Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı


Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri:

a) Bakanlığın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaları çerçevesinde yurt dışı teşkilatınca sunulan hizmetlerin uygulanmasını takip etmek ve raporlamak,

b) Yurt dışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarını takip, analiz etmek ve elde edilen çıktıları hizmet kalitesinin artırılması amacıyla değerlendirmek ve istatistiki verileri derleyerek kullanıma hazır hale getirmek,

c) Yurt dışı görev sonu değerlendirme raporlarını takip etmek, incelemek ve değerlendirmek,

ç) Yurt dışı birimlerinden gelen yıllık raporlar doğrultusunda Bakanlığın görev alanına ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin gelişmeleri ve sayısal bilgileri içeren Genel Müdürlük Yıllık Raporunu hazırlamak,

d) Yurt dışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarında yer alan istatistiki bilgileri veri bankasına işlemek, bu raporlar ile yurt dışı görev sonu değerlendirme raporlarını arşivlemek,

e) Yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülen Eylem Planlarının uygulanmasını takip etmek, raporları incelemek ve değerlendirmek,

f) Yurt dışı birimlerince düzenlenen veya katılım sağlanan seminer, konferans gibi her türlü toplantı raporunu incelemek ve değerlendirmek, çıktıları ilgili Daire Başkanlıkları ile Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmek,

g) Genel Müdürlük bünyesinde veri bankasını oluşturmak ve yönetmek,

ğ) Daire Başkanlıklarından gelen gerekli bilgileri veri bankasına işlemek,

h) İç ve dış genelgeler ile mevzuat düzenlemelerini yurt dışı teşkilatına duyurmak,

ı) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yurt dışındaki uygulamalara, mevzuata ve muhatap kurumlara yönelik bilgi taleplerini ilgili yurt dışı birimlerine iletmek,

i) Bakanlık politikaları doğrultusunda Genel Müdürlük stratejisini belirlemek, hedef ve performans göstergelerini oluşturmak, güncellemek ve takip etmek,

j) Genel Müdürlüğün iç kontrol görevlerini yürütmek,

k) Bütçe görüşmelerine ilişkin sunum, bütçe notu ve soru-cevap kartları hazırlamak ve benzeri çalışmaları yürütmek,

l) Genel Müdürlüğün yıllık birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

m) Genel Müdürlüğün hizmet envanterini hazırlamak ve güncellemek,

n) Genel Müdürlüğün dokümantasyon merkezini yönetmek,

o) Genel Müdürlüğe iletilen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan her türlü basılı ve dijital formattaki dosya, yayın, rapor, tez, bilgi notu, istatistik ve benzeri dokümanı tasnif ederek dokümantasyon merkezinde saklamak,

ö) Bakanlık birimleri ile diğer kamu ve özel kurum/kuruluşlarından gelen görüş yazılarını cevaplandırmak,

p) Periyodik yayınlar ile diğer kitap ve broşürleri yayıma hazırlamak,

r) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda tanıtıcı ve bilgilendirici programların yapılması için gerekli çalışmaları yürütmek,

s) Bakan ve Üst Yönetici tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı ziyaretleri ve yabancı heyetlerin kabulüne yönelik Özel Büro Birimi tarafından hazırlanacak ülke dosyalarına katkı sunmak,

ş) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek.