Uluslararası Projeler 01


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (İSGÜM) BÖLGE LABORATUVARLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

(İSGLABTEK)

Proje temel olarak İSGÜM personelinin uyumlaşan Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları hakkında bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Proje bitiminde tüm bölge laboratuvarlarının aynı standartta ve yüksek kalitede hizmet verebilecek ve KOBİ’lere uyumlaşan AB mevzuatının uygulamaları hakkında ileri seviyede hizmet ve danışmanlık verebilecek düzeye gelmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği’nin Katılım öncesi mali yardımları kapsamında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Geliştirilmesi (ISAG) projesi 2004-2006 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu proje Ankara Merkez laboratuarının yenilenmesini ve Kocaeli Bölge laboratuarının kurulmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra Ankara ve Kocaeli laboratuarı personeline İSG ölçüm ve analizleri ve ayrıca uyumlaşan AB mevzuatı hakkında teknik bilgi, eğitim ve danışmanlık sağlamıştır. Bahsedilen bu hizmetlerin geriye kalan bölge laboratuarları personeli için de sağlanması amacıyla 2007 mali yılında “Bölge Laboratuarlarının Güçlendirilmesi Projesi (İSGLABTEK)” hazırlanmıştır.

Ülkemizde sanayi kollarının çeşitliliği dolayısıyla İSGÜM laboratuvarları mevcut durumuyla, sanayide çalışanların maruz kaldığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçüm, analiz ve değerlendirilmesinde sanayiden gelen taleplerin tümüne cevap verememektedir. Projenin çıktılarından biri de işyerlerinde İSGÜM tarafından yapılan ölçüm ve analizlerin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmesi olacaktır. 

İSGÜM merkez ve bölge laboratuvarlarının verdiği ölçüm ve analiz hizmetlerinin uluslar arası standartlara çekilmesi amacıyla 2006 yılından bu yana TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu proje akreditasyon çalışmalarına hız vermeyi ve akreditasyon belgelerini proje sonuna kadar elde etmeyi de hedeflemektedir. Bu kapsamda çeşitli eğitim, kalite iç denetimi faaliyetleri de planlanmıştır.

Ayrıca İSGÜM’ün tanınırlığının arttırılması için projede görsel malzeme ve promosyon araçlarını kullanarak tanıtım yapılması planlanmaktadır. Bölge Laboratuvarlarının bulunduğu illerde farkındalık arttırma seminerleri düzenlenecektir.

4 Şubat 2010 tarihinde CFCU ile ilgili taraflar arasında kontrat imzalanmış ve proje 15 Şubat 2010 tarihinde kilit uzmanların işbaşı yapmasıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Proje Başlangıç Tarihi: 15 Şubat 2010

Proje Bitiş Tarihi: 14 Şubat 2012

Proje Yüklenicileri:

Projenin yükleniciliğini üstlenen konsorsiyum; CEEN Economic Project Consulting GmbH, TECNITAS SAS, Avusturya Mesleki Tıp Akademisi (AAM) ve IKADA danışmanlık Ltd. şirketlerinden oluşmaktadır. Bu konsorsiyum proje kilit uzmanlarının yanı sıra faydalanıcı olarak kurumumuzun gereksinimlerini tam olarak karşılayacak uzmanları sağlamakla görevlidir.

Proje Bütçesi : 1.8 Milyon Euro ( Tamamı Avrupa Birliği kaynaklı)

Proje Çıktıları :

  • İSGÜM’ün işletmelere hizmet sunma kapasitesinin ve kalitesinin artırılması,
  • İSGÜM personelinin yaptıkları çalışmalarla ilgili uluslar arası standartlara nasıl  uyulacağı konusundaki bilgilerinin ve tecrübelerinin artırılması,
  • İSGÜM personelinin hizmet verdiği, ulusal mevzuatımızda maruziyet limit değerleri bulunan kimyasal, fiziksel ve biyolojik risklerin ulusal/ uluslar arası ölçüm ve analiz metotlarının çeşitliliğinin arttırılması,
  • Kalite Yönetimi ve Laboratuvar Akreditasyonu ile ilgili İSGÜM’ün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi,
  • İSGÜM personelinin sahadan elde edilen bilgileri kullanarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlanmasında katkı sağlayabilir hale getirilmesi,
  • İSGÜM laboratuvarlarının amaç ve işlevlerinin tanıtılması,
  • İSGÜM’ ün İşyerlerinde İSG konularında bilincin artırılmasına katkı sağlaması,
  • İşverenlerin, İSGÜM hizmetlerinden faydalanması yolunda teşvik edilmesi,
  • İSGÜM Bölge Laboratuvarlarının hizmet kapasitesinin 2009 yılı istatistiklerine göre % 30 artırılması.

 
PROJE BİLEŞENLERİ

1. Eğitim

İSGÜM personelinin sahada ve laboratuvarda gerçekleştirdiği inceleme, araştırma, ölçüm ve analizlerin uluslararası standartlara göre yapılabilmesini amaçlayan eğitim programlarına projede yer verilecektir. Bu eğitimlerin teorik ayağının yanı sıra işyerlerinde gerçekleşecek pratik ayağı da mevcuttur. Pratik eğitimlerde proje uzmanları ve İSGÜM personelinin sahadaki ölçüm, numune alma ve laboratuvardaki analizleri beraber gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, işyerlerinde tespit edilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere maruziyetin en aza indirilmesi ve kontrol altında tutulması için gerekli korunma yöntemlerinin ele alınacağı eğitimler de gerçekleştirilecektir.

Bölge Laboratuvarlarımızın bulunduğu beş ilde belirlenen çeşitli sanayi kollarındaki işyerlerinde pratik anlamda detaylı risk değerlendirmesi çalışmalarının yürütüleceği eğitimler planlanmaktadır.

Gezici iş sağlığı ünitelerinin etkin kullanımı için gerekli teknik eğitim sağlanacak ve bu alanda standart oluşturma çalışmaları yapılacaktır.

2. Akreditasyon

İSGÜM merkez ve bölge laboratuvarlarının verdiği ölçüm ve analiz hizmetlerinin uluslar arası standartlara çekilmesi amacıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. İSGÜM, merkez ve bölge laboratuvarlarının tamamının aynı çatı altında akredite olmasını hedeflediğinden, bölge laboratuvarlarımızın uluslararası numune alma ve fiziksel ölçüm standartlarına uyumu için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenecektir. Proje kapsamında kalite dokümanları gözden geçirilecek, uygulamadaki eksiklikler giderilecek ve bütün bölge laboratuvarlarında ölçümlerin ve numune alma işlemlerinin aynı standartta yapılması sağlanacaktır. Proje sonunda akreditasyon belgelerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.

3. Promosyon

Bölge laboratuvarlarımızın bulunduğu illerde İSGÜM’ün ve faaliyetlerinin tanıtılmasına yönelik seminerler düzenlenecektir. Bu seminerlerde İSG hizmetlerinden faydalanmanın işyerlerine getireceği faydalar üzerinde durularak İSGÜM faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenecektir. Promosyon faaliyetleri poster, afiş vb. görsel malzemelerin hazırlanması ve dağıtılması yolu ile de desteklenecektir.

4. Web Tabanlı İntranet

Geliştirilecek web-tabanlı yazılım modülünde İSGÜM faaliyetlerinin ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerlere göre yorum yapılabilmesi sağlanacaktır. Değerlendirme yapılmasına ilişkin verilerin ve sınır değerlerin girilmesinin ardından sistem durum analizi yapabilecektir ve istatistiksel çıktıları elde edilebilecektir. Yazılım web tabanlı olacak olup İSGÜM’den farklı kurum ve kuruluşlar da bu sistem üzerinden kendilerine tanımlanacak olan kullanıcı kimliği ile bilgi girişi yapabileceklerdir. Yazılım, ülke geneli, coğrafi bölge, il, sektör, analiz kalemlerine göre değerlendirme sonuçlarını verebilecektir. Kontrol belgeleri için firmalara kullanıcı kimliği ve şifre tanımlaması ile internet üzerinden veri güvenliği sağlanarak veriler sisteme alınacak ve yine internet üzerinden cevaplanması sağlanacaktır. Bu veriler üzerinden yine ülke, coğrafi bölge, il ve ürün bazında istatistiksel çıktılar alınabilecektir.

5. Veri Değerlendirilmesi

Projenin önemli bileşenlerinden bir tanesi de İSGÜM’ün yaptığı inceleme, araştırma, ölçüm ve analiz sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ve İSG politikalarını hazırlayan birimlere veri oluşturabilecek niteliğe kavuşturulmasıdır. Bu kapsamda İSGÜM personeline yönelik istatistik eğitimleri planlanmış ve proje sonunda ilk “Politika Seçenekleri” belgesinin hazırlanması hedeflenmiştir.