Kuveyt


GENEL BİLGİLER

Güncellenecektir.

YAŞLILIK SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/Kurum(lar)

Sosyal Güvenlik Kurumu

https://www.pifss.gov.kw/

Temel yasal metinler

Sosyal Güvenlik Kanunu

https://www.pifss.gov.kw/upload/PIFSS_Guide_2014_English_1442.pdf

Finansman ve katkı yönetimi

Dağıtım sistemi/Fonlu sistem gibi finansman yöntemi, prim oranlarının kim tarafından karşılandığı, prim oranlarının toplama yöntemi

Prim oranları

% 5 çalışan %10 işveren maaş üzerinden prim ödemektedir. Kenid namına çalışanlar % 5’le % 15 arasında isteklerine göre prim ödemektedirler.

Prim ödeme süresi

15 yıl prim 50 yaş ve 20 yıl prim 48 yaş kadın erkek ayrımı olmadan. Yaş 2020 yılında 55’e yükseltilecektir

Emeklilik yaşı

15 yıl prim 50 yaş ve 20 yıl prim 48 yaş kadın erkek ayrımı olmadan. Yaş 2020 yılında 55’e yükseltilecektir. Evli ve çocuklu kadınlar 43 yaş 15 yıl prim (2020 itibariyle yaş 50’ye çıkacaktır.) 20 yıl prim yaş şartı aranmaksızın tehlikeli işlerde çalışanlar. Kadın çalışanlardan bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu olanlar 15 yıl prim yaş şartı aranmaksızın. Kendi işi olanlar 15 yıl prim 65 yaş veya 20 yıl prim 55 yaşında.Askeri personel 15 yıl prim 50 yaş veya 20 yıl prim 45 yaş.

Yaşlılık aylığının tespiti

Prim ve yaş. Yabancılar Sosyal Güvenlik kapsamı dışında tutulmakta olduğundan ikamet şartı uygulanmamaktadır.

Sigortalı olma koşulu

Yabancılar Sosyal Sigorta kapsamı dışında olup Özel Sektör İş Kanununa göre çalışma yaşı uygun mesleklerde 15’dir ancak yabancılara 21 yaş altında çalışma izni verilmemektedir.

Sigortalı olarak değerlendirilebilen süreler

Yurtdışında, diplomatik kurum veya uluslararası örgütlerde çalışanlar bu süreleri borçlanabilmektedirler.

Türkiye’de geçen sigorta süreleriyle bu ülkede geçen sigortalı sürelerinin birleştirilmesi

Yabancılar sigorta kapsamı dışında tutulduğundan sigorta birleşimi yapılmamaktadır.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Yanbancılar sigorta kapsamı dışında tutulduğundan adlarına yaşlılık prim ödemesi yapılmamaktadır.

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Yabancılar Kuveyt’ten emekli olamamaktadırlar.

ÖLÜM SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

Sosyal Güvenlik Kurumu (Public Institution for Social security) https://www.pifss.gov.kw/

Temel yasal metinler

Sosyal Güvenlik Kanunu https://www.pifss.gov.kw/upload/PIFSS_Guide_2014_English_1442.pdf

Prim oranları

% 5 işçi %10 işveren

Prim ödeme süresi

Ölüm aylığında prim ödeme süre şartı bulunmamaktadır.

Ölüm aylığı pay oranları

Eş, çocuk, anne baba kardeş sayılarına göre tam 1/6 oranında maaş almaktadırlar.

Sigortalı olma koşulu

Sigortalı olmak için Kuveyt vatandaşı veya Körfez İşbirliği Üyesi ülke vatandaşı olma şartı bulunmaktadır.

Sigortalı olarak değerlendirilebilen süreler

Yurtdışında, diplomatik kurum veya uluslararası örgütlerde çalışanlar bu süreleri borçlanabilmektedirler.

Türkiye’de geçen sigorta süreleriyle bu ülkede geçen sigorta sürelerinin birleştirilmesi

Türk vatandaşları Sosyal Güvenlik kapsamı dışındadır.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Türk vatandaşları adına prim yatırılmadğından iadesi mümkün değildir

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Türk vatandaşları Kuveyt Sosyal Sigorta kapsamı dışında olduğunda emekli aylığı alamamaktadırlar.

MALULLÜK SİGORTASI

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

Sosyal Güvenlik Kurumu

https://www.pifss.gov.kw/

Temel yasal metinler

Sosyal Güvenlik Kanunu

https://www.pifss.gov.kw/upload/PIFSS_Guide_2014_English_1442.pdf

Finansman ve katkı yöntemi

% 5 işçi % 10 işveren tarafından prim ödenmekte primler Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilmektedir.

Prim oranları

% 5 işçi % 10 işverence.

Prim ödeme süresi

Prim ödeme süresi şart konmamıştır.

Aylık bağlama koşulları

% 50’den fazla işgöremez raporu olması gerekmektedir.

Malullük derece koşulu

% 50

Malullük Aylığı

Malullük aylığı yurtdışında ödenmemektedir.

Sigortalı olma koşulu

Sigortalı olmak için çalışma veya iş sahibi olma koşulu bulunmaktadır. Yabancılar sosyal sigorta kapsamı dışında tutulmaktadırlar.

Sigortalılık olarak değerlendirilen süreler

Yurtdışında diplomatik veya uluslararası örgütlerde çalışılan süreler borçlanılabilmektedir.

Prim iadesi/transferi uygulaması

Yabancılar kanun kapsamı dışında olup mümkün değildir.

Aylıkların Türkiye’de ödenmesi

Yabancılar Kuveyt Sosyal Güvenlik sistemi dışında tutulduğundan mümkün değildir.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

Kısa vadeli sigorta kolları

Sağlık sigortası.

Sorumlu Bakanlık(lar)/ Kurum(lar)

İçişleri Bakanlığı https://www.moi.gov.kw/portal/venglish/

Sağlık Bakanlığı

https://www.moh.gov.kw/en

Finansman ve katkı yöntemi

Senelik 50 Kd çalışanlar için işveren, aile üyelerinden eş için yıllık 50 Kd çocuklar için 30 Kd baba tarfından ödenmektedir.

Prim oranları

Yıllık 50 Kd.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık sistemi

Kuveyt vatandaşları devletin verdiği sağlık servislerinden ücret ödemeden prim yatırmadan faydalanmaktadırlar. Yabancılar yıllık sağlık sigorta primine tabi olup ayrıca tedavi ve ilaçlar için katkı payı ödemektedirler. Ödenen katkı payları işçilerin kendilerince karşılanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları

Kuveyt vatandaşları koşulsuz ve ücretsiz yabancılar sigorta primi ve ilave ücretler ödemektedirler.

HASTALIK SİGORTASI

Hastalık sigortasından yararlanma koşulları

Çalışanlar işyerince atanmış veya devlet hastanesinden aldıkları raporla, hastalıklarının ilk 15 günü tam maaş, sonraki 10 gün dörtte üçü,sonraki 10 gün yarım maaş, sonraki 10 gün dörtte biri 30gün ise ücretsiz hastalık iznine sahiptir

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Yabancılara herhangi bir yardım yapılmamaktadır.

İŞ KAZASI

İş kazası sayılan haller

İşyerinde işe gelirken veya işten dönerken yaşanan kazalar iş kazsı olarak nitelendirilmektedir.

Yararlanma koşulları

Henüz kanunla bir tanımlama bulunmamaktadır.

Bildirim

İşveren bildirim yapmakla mükellef olup bildirilmemesi halinde cezai bir müeyyide tesis edilmemeiştir.

İş kazalarında işverenin ve işçinin sorumlulukları

Sağlık Bakanlığı raporu ardından işverenden tazminat isteme hakkına sahiptir. İşçi kendini yaralaması, iş güvenliğine uymaması, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olması büyük dikkatsizlik sonucu meydana gelmesi halinde toplam hasar % 25’den fazla değilse işveren tazminat ödemek zorunda değildir.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Yakınlarının işsonu tazminatı ile kaza tazminatı alma hakları bulunmaktadır.

MESLEK HASTALIĞI

Meslek hastalığı sayılan haller

Çalışma koşullarından dolayı iş esnasında veya işin bırakılmasında 1 sene sonra ortaya çıkan semptomların sağlık raporuyla kanıtlanması.

Yararlanma koşulları

Koşul bulunmamaktadır.

Tespit ve bildirim

Meslek hastalığının tespiti ve bildiriminin yapılması gereken süre ve koşullar hakkında bilgi verilecektir.

Meslek hastalığında işverenin ve işçinin sorumlulukları

Raporla kanıtlanan hastalıkların tedavisinde ilk 6 ay tam sonraki sürede iyileşene, engelli veya ölüme kadar yarım maaş verilir. Ayrıca, çalışan veya yakınları işverene tazminat davası açma hakkına sahiptir. Birden fazla işverenin sorumluluğu halinde saorumluluk ve süre oranlarına göre tazminat işverenlerce ödenir.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Kuveytli çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumundan yabancılar ise sigorta şirketinden tazminat almaya hak kazanır.

ÇOCUK PARASI/ AİLE YARDIMLARI

Yararlanma koşulları

Kuveyt vatandaşarı çocuk başına 50 Kd engelli çocuk başına 75 Kd yardım almakta olup herhangi bir koşulu bulunmamaktadır.

Sağlanan yardımlar/ödenekler

Çocuk parası, engelli maaşı, engelliler şoför ve yardımcı yardımı, Kuveytli evli çiftlere ev verilmesi ev tamamlanan kadar kira yardımı. Devlette çalışıp uzak yerde görevli olanlara yol yardımı, özel sektörde çalışan Kuveytlilere düşük maaşlarından dolayı 600 Kd’ye kadar para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlardan yabancılar faydalanamamaktadır.