Kanada


GENEL BİLGİLER

Federal düzeyde çalışma hayatını düzenleyen tek bir bakanlık bulunmamaktadır. Kanada Hükümetinde üç bakan çalışma, sosyal güvenlik, sosyal politikalar, aile ve bununla ilgili konularda faaliyet göstermektedir. Bu bakanlar İstihdam, İşgücünü Geliştirme ve Çalışma Bakanı; Aile, Çocuk ve Sosyal Kalkınma Bakanı; Bilim Spor ve Engelliler Bakanıdır. Bu üç bakan, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma departmanı (Economic and Social Development Canada - ESDC) adı altında örgütlenmiştir. Bu bakanlık çalışma hayatına ilişkin olarak ulusal düzeyde politikaların, çalışma standartlarının ve federal işgücü anlaşmazlık mekanizmalarının belirlenmesinden sorumludur. Çalışma hayatına ilişkin çoğu sorumluluk eyaletlere ait olmakla birlikte, federal hükümet kendi yetkileri çevresinde farklı endüstrilerdeki işgücü alanları ile ilgilenmektedir.

Eyalet düzeyinde ise ilgili eyaletin Çalışma Bakanlıkları (ör. Ontario Çalışma Bakanlığı) görev üstlenmektedir.

Kanada İş Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-2/)
İşsizlik Sigortası Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-5.6/)
Kanada Çalışma Standartları Yönetmelikleri (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._986/index.html)
Kanada Emeklilik Planı Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-8/index.html)
İstihdam Eşitliği Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-5.401/index.html)
İstihdam Desteği Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-5.8/index.html)
Federal Kamu Sektörü Çalışma İlişkileri Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.3/index.html)
Göç ve Mültecileri Koruma Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-2.5/index.html)
İşler ve Ekonomik Büyüme Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/J-0.7/index.html)
Yaşlılık Güvencesi Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/O-9/index.html)
Emeklilik Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-6/index.html)
Emeklilik Yardımı Standartları Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-7.01/index.html)
Emeklilik Fonu Birlikleri Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-8/index.html)
Kamu Hizmetleri İstihdam Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-33.01/index.html)
Sendikalar Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-14/index.html)
İşsizlik Desteği Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/U-0.6/index.html)
Evrensel Çocuk Yardımı Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/U-3.2/index.html)
Maaşlı Çalışanları Koruma Programı Kanunu (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/W-0.8/index.html)

Kamu ve özel sektörde iş ilişkisi, İşveren ve İşçi arasında imzalanan iş akdine dayalı olarak kurulmaktadır. İş akdi bireysel veya toplu olarak imzalanabilmektedir.

Her çalışan için standart çalışma saatleri bir günde sekiz saati ve bir haftada kırk saati geçemez.

Her çalışan bir işverende çalışma süresi altı yıla kadar ise, izin ikramiyesi ile birlikte yılda en az iki hafta, çalışma süresi altı yıldan fazla ise izin ikramiyesi ile birlikte yılda en az üç hafta izin hakkına sahiptir.

Kanada’da asgari ücret eyaletler arasında farklılık göstermekle birlikte ülke ortalaması saatlik 11,4 Kanada Doları olup yukarıda yer alan hesaba göre aylık 1824 Kanada Doları’na tekabül etmektedir.

Asgari ücrete ilişkin güncel bilgiler Kanada Hükümetinin http://srv116.services.gc.ca/dimt-wid/sm-mw/rpt1.aspx web siesinden öğrenilebilmektedir.

Aynı işverende on iki yıl boyunca sürekli çalışma süresini tamamlamış olan bir çalışanın iş akdini fesheden işveren, iş akdinin feshi haklı nedene bağlı olmadığı sürece, aşağıdaki miktarlardan yüksek olanını kıdem tazminatı olarak ödeyecektir:

  1. Çalışanın işverende sürekli çalışma süresi içinde olan her bir tamamlanan çalışma yılı için, düzenli çalışma saatleri için çalışanın normal maaş oranında iki günlük maaşı,
  2. Normal çalışma saatleri için işverenin uyguladığı ücret oranında beş günlük maaş.

Kamu ve özel sektör çalışanları Kanada İş Kanunu’nun iş akdinin feshi ile ilgili hükümlerine tabidirler.

Çalışma hayatının denetimi eyalet düzeyinde yönetilmektedir. Eyalet çalışma bakanlıklarının müfettişleri rutin, düzenli ve planlı denetimler şeklinde işyerlerinde denetim gerçekleştirmektedir.
Denetimler iş sağlığı ve güvenliği denetimleri ve çalışma hayatı denetimleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği denetimlerini bu konuda uzmanlaşmış müfettişler gerçekleştirmektedir. Bu denetimler Kanada İş Kanunu’nun 2. Bölümüne göre yapılmaktadır. Denetimler spot denetimler, işletmeye başlamadan önce özel ekipman ve süreçlerin denetlenmesi, kritik parçaların denetlenmesi, yeni ekipman denetlenmesi ve rutin denetimler şeklinde yapılmaktadır.
İşyeri denetimleri ayrıca maaşların ödenmesinde usulsüzlük, yetkisiz kesintiler, kayıt tutma, çalışma saatleri, yemek süreleri, fazla mesai ödemeleri, asgari ücret, tatil günleri, tatil ücreti gibi konularda denetim gerçekleştirmektedir.

 

Kanada’da sendikal örgütlenme oranlarında 1980’lerden itibaren bir düşüş trendi bulunmaktadır. Son verilere göre Kanada’daki çalışanların yaklaşık % 30’u sendikalıdır. Kanada’da sendikalar federal ve eyalet mevzuatına tabidir. Tüm sendikaların devlet çalışma kurullarına tescil edilmesi gerekmektedir. Kanada’da yüzün üzerinde farklı sendika vardır. Sendikalı çalışanlar arasında endüstri ve ofis çalışanları, kamu çalışanları, okul ve hastane sistemin çalışanları da yer almaktadır. Sendikalar geleneksel olarak esnat ve zanaatkar sendikaları ve endüstriyel sendikalar olarak ikiye ayrılmaktadır.

ÇALIŞMA VE İKAMET İZİNLERİ

Kanada’da tüm devlet işlemleri Service Canada isimli devlet hizmet birimi üzerinden verilmekte olup, çalışma ve ikamet izinleri de Service Canada’nın web sitesi ve birimleri üzerinden sağlanmaktadır.

Başvuru ve bilgi ile ilgili web sitesi:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html


Bir göç ülkesi olan Kanada’da göç ve iltica işlemleri federal düzeyde Kanada Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı (Citizenship and Immigration Canada- CIC) tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. Ülkeye kabul edilecek yabancılar kalıcı veya geçici statüde olmak üzere bu kurumun gözetiminde olan mevzuata göre ülkeye alınmaktadır. CIC, Kanada’ya giriş ve Kanada’da kalma koşullarını belirleyen kabul edilebilirlik politikalarını da geliştirmektedir. Göç konusunda federal ve eyalet düzeyi yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımı 1867 Anayasa’sının 65’inci Bölümünde düzenlenmektedir. Ülkede göç konularını düzenleyen temel kanun 2001 yılında çıkartılmış olan Göç ve Mülteci Koruma Kanunu’dur.
Kanada’da dört göçmen grubu bulunmaktadır: aile sınıfı (Kanada’da yaşayan Kanadalıların yakın akrabaları olan kişiler), ekonomik göçmenler ( nitelikli işçiler ve iş adamları), diğerleri (insani nedenlerle göçmen olarak kabul edilen kişiler) ve mülteciler (kovuşturma, işkence veya haksız cezalandırmadan kaçan kişiler). Ancak Kanada’ya gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu, ekonomiye katkı sağlama potansiyellerine dayalı olarak kabul edilmektedir. Çoğu durumda bu kişiler yüksek vasıflı işgücüne sahip kişilerdir. 2017 yılında planlanan toplam göçmen sayısında bu nitelikte olan göçmenlerin yaklaşık yüzde 60’ı oluşturması öngörülmektedir. Kanada göç ve çalışma mevzuatına göre kalıcı ikamet iznine sahip herkesin istedikleri işveren ile çalışma hakları bulunmaktadır.
Kanada’daya dünya çapından gerçekleşen beyin göçü, vasıflı iş gücünün iki şekilde ülkede istihdam edilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. İşgücü, işin niteliğine, işverenin talebine ve çalışanın talebine göre kalıcı olarak veya geçici olarak istihdam şeklinde temin edilebilmektedir.
Kalıcı İşçiler (Permanent Workers)
Bu kategorideki işgücü temini çoğunlukla Hızlı Giriş (Express Entry) sistemi üzerinden gerçekleşmektedir.
Hızlı Giriş sistemi, Kanada Hükümeti tarafından1 Ocak 2015 tarihi itibariyle, Federal Vasıflı İşçi Programını da içeren Ekonomik Sınıf altında uygulanmaya başlanmıştır.
Hızlı Giriş sistemi kapsamında istihdam programları şu şekildedir:
Federal Vasıflı İşçi Programı (FSWP)
Bu program kapsamında işverenin sunacağı pozisyon aşağıdaki niteliklerde olmalıdır:
- Yönetim, profesyonel, bilimsel, teknik veya ticari meslekler gibi yüksek vasıf isteyen pozisyonlar (Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) Beceri Düzeyi A ve B)
- Tam zamanlı çalışma (haftada en az 30 saat çalışma)
- En az bir yıllık
- Mevsimsel olmayan
Federal Vasıflı Ticariler Programı (FSTP)
- Uygun vasıflı ticari veya teknik meslek (NOC beceri düzeyi B)
- Tam zamanlı çalışma (haftada en az 30 saat çalışma)
- En az bir yıllık
Kanada Deneyim Sınıfı (CEC)
- Yönetim, profesyonel, bilimsel, bilimsel, teknik veya ticari meslekler gibi yüksek vasıf isteyen pozisyonlar (NOC Beceri Düzeyi A ve B)
- Tam zamanlı çalışma (haftada en az 30 saat çalışma)
- En az bir yıllık
- Mevsimsel olmayan

CEC kapsamında yabancı çalışan, kalıcı ikamet izni başvurusundan önceki 36 süre içinde Kanada’da en az 12 aylık tam zamanlı çalışmalı (veya buna denk yarı zamanlı çalışma) vasıflı iş deneyimine sahip olmalıdır.

Eyalet Adayı Programı (PNP)
Eyalet Adayı Programına göre, eyaletler kalıcı çalışma izni için kendilerine özgü yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayan kişileri aday olarak gösterebilmektedir. PNP adaylarının normal değerlendirme süresi vakaların yüzde 80’inde 11 ay sürmektedir. Hızlı Giriş sistemi yoluyla değerlendirilecek PNP adayları 6 ay veya daha az sürede değerlendirilmektedir. Eyaletlerin bu şekilde ülkeye kabul ettiği işgücü arasında yüksek nitelikli işçiler, yarı vasıflı işçiler, işadamları /yatırımcılar, uluslararası öğrenci mezunları ve aile veya toplum bağlantıları olan kişiler yer almaktadır. Bu kişilerin çevrim içi profil oluşturmaları, adaylar havuzuna girmek için gerekli kriterleri karşılamaları ve PNP Hızlı Giriş sınıflarından biri altında bir eyaletten talepte bulunulması gerekmektedir.
Hızlı Giriş sistemine göre asgari giriş kriterlerini karşılayan 347 uygun meslekteki Federal Vasıflı İşçiler, Hızlı Giriş Havuzuna bir niyet beyanı profili göndermektedir. Havuzdaki adayların profilleri, bir Kapsamlı Derecelendirme Sistemi altında derecelendirilmektedir. En yüksek dereceye sahip adaylar, kalıcı ikamet izni için başvurmak üzere davet almaktadır. Davet alan adaylar, 90 günlük bir süre içinde tam başvuru göndermek durumundadır.
Federal Vasıflı İşçiler, Kanada’nın resmi dillerinden birisi ile uygun eğitim, iş deneyimi, yaş ve dil kabiliyetine sahip olan ve Hızlı Giriş Göç sistemi altında kalıcı ikamet izni için başvurmak üzere seçilen kişilerdir.
Federal Vasıflı İşçi olarak Hızlı Giriş Havuzuna kabul edilmek için yeterliliğe sahip olabilmek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
Temel Koşullar:
a. Ulusal Mesleki Sınıflandırma sisteminde bulunan 347 uygun meslekten birinde önceki 10 yıl içinde sürekli olarak bir yıllık tam zamanlı ücretli çalışma deneyimi veya buna denk yarı zamanlı sürekli çalışma deneyimi; ve
b. İş deneyiminin Ulusal Meslek Sınıflandırma sisteminde belirtilen Vasıf Tip 0 (Yönetimsel Meslekler), Vasıf Düzey A (Profesyonel Meslekler) veya Vasıf Düzey B ( Teknik Meslekler ve Vasıflı Ticariler) kapsamında olması, ve
c. Altı seçim faktöründen oluşan vasıflı işi puan tablosu altında yeterli puanın toplanması. Şu anda geçmek için gerekli puan 67’dir,
d. Tanınmış bir üçüncü tarafça uygulanan dil testinin alınması ve İngilizce veya Fransızca’dan Kanada Dil Sınırı olan 7 düzeyinde dil bilgisi becerisinin gösterilmesi.
e. Uygun yerleşme finansmanına sahip olunması;
f. Sorunsuz bir güvenlik geçmişi ve tıbbi muayene durumunun bulunması.
Yeterliliğe sahip olduğu değerlendirilen başvuru sahipleri, Kanada’ya göç için uygunluklarını tespit etmek için altı kritere göre değerlendirilir. Başvuru sahiplerinin yeterliliğe sahip olabilmesi için gerekli olan 67 puanı elde etmeleri gerekmektedir. Seçme faktörleri şunlardır:
• Eğitim
• Dil
• İş deneyimi
• Yaş
• İş bağlantısının olması
• Adapte olabilme
Yeni program Kanada’ya en yüksek yerleşim başarısı ve katkı olasılığına sahip olan adayları seçmeyi amaçlamaktadır. Önceki kriterleri korumakla birlikte her bir seçim faktörü için göreceli olarak önem ve puan yapısında bazı değişiklikler getirilmiştir.
Seçim Faktörleri:
FSW programı uyarınca seçilebilmek için, yeterli iş deneyimi ve dil becerisine sahip olan başvuru sahipleri, eğitim, dil, iş deneyimi, yaş, Kanada iş bağlantısı ve adapte olabilme için puan veren vasıflı işçi seçim tablosu üzerinden en az 67 puan toplayabilmelidir.
Eğitim – Azami 25 puan
Eğitim için verilen azami puan sayısı 25’tir ve bu doktora derecesine sahip olan başvuru sahiplerine verilir. Yabancı diplomalar özel bir tayin edilmiş üçüncü tarafça değerlendirilerek Kanada denkliği tespit edilecektir ve puanlar denkliğe dayalı olarak verilecektir. Şu anda denklik değerlendirmesi için tayin edilmiş kurumlar şunlardır:
• Karşılaştırmalı Eğitim Servisi: Toronto Üniversitesi Sürekli Çalışmaları Okulu
• Kanada Uluslararası Denklik Değerlendirme Servisi
• Dünya Eğitim Servisleri
• Kanada Medikal Konseyi
Dil – Asgari 16 puan, Azami 28 puan
Kanada’nın resmi dilleri olan İngilizce veya Fransızcanın birisinde orta ile yüksek düzey arası bilgiye sahip olduğunu gösteren başvuru sahipleri değerlendirilecektir. Asgari eşiği karşılayan başvuru sahipleri bu seçim faktörü altında en az 16 puan toplayabilmelidir. Daha yüksek dil uzmanlığı 24 puana kadar sağlayabilecektir.
İki dil bilmenin faydaları Kanada’da bir kişinin başarılı bir ekonomik duruşa sahip olmasında marjinal olarak değerlendirilmektedir ve yeni puan sistemi ikinci resmi dil için puanı azami 4 ile sınırlandırmıştır.
İş Deneyimi– Asgari 9 puan, Azami 15 puan
Yeni program yeterliliğe sahip olmak için en az 1 yıl gerektirmektedir ve değerlendirilecek maksimum süre 6 yıldır.
Yaş – Azami 12 puan
18 ve 35 yaş arasındaki adaylara 12 puana kadar verilebilmektedir. 35 yaş üzerindeki her yıl için verilen puan 1 azalacaktır ve 47 yaşında herhangi bir puan verilmemektedir.
İş Bağlantısı – 0 puan veya 10 puan
Kanada’da geçerli bir iş teklifi olan kişilere de puan verilmektedir. İş gücü piyasası ile ilişkili süreçleri düzenlemek ve işverenler ve potansiyel çalışanları için işlem sürelerini azaltmak amacıyla, Kanada çalışma izinleri için işleme uygulamalarında genel olarak kullanılan İşgücü Piyasası Görüşü (LMO) istihdam doğrulama sürecinin yerine bir Düzenlenmiş İstihdam Görüşü süreci uygulanmaktadır.
Bir iş teklifini doğrulamak ve bu seçim faktörü için puan kazanmak için adayın önerdiği işverenin Kanada İnsan Kaynakları ve Beceri Geliştirme Bakanlığına, yabancı bir işçiyi istihdam etmenin yerel işgücü piyasası üzerinde nötr veya pozitif ekonomik etkisi olacağını göstermesi gerekmektedir.
Doğrulanmış bir iş teklifi olan adaylar bu faktör altında 10 puan alacaktır ve Adapte olabilme seçim faktörü altında ilave 5 puan alarak toplam 15 puan kazanabilecektir.
Adapte olabilirlik – Azami 10 puan
Yönetimsel, profesyonel, teknik veya vasıflı ticari meslekler alanında en az 1 yıllık Kanada iş tecrübesine sahip olan başvuru sahiplerine maksimum puan verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi, geçerli bir iş teklifi olması durumunda 5 adapte olabilme puanı verilecektir. Bu seçim faktörü altında diğer puanlama konuları arasında şunlar yer alır: Kanada’da yaşayan yakın yetişkin akraba; Başvuru sahibi veya eşinin Kanada’da eğitim almış olması; Eşin daha önce Kanada iş deneyiminin olması; Eşinin Kanada’nın resmi dillerinden birini bilmesi.

Geçici Yabancı İşçiler (Temporary Foreign Workers)
Geçici Yabancı İşçi (TFW) Programı, Kanada Hükümeti’nin, Kanada’daki işverenlerin, herhangi bir Kanadalı veya Kanada’da ikamet izni sahibinin bulunmaması durumunda bir yabancı işçiyi istihdam etmesine izin veren bir programıdır.

TWF Programı, işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını dengelerken aynı zamanda Kanadalıların ve ikamet izni sahiplerinin mevcut işlerde ilk kabul fırsatına sahip olmasını sağlayarak Kanada’da ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

İşverenler, Yüksek Ücret veya Düşük Ücret akışları, Temel Tarımsal Akış yoluyla – Mevsimsel Tarım İşçisi Programı dahil – veya bir vasıflı yabancı işçinin kalıcı ikamet izni vize başvurusunun desteklenmesi yoluyla geçici yabancı işçi istihdam edebilmektedir.

Bir yabancı işçi istihdam edebilmek için, işverenler Kanada Hükümetinden bir pozitif İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) Almalıdır. Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, pozitif veya negatif bir LMIA vermeden önce Göç ve Mültecileri Koruma Düzenlemelerinde belirtilmiş olan bir dizi ciddi değerlendirme faktörü uygulamaktadır.
TFW Programı işverenler tarafından sadece nitelikli Kanadalı veya ikamet izni sahibi kimselerin bulunmaması durumunda sınırlı olarak işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmalıdır.
Programı kullanmak isteyen işverenler, mevcut işlerde Kanadalılara ilk fırsatın verilmesini sağlamaya yönelik sıkı kriterlere uymalıdır. LMIA’nın bir parçası olarak, Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, bölge ve meslek için mevcut işgücü piyasası bilgilerine ve aynı zamanda işverenin Kanadalıları işe alma veya eğitme yönünde sergilemiş olduğu çabalara – mevcut iş için başvurmuş olan Kanadalıların sayısı, işverenin görüşmüş olduğu Kanadalıların sayısı ve bu Kanadalıların neden işe alınmadığına ilişkin bir açıklama gibi – bakmaktadır.
LMIA’lar için karar verme prosesinde diğer bir çok faktör göz önüne alınmaktadır:
Bir yabancı işçinin işe alınması Kanadalılara beceri veya bilgi transferini veya Kanadalılar için istihdam oluşturma veya istihdamı korumayı sonuç verecek mi?
Bir geçici yabancı işçi bir işgücü eksikliğini doldurabilir mi?
Maaşlar ve çalışma koşulları meslek için konulan normlar ile uyumlu mu?
Bir yabancı kişinin istihdamı, halihazırda devam etmekte olan herhangi bir işgücü anlaşmazlığının çözüme kavuşturulmasını olumsuz yönde etkileyebilir mi?
Yabancı işçinin belli bir ücret veya maaş için bir işveren için tam zamanlı olarak çalışmayı kabul ettiği bir işveren – çalışan ilişkili mevcut mudur?
Çalışma İzinleri
Yabancı ülke vatandaşları Kanada’da geçici olarak çalışmak için çalışma izni başvurusunda bulunabilir. Verilen çalışma izinleri çoğunlukla çalışma izninde belirtilen işverende çalışılmak üzere verilmektedir. Ancak bazı yabancılar için kişinin Kanada’da herhangi bir işverende çalışmasına izin verilen “açık çalışma izni” verilme imkanı da bulunmaktadır.
Aşağıdaki durumlardan birine uyan kişiler bir açık çalışma izni başvurusunda bulunabilirler:
- Kanada’da bir kuruma başvurmuş olan kalıcı ikamet izni başvurusu sahipleri
- Kalıcı ikamet izni başvuru sahiplerinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri
- Bazı işçilerin ve uluslararası öğrencilerin eşleri
- Mülteciler, iltica talebinde bulunmuş olanlar, korunmuş kişiler ve bu kişilerin aile üyeleri
- Bazı geçici ikamet izni sahipleri, veya
- Özel programlara katılan bazı genç işçiler.
Açık olmayan ve sadece belli bir işveren altında çalışmaya izin veren çalışma izinlerinde kişinin çalışacağı işverenin adı, ne kadar süre ile çalışılabileceği ve duruma göre çalışmanın gerçekleşeceği yer belirtilmektedir.
Bunun yanında tam zamanlı uluslararası öğrenci statüsünde bulunan kişiler haftada 20 saat ve yaz ve kış tatilleri veya bahar tatillerinde tam zamanlı olarak kampus dışında çalışabilme imkanına sahiptirler. Bu durumda herhangi bir ilave çalışma izni gerekmemektedir.
Geçici istihdam için çalışma izinlerinin alınması için bazı ön şartlar bulunmaktadır.
- Çalışma izninin süresinin sona ermesi durumunda Kanada’dan ayrılacağı konusunda güvencenin verilmesi
- Kanada’da ikamet süresince şahsın kendisi ve ailesinin geçimini temin etmek ve ülkesine geri dönmek için yeterli finansal imkanın bulunduğunun gösterilmesi
- Kanunlara uyulması ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması
- Kanada’nın güvenliği için tehlike oluşturmaması
- Sağlıklı durumda olunması ve gerekiyorsa tıbbi muayeneden geçilmesi
- Uygun olmayan işveren durumda bulunan bir işveren için çalışmanın planlanmaması

Kanada içinden başvuru yapılabilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür:
- Halihazırda Kanada’da ikamet edilmesi ve geçerli bir öğrenim veya çalışma vizesinin bulunması veya eşinin veya ebeveyninin bu vizelere sahip olması,
- Bir Kanada üniversitesinden, toplum kolejinden, CEGEP, kamusal olarak finanse edilen ticaret / teknik okul veya diğer uygun okuldan mezun olunması,
- Altı ay veya daha fazla bir süre geçerli geçici ikamet izninin bulunması
- Kanada içinde bir kalıcı ikamet izni başvurusu yapmış olunması
- Kanada’da mülteci statüsü için başvuru yapılmış ve Kanada Göç ve İltica Kurulu Mültecileri Koruma Bölümünün kararının bekleniyor olunması,
- Kanada’da çalışma izni olmadan çalışmaya izni olup da farklı bir iş için çalışma iznine ihtiyaç duyulması.

Yabancı Öğretim Üyesi İstihdamı
Kanada çalışma mevzuatında dünya çapındaki kalifiye akademisyenlerin istihdam edilmesine yönelik olarak Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı ile üniversiteler, diploma veren kolejler ve Kanadalı akademisyenleri temsil eden sendikaların ortak çalışması ile hareket edilmektedir. Akademisyenlerin kabul kriterleri, Kanadalı akademisyenlerin kariyer gelişimleri ve istihdamını da göz önüne alacak şekilde belirlenmektedir. Akademisyenlerin istihdamı için de başvuru aşamasında İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesinin yapılarak Kanadalı işgücünün korunmasına öncelik verilmesi söz konusudur. İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesine başvuruda bulunan işverenler, geçici yabancı işçi durumunda bulunan akademisyene asgari olarak söz konusu şahsın istihdam edileceği meslek ve iş yerinde geçerli olan ücreti ödemelidir.
Küresel Beceri Akışı
Küresel Beceri Akışı (Global Talent Stream) pilot uygulaması, Kanada’da işgücünü genişletmek ve küresel ölçekte rekabetçi olmak isteyen kuruluşların yüksek vasıflı küresel becerilere erişmesine imkan sağlayan, hızlı, hedefe yönelik ve müşteri odaklı hizmet sunumunu kolaylaştıran bir sistem olarak uygulanmaya başlanmıştır. Geçici Yabancı İşçi Programı kapsamında yer alan bu uygulama, Kanada’daki yenilikçi firmalara büyümeleri ve gelişmeleri için gerekli olan özel, spesifik yabancı uzmanları doğrudan istihdam etme kolaylığı sağlamaktadır.
Atlantik Göç Pilot Projesi
Atlantik Göç Pilot projesi, Kanada Hükümeti ile dört Atlantik Eyaleti (New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia ve Prince Edward Islands) arasında gerçekleştirilen bir ortaklıktır. Bu uygulama kapsamında Atlantik’teki işletmeler uluslararası üniversite mezunlarını ve yüksek vasıflı işçileri işgücü ihtiyaçlarını temine etmek üzere eyaletlere kabul etmektedir. Bu uygulamanın özelliği, işçilerin istihdam edilmesi için İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesine (LMIA) ihtiyaç duyulmamasıdır.

Çalışma ve ikamet izinlerine ilişkin bilgiler göç rejimi kapsamında yukarıda açıklanmıştır.

Göç ve Mülteci Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre, bir Kanada vatandaşı veya Kanada’da kalıcı ikamet iznine sahip olan bir kişi belli koşullara tabi olmak kaydıyla 18 yaşını doldurduktan sonra birinci derece aile üyesinin Kanada’da kalıcı olarak ikamet edebilmesi için sponsor olabilmektedir.

Aile birleşimi için sponsor olabilecek kişiler kişinin eşi, resmi nikahsız beraber yaşadığı kişi, ebeveynleri ve büyük anne-babası, bir sponsorun kendisine bağlı çocuğu, sponsorun evlat edinmek istediği bir çocuk olabilmektedir.

Bir aile üyesine sponsor olunması durumunda, sponsor olunan kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanacağı taahhüt edilmektedir. Sponsor olabilmek için maluliyet maaşı dışında herhnagi bir nedenle bir sosyal yardım alınmaması şarttır.

olan ancak Kanada vatandaşı olmayan kişilere kalıcı ikamet izni sahibi (permanent resident-PR) adı verilmektedir. Kalıcı ikamet izni kişiler diğer ülkelerin vatandaşlarıdır. Kanada’da geçici olarak ikamet eden öğrenci veya yabancı işçi gibi şahıslar kalıcı PR değildir.

PR hakkına sahip olan kişiler, sağlık hizmetleri dahil olmak üzere Kanada vatandaşlarının faydalandığı sosyal yardımlardan faydalanmakta, Kanada’da herhangib ir yerde yaşayabilmekte, çalışabilmekte ve öğrenim görebilmekte, Kanada vatandaşlığına başvurabilmekte, Kanada kanunları ve Kanda Hak ve Özgürlükler Şartı altında korumaya sahip olabilmektedir. PR sahibi kişiler siyasi faaliyette bulunamaz ve oy veremez, üst düzey güvenlik gerektiren işlerde çalışamaz. PR sahibi kişiler Kanada dışında yaşayabilir, ancak beş yıllık süre içinde en az iki yıl Kanada’da yaşamalıdır. Eğer daha uzun süre Kanada dışında yaşarsa kalıcı ikamet iznini kaybedebilirler.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

Kanada Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı

ve Eyalet Çalışma Bakanlıkları

https://www.canada.ca/en/services/jobs/opportunities.html

https://www.ontario.ca/page/jobs-and-employment

Kanada’da özel istihdam büroları işveren ve işçi arasında iş ilişkisinin kurulmasında yaygın bir şekilde kullanılan bir sistemdir. Özel istihdam büroları eyalet düzeyinde mevzuatla düzenlenmektedir.

Kanada’da 2018 yılı Nisan ayı itibariyle işsizlik oranı % 5.8’dir. İşsizlik oranları 2000’li yıllarından başlarından itibaren devam eedn bir azalma sürecine girmiştir ve 2018 yılı içinde Kanada tarihindeki en düşük düzeye ulaşmıştır. Kanada’da işsizlik oranlarında mevsimsellik önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. Özellikle tarım, ormancılık, balıkçılık, inşaat ve turizm sektöleri mevsimsellikten etkilenen sektörler arasında gelmektedir. Geleneksel olarak Quebec ve Atlantik eyaletlerindeki işsizlik oranları Ontario ve Prairie eyaletlerindeki işsizlik oranlarından daha yüksektir. Erkekler arasında işsizlik oranları kadınlara göre daha yüksektir. Çoğu ülkede olduğu gibi gençler arasındaki işsizlik oranı genel işsizlik oranından daha yüksek düzeydedir. Kadınların işsizlik oranları 1950 ve 1960’larda erkeklere göre daha düşük olmakla birlikte, daha fazla kadının düzenli olarak işgücüne katılmasıyla 1970’lerden sonra daha yüksek olmaya başlamıştır. Kanada nüfusunda Aborjin kökenli yerli halk arasındaki işsizlik diğer nüfus kesimlerine göre daha yüksektir. Aynı şekilde Arap kökenli ve Afrika kökenli Kanadalılar arasında da işsizlik oranları daha yüksektir. Son dönemde profesyonel, bilimsel ve teknolojik hizmetlerde istihdam artış göstermektedir. Aynı şekilde konaklama ve yiyecek içecek hizmet sektöründe istihdam artışı göze çarpmaktadır. Perakende ve toptan ticaret alanında istihdamda düşüş trendi bulunmaktadır. Aynı şekilde son dönemde inşaat sektöründe yaşanan duraksama nedeniyle inşaat sektörü istihdamı da düşüş eğilimindedir. 2017 yılında en yüksek istihdam sayısını sağlayan sektör olarak imalat sektöre ön plana çıkmaktadır. Son dönemde madencilik, ocak işleri, petrol ve gaz çıkartma sektörlerinde istihdam oranlarında önemli artış sergilenmektedir. Kanada’da doğmuş olanlar ile göçmenler arasında işsizlik oranında önemli bir fark bulunmaktadır.

İşsizlik Sigortası
İşsizlik Sigortası (EI) programı, işsiz kişilerin iş aradıkları veya becerilerini artırmaya çalıştıkları süreler boyunca onlara geçici olarak gelir desteği sağlamaktadır. EI programı aynı zamanda yaşamda karşılaşılan bazı durumlarda çalışamayan işçiler için özel yardımlar da sağlamaktadır (hastalık, hamilelik, yeni doğan veya evlatlık edinilmiş bir çocuğun bakımı, kritik durumda hasta veya yaralı olan kişinin veya önemli düzeyde ölüm riski bulunan ciddi hasta bir aile üyesinin bakımı durumları gibi). İşçiler EI yardımlarını sadece geçmiş yıllarda primlerini ödemişlerse ve yeterlilik ve hak kazanma koşullarını yerine getiriyorlarsa albilmektedirler. Bağımsız çalışanlar da EI’ye katılabilir ve özel yardımlarda faydalanabilir. Kanada İşsizlik Sigortaskı Komisyonu (CEIC), EI programının gözetimi konusunda lider role sahiptir. CEIC aynı zamanda yıllık EI prim oranının belirlenmesinden de sorumludur. Service Canada’nın bu hizmetteki rolü EI yardımı ödemelerinin ve hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanmasını temin etmek, faydalı bilgiler sağlayarak, sorulara cevap vererek, işverenlere yardımcı olarak, talepleri işleme alarak ve kararlara itiraz etme imkanı sağlayarak hizmet sunumu sürecinin her bir aşamasında EI müşterilerine destek olmak, müşteri onaylama ve tanımlama işlemlerini gerçekleştirmek ve yolsuzluk ve suiistimalleri önlemek, tespit etmek ve bunlardan caydırmak şeklindedir.

Engelliler için İşgücü Piyasası Anlaşmaları
Engelli kişilerin işgücü piyasasında yüz yüze kalmış oldukları engeller göz önüne alınarak, Engelliler için İşgücü Piyasası Anlaşmaları, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırarak, istihdam fırsatlarını artırarak ve Kanadalılar için mümkün oaln en iyi sonuçları ortaya koyarak engelliler için istihdam sonuçlarını iyileştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu program, programlar ve hizmetlere ilişkin ikili anlaşmalar üzerinden eyaletlere ve bölgelere fon transferi sğalamaktadır. Eyaletler ve bölgeler federal katkı ile maliyet eşleştirmesi sağlamaktadır. Engelli kişilerin ihtiyaçları farklı bölgelere göre farklılık gösterebileceği için, eyaletler ve bölgeler aşağıdaki beş öncelik alanında program tasarımı ve sunumunu belirleme esnekliğine sahiptir: Eğitim ve öğretim; istihdama katılım; istihdam fırsatları; işveren ve engelli kişiler arasında bağlantının kurulması ve bilgi inşası. Engellilere ilişkin bu hizmetler ve programlar, Kanada Hükümeti tarafından finanse edilen diğer eyalet ve bölgesel istihdam ve beceri eğitim programlarını tamamlamaktadır (ör. İşgücü Piyasası Geliştirme Anlaşmaları ve Kanada İş Fonu Anlaşmaları gibi).
2017 yılı bütçesi yeni İşgücü Geliştirme Anlaşmalarının imzalanacağını öngörmektedir, bunlar halihazırda mevcut olan Canada İş Fonu Anlaşmaları, Engelliler için İşgücü Piyasası Anlaşmaları ve Yaşlı İşçiler için Hedeflenen Girişim gibi uygulamaları tamamlayacak, eyalet ve bölgelere transferlerin yapılmasını daha basit ve daha esnek hale getirecektir.

Engelli Kişiler için Fırsatlar Fonu
Engelli Kişiler için Fırsatlar Fonu, engelli kişilerin iş bulmaları ve bu işlerde tutunabilmeleri konusunda onlara yardımcı olmaktadır. Engelli kişileri, Kanada işgücü piyasasına katılım önündeki engellerin üstesinden gelme konusunda desteklemekte ve aynı zamanda işverenleri engellileri işe alma konusunda teşvik etmektedir. Bu program, iş arama destekleri, istihdam edilebilirlik öncesi hizmetler, maaş sübvansiyonları, işe yerleştirme ve işverenleri engellileri işe almaya teşvik etmeye yönelik işveren farkındalık girişimleri gibi bir çok program ve servisi desteklemektedir. Fırsatlar Fonu, topluluklardaki kurumlarla ortaklık halinde Service Canada Merkezleri tarafından ülke çapında sunulmaktadır.

Genç İstihdam Stratejisi
Genç İstihdam Stratejisi, 15 – 30 yaş arası gençlere, kariyer bilgileri alma ve iş bulma ve işte kalmaları için gerek duydukları becerileri, iş deneyimini ve kabiliyetleri kazandırmaya yönelik yardımcı olmayı hedeflemektedir. Genç İstihdam Stratejisi, 10 federal bakanlık ve kurumu içeren, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının öncülüğündeki yatay bir girişim olup üç program akışı vardır: Beceriler Bağlantısı, Kariyer Odağı ve Yaz İş Deneyimi ki bu Kanada Yaz İşlerini içermektedir. Bu program, katkı anlaşmaları ve doğrudan aktarım yöntemleri gibi finansman araçları aracılığıyla ulusal, bölgesel ve lokal olarak sunulmaktadır.

Resmi Dil Azınlık Toplulukları için Kolaylaştırıcı Fon
Resmi Dil Azınlık Toplulukları için Kolaylaştırıcı Fon, Kanda Hükümetinin, 2013 ila 2018 Kanada Resmi Dilleri Yol Haritasında ifade edildiği şekilde resmi dillere yönelik stratejisinin dahili bir bileşenini teşkil etmektedir. Eğitim, Göç ve Topluluklar Bu program, insan kaynakları ve topluluk ekonomik kalkınması alanlarında kapasitelerini güçlendirmek ve federal ortaklar dahil olmak üzere tüm düzeylerde ortaklıkları desteklemek suretiyle resmi dil azınlık topluluklarının gelişimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu program her eyalet ve bölgedeki resmi dil özel topluluklarına fon sağlayarak, hizmet sunumuna yönelik profesyonel yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve iş arayanlar, işletmeler ve topluluklar için destek sağlamayı, stratejik ortaklıklar üretmeyi, yatırımları çekmeyi ve topluluk önceliklerine ilişkin çaba ve kaynak konsolidasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Kolaylaştırıcı Fon, resmi dil azınlık topluluklarının topluluklarına özgü kalkınma girişimlerini planlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri ve farklı işgücü piyasası hizmetleri ve programlarına daha iyi erişim sağlayabilmelerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Topluluğun kalkınmasına katkı sağlamaya ek olarak, Kolaylaştırıcı Fon aynı zamanda Bakanlığın Resmi Diller Kanunu ile ilgili taahhütleri ve yükümlülüklerini yerine getirmesine de izin vermektedir.
Kolaylaştırıcı Fon, tüm devlet kurumları, eğitim ve özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar tesis etmek suretiyle, Resmi Dil Azınlık Toplulukları için Ekonomik Eylem Ağı olarak bilinen federal kurumlar ve toplum temsilcilerinden oluşan bir komite aracılığıyla ihtiyaçlara cevap verir nitelikte işgücü piyasası girişimleri tasarlamayı ve sunmayı amaçlamakta, buna yönelik işbirlikleri tesis etmektedir. Kolaylaştırıcı Fon, Resmi Dil Azınlık Toplulukları için Ekonomik Eylem ağı için destek ve sejkreterya hizmetleri sağlamaktadır. Ekonomik Eylem Ağı, ortak inisiyatifler üzerinde işbirliği yapmak, ortaklıkar yaratmak ve daha genel olarak kurumlar arası eşgüdümü sağlamak suretiyle farklı devlet ve topluluk ortaklarını bir araya getirmektedir.
İş Bankası
İş Bankası, Kanada çapında işçilerin uygun istihdam imkanları bulabilmesi ve işverenlere uygun işçileri temin edebilmeleri amacıyla istihdam fırsatları konusunda bilgi sağlamaktadır. Aynı zamanda güncel işgücü piyasası bilgileri de sunmaktadır. Program Kanadalı işverenleri, iş arayanları, işsiz Kanadalıları, öğrencileri, yeni gelenleri ve potansiyel göçmeleri hedef almaktadır. Aynı zamanda kariyer uygulayıcılarını, devlet analiz uzmanları ve karar vericileri, federal – eyalet / bölgesel düzeydeki devlet kurumları ve programları kapsamında desteklemektedir. İş Bankasının ücretsiz ve iki dilde hazırlanmış olan web sitesi, eyaletler ve bölgeler ile işbirliği halinde işverenlere iş fırsatlarını yayınlama ve iş arayanlara iş arama imkanı tanımaktadır. İş Bankası web sitesi aynı zamanda mesleki profiller ve projeksiyonlar dahil olmak üzere farklı bir çok ekonomik, işgücü piyasası raporlarını ve demograrif raporları da içermektedir.
Sektörel İnisiyatifler Programı
Sektörel İnisiyatifler Programı (SIP) sektöre özgü işgücü piyasası bilgilerini, ulusal meslek standartlarını ve becerilerin belgelenme ve akreditasyon sistemlerini desteklemek suretiyle mevcut ve gelecekteki beceri eksikliklerine hitap etme amacıyla bir hibe ve katkı içerikli programdır. Programın amacı, endüstri sektörlerine insan kaynakları ve beceri konularında tanımlama, tahmin ve sorun çözme desteği sağlamaktır. SIP, Kanada ekonomisinin kilit sektörleri için ortaklık tabanlı projeleri fonlamaktadır. Bu projeler, işyeri örgütleri, işveren birlikleri, eğitim ve öğretim kurumları, meslek kuruluşları ve sendikalar gibi endüstri ortakları tarafından geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. .
Okur Yazarlık ve Temel Beceriler Ofisi
Okuryazarlık ve Temel Beceriler Ofisi (OLES) yetişkin Kanadalıların, bir iş için daha iyi hazırlanmak, işe girmek ve işi korumak ve işe uyum sağlayarak işte başarıya ulaşmak amacıyla gerekli olan okuryazarlık ve temel becerilerini iyileştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, OLES eyalet ve bölgesel kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışarak, temel becerilerin istihdam ve eğitim programlarına entegrasyonunu desteklemektedir. Bu şekilde Kanada İş Fonu ve İşgücü Piyasası Kalkınma Anlaşması gibi federal işgücü piyasası transferleri ile desteklenen girişimler oluşturulabilmektedir.
Becerili Ticaretler ve Çıraklık
Ticari işlerle uğraşanlar Kanada’nın rekabetçiliğini destekleyen yüksek düzeyde vasıflı işgücünün kilit bir bileşenidir. ESDC, Kırmızı Mühür Programını uygulamak için Kanada Çıraklık Müdürleri Konseyi (CCDA) aracılığıyla farklı bölgelerle ve eyaletlerle birlikte çalışmaktadır. CCDA, her eyaletten ve bölgeden çıraklık yetkilileri ve ESDC temsilcilerinden oluşmaktadır. Kırmızı Mühür Programı, Kırmızı Mühü r meslek standartları ve endüstri ile işbirliği halinde Kırmızı Mühür ticari işletmeleri için eyaletler arası incelemeleri dahil olmak üzere, yüksek kalitedeki Kırmızı Mühür ürünlerinin geliştirilmesi suretiyle yüksek nitelikli, verimli ve mobil vasıflı ticari işgücünü geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Kırmızı Mühür incelemesini başarılı bir şekilde geçen ticaret erbabına, eyalet / bölgesel ticaret sertifikaları üzerinden bir Kırmızı Mühür onayı verilmektedir. Bir eyalet veya bölgesel ticaret sertifikasına eklenen Kırmızı Mühür, ticaret erbabı olan kişinin ticaretinde Kırmıız Mühür standardını karşıladığını göstermektedir.
Yabancı Diplomaları Tanıma Programı
Yabancı Diplomaları Tanıma Programı (FCRP), eyalet ve bölgesel yönetimler ve farklı kurumlarla (örneğin düzenleme kurumları, ulusal birlikler ve diploma değerlendirme kurumları) uluslararası düzeyde eğitim almış profesyoneller ve tüccarların diploma denklik süreçlerini hızlandırmaya ve adil, tutarlı, şeffaf ve zamanlı bir şekilde işlemlerin tamamlanmasına yönelik faaliye göstermektedir. Bu program, kilit yüksek talep gören meslekler ve vasıflı tüccarlar için ve diğer meslek erbabına katkı anlaşmaları yoluyla paydaşlarına stratejik finansal destek sağlamakta ve diğer ülkelerde diplomalarını almış olan profesyoneller ve ticaret erbanının bu diplomalarını ve becerilerini Kanada işgücü piyasasında eksiksiz bir şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Yabancı diplomaları tanıma prosesleri ile paralellik sağlamak üzere bu program eyaletler ve bölgeler ve diğer ortaklar arasında ulusal koordinasyonu sağlamaktadır. FCRP aynı zamanda yerel işgücü hareketliliği girişimlerini uygulamakta ve ortaklar arasında ulusal koordinasyonu kolaylaştırarak ve ülke çapında iş fırsatları peşinde koşan düzenlenmiş mesleklerdeki çalışanların yüz yüze kaldıkları bariyerleri azaltmak suretiyle İçte Ticaret Anlaşmasını tamamlamaktadır.
Geçici Yabancı İşçi (TFW) Programı
Geçici Yabancı İşçi (TFW) Programı, Kanadalı işverenlerin, nitelikli Kanadalıların bulunmadığı durumlarda geçici işleri yabancı işçi temin etmek suretiyle yapabilmelerine izin vermektedir.
Bu program, Göç ve Mülteci Koruma Kanunu ve Göç ve Mülteci Koruma Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmektedir ve Kanada Göç, İltica ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC) ve Kanada Sınrı Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından ortak biçimde yönetilmektedir.
Kanada İstihdam ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı (ESDC),Service Canada merkezleri aracılığıyla işverenlerden gelen geçici yabancı işçi temin etme izin taleplerini değerlendirmekte ve bu işçilerin Kanada işgücü piyasası üzerinde olabilecek muhtemel etkilerini belirlemek amacıyla İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi yapmaktadır. Program bölge ve meslek için elde bulunan işgücü piyasası bilgilerine, işveren istihdam ve reklam çabalarına, ücret ve çalışma koşullarına, işgücü eksikliklerine ve Kanadalılara bilgi ve beceri transferine bakmak suretiyle etkiyi değerlendirmektedir. Buna ek olarak, Service Canada, İşveren İrtibat Merkezleri ve İnternet aracılığıyla Program konusundaki sorulara cevap vemrektedir.
Sendika Eğitim ve Yenilikçilik Programı (UTIP)
Sendika Eğitim ve Yenilikçilik Programı (UTIP) Kanada Hükümetinin sendika tabanlı çıraklık eğitimi, yenilikçilik ve geliştirilmiş ortaklığı güçlendirme yönündeki taahhüdünü desteklemektedir.
Yeni UTIP için finansman 2017 – 2018 yılları için yaklaşık 10 milyon Dolar olacak ve daha sonra yıllık 25 milyon Dolar olacaktır. Programın iki akımı bulunmaktadır:
Akım 1, eğitim için ekipman ve malzemelerin maliyet paylaşımlı olarak satın alımını desteklemektedir (sendika liderliğinde)
Akım 2, çıraklık sonuçlarını sınırlandıran sorunlara hitap etmek için yenilikçi yaklaşımları desteklemektedir (sendikanın dahil olması gerekmektedir).
UTIP’in amacı, vasıflı, içerici, belgelenmiş ve verimli ticari işgücünü daha iyi desteklemek amacıyla işletmelerdeki eğitim kalitesini artırmaktır. Aynı zamanda kadınlar ve yerli insanlar gibi kilit grupların girişimlerde başarılı olmalarının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.
Yaşlılık Güvencesi
Yaşlılık Güvencesi (OAS) Programı, Kanada’nın kamu emeklilik gelir sisteminin köşe taşlarından biridir. OAS’ın amacı, kişilerin, Kanada Emeklilik Planı veya Quebec Emeklilik Planı, işveren sponsorlu emeklilik planları ve kişisel tescilli emeklilik tasarruf planları ve yatırımlar ve kişisel tasarruflar gibi diğer kaynaklardan gelen gelirleri ilave ederek özel finansal koşullarına hitap etmek üzere kullanabilecekleri mali bir temel teşkil etmektir. OAS programı, 65 yaş üzerinde olan ve yasal statü ve ikamet gerekliliklerini karşılayan yaşlılara temel OAS emeklilik aylığı; düşük gelirli OAS emeklilerine Garanti Edilmiş Gelir Takviyesi (GIS); ve aynı zamanda eşleri veya hayat arkadaşları GIS alan veya dul kalmış olan 60 – 64 yaş arası düşük gelirli bireylere Ödenekler sağlamaktadır.

MESLEKİ EĞİTİM

Kanada Hükümeti İş Eğitimi Girişimleri:

https://www.canada.ca/en/services/jobs/training/initiatives.html

Kanada Kırmızı Mühür Programı

http://www.red-seal.ca/w.2lc.4m.2-eng.html

Kanada İş Hibesi Programı

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/job-grant.html

Ticari Kariyer Kurumu

http://www.careersintrades.ca/

Kanada Çıraklık Forumu

http://caf-fca.org/

Kanada Mesleki Yeterlilik Kurumu

https://www.skillscompetencescanada.com/en/

Kanada Çıraklık Müdürleri Konseyi

Yukarıdakilere ek olarak her bir eyaletin kendine özgü mesleki eğitim kurumları bulunmaktadır.

Çıraklık Eğitimi:
Kanada’da çırak olabilmek için öncelikle çalışırken ödeme alarak iş üstü eğitim sağlama imkanı sunan bir işverenin bulunması gerekmektedir. İşverne ve çırak özel bir anlaşma imzalayarak bu anlaşmayı eyalet çıraklık mercilerine onaylatmalıdır. Hem sınıf içi hem de iş üstü eğitim tamamlandıktan sonra, ustalık veya kalfalık belgesi verilmektedir.
Kırmızı Mühür Programı:
Bu program, Kanada’da esnaf ve zanaatkarların becerlerinin değerlendirilerek geliştirilmesine yönelik ortak standartlar belirleyip uygulayan bir programdır. Bu federal ve eyalet düzeyinde çıraklık eğitimi ve mesleki eğitimin koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesini temin etmektedir.
Kırmızı Mühür sınavını geçen bir zanaatkarın ticaret belgesine vurulan mühür, söz konusu şahsın o işte uzmanlık ve yeterliliği haiz olduğu ve tüm eyaletlerde iş yapma ehliyetini kazandığnı belgelemektedir.
Kanada Çıraklık Kredisi:
Kanada Çıraklk Kredisi, eğitim maliyetlerine karşılamaları için kayıtlı Kırmzı Mühür çıraklarına verilen bir destektir. Teknik eğitim dönemi başına 4.000 CAD’a kadar verilebilmektedir. 5 eğitim dönemine kadar alınabilmektedir. Programın kayıtlı çırağı olunduğu sürece 6 yıla kadar faizsizdir.

Örgün eğitim sistemi kapsamında mesleki eğitim, teknik okullar (Technical High School) üzerinden verilmektedir. Lise öğrenimlerinin ilk yıllarında genel örgün eğitim alan öğrenciler, ikinci yıllarından itibaren uzmanlaşma yoluna giderek kendi alanlarında mesleki ve teknik eğitime tabi tutulmaktadırlar.