla; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının direkt ve dolaylı çözüm ortakları, etkinlik şirketleri, dijital ajanslar, çağrı merkezi hizmet sunucuları, denetim şirketleri, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, sigorta şirketleri ve sair çözüm ortakları, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişilerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

 

4.2.Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması

KVKK’nin 9 uncu maddesi uyarınca, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilebilir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kurul tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) veri aktarımında, Kanun’da belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlar),
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımında Kanunda belirtilen hallerin varlığı (Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlar), yabancı ülkedeki veri sorumluları tarafından yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin bulunması.

Kurumun yurtdışında bulunan ve veri sorumlusu durumunda bulunan üçüncü kişilere veri aktarması söz konusu olur ise KVKK’nin 9 uncu maddesi gereğince asgari şartlarını Kişisel Verileri Koruma Kurumu belirler. Her iki tarafın da veri sorumlusu olduğu duruma ilişkin, her iki tarafın imzaladığı bir taahhütname Kişisel Verileri Koruma Kurumuna sunulur. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun onayı ile söz konusu veri aktarımı yapılacak ve bu onay alınmaksızın Kurum tarafından söz konusu üçüncü kişilere veri aktarımı yapılmayacaktır.

5. İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar

KVKK’nin 11 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konularda talepte bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizi işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğinde düzenlenen hükümlere uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

f. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Bakanlığımıza, KVKK’den doğan taleplerinizi yazılı olarak “İlgili Kişi Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. İlgili Kişi Başvuru Formunu, Bakanlığımıza kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, KEP kanalıyla csgb@hs01.kep.tr adresine, posta veya noter kanalıyla “Emek Mahallesi, Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / Ankara” adresine gönderebilirsiniz. Bakanlığımız, KVKK’nin 13 üncü maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Bakanlığımız tarafından yenilenebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak Aydınlatma Metni’nin en güncel haline duyuru panolarımızdan ve Bakanlık internet sitemizden ulaşabilirsiniz.