Anlaşmalar Daire Başkanlığı


Anlaşmalar Daire Başkanlığının görevleri:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda diğer ülkelerle iki taraflı anlaşmaların akdedilmesi ve bu anlaşmaların tadil edilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek ve bu konuda Bakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığının görüşleri doğrultusunda, Bakanlığın görev alanına giren konulardaki çok taraflı uluslararası sözleşmelere taraf olunması için gerekli çalışmaları yürütmek,

c) Bakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla imzalayacakları uluslararası anlaşma niteliği taşımayan anlaşma, mutabakat zaptı, protokol, niyet beyanı ve benzeri metinleri incelemek ve bunlar hakkında görüş oluşturmak,

ç) Bakanlık görev alanına giren konularda olan ve akdedilme çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülen anlaşma, mutabakat zaptı, protokol ve benzeri metinler hakkında Dışişleri Bakanlığı ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü almak,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda iki ülke veya bakanlık arasında akdedilmesi veya tadil edilmesi çalışmaları devam eden her türlü ikili anlaşmalara ilişkin Genel Müdürlük Makamına sunulacak bilgileri hazırlamak,

e) Sosyal güvenlik, işgücü ve işbirliği anlaşma taslaklarını incelemek, bu taslaklar üzerinde görüş hazırlamak ve Genel Müdürlük Makamına sunmak,

f) Bakanlığın görev alanına giren konularda iki ülke veya bakanlık arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmaların akdedilmesi için Genel Müdürlük tarafından yapılması gerekli çalışmaları yürütmek,

g) Sosyal güvenlik, işgücü ve işbirliği anlaşmalarının diğer ülke muhatap bakanlık, kurum veya kuruluşlarıyla müzakerelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Mevcut sosyal güvenlik, işgücü ve işbirliği anlaşmalarının tadiline yönelik çalışmaları yürütmek,

h) İmza yetkisi alınmasını teminen Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması da dâhil, müzakeresi tamamlanan Bakanlık görev alanına giren konulardaki anlaşmaların imzalanması için gerekli çalışmaları yürütmek,

ı) Bakanlık görev alanına giren konularda imzalanan anlaşmaların iç onay sürecinin başlatılması ve yürürlük işlemlerinin tamamlanması için Bakanlık tarafından yapılması gerekli çalışmaları yerine getirmek,

i) İmzalanan anlaşmalar ile usulüne göre yürürlüğe giren anlaşmalara ilişkin bilgileri, veri bankasına işlenmek, yürürlükteki anlaşmaları ise dokümantasyon merkezinde saklanmak üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına iletmek,

j) Akdedilme çalışmaları diğer Bakanlık veya Kurumlar tarafından yürütülmekle birlikte, Bakanlık görev alanına giren konularda hükümler içeren anlaşmaları incelenmek ve anlaşmalar üzerinde görüş oluşturulması için Bakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

k) Müzakere ve onay süreci devam eden anlaşmalara ilişkin takip çizelgesi oluşturmak ve gelişmeleri düzenli olarak güncellemek,

l) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak anlaşmalara ilişkin görüş taleplerini karşılamak, “Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)” ve “Yüksek Düzeyli (Stratejik) İşbirliği Konseyi” toplantılarının gündemine dair görüş oluşturmak ve gerektiğinde toplantılara katılım sağlamak,

m) Yurt dışında yaşayan veya ülkemize kesin dönüş yapmış vatandaşlarımızın yurt dışındaki çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi tarafından koordine edilen çalışmalara katkı sunmak,

n) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Protokol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

o) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.