İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI BÖLÜMÜ

1.Tozla Mücadele Birimi

2.Ergonomi Birimi

3.Biyolojik Etmenler Birimi

4.İş Psikolojisi Birimi

5.Laboratuvar ve Toksikoloji Birimi (Hematoloji, Biyokimya, Toksikoloji)

6.Tetkik Birimi (SFT, EKG, Radyoloji, Odyoloji, Göz tarama)

GÖREVLER:

 1. İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında çalışmalar yapmak, Meslek hastalıkları/İşle ilgili hastalıklar ile ilgili çalışmalara katılmak, bu hastalıklarının önlenmesi ve korunma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak,

 2. Çalışanları iş sağlığı ve meslek hastalıkları yönünden incelemek,

 3. Çalışma ortamını ve çalışanları meslek hastalıkları, iş ile ilgili hastalıklar, ergonomi, toksikoloji, biyolojik ve psikososyal etkenler yönlerinden değerlendirmek,

 4. İşyerlerindeki kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin çalışanlara ve işyeri ortamına zararlı etkiklerini incelemek, araştırmak, önlemeye yönelik çalışmalar planlamak risk degerlendirmesi analiz / ölçümlerinin  metodlarını belirlemek ve  çalışmalar yapmak,

 5. İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında rehberler hazırlamak,

 6. Gezici iş sağlığı araçları ile sağlık gözetimi çalışmaları yapmak,

 7. İş sağlığı alanındaki proje ve mevzuat çalışmalarına katılmak,

 8. Ulusal standartların oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak, iş sağlığı ile ilgili konularda yapılan uluslararası ve ulusal toplantı, çalıştay, sempozyum, kongrelere vb. katılım sağlamak, çalışanlar, işverenler, sendika, meslek örgütleri gibi kurum ve kuruluşlardan gelen iş sağlığı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek ve bilgilendirme yapmak,

 9. Toza bağlı sağlık sorunlarının tespit edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması, organizasyonu ve yürütüm ile ilgili iş ve işlemlerin sekreteryasını yapmak,

 10. Ergonomi ile ilgili konularda risk değerlendirmesi, eğitim, danışmalık ve projeler yapmak,

 11. Elektrokardiyografi ve Solunum Fonksiyon Testi, diğer iş sağlığı tetkikleri ile ilgili  iş ve işlemleri yapmak,

FAALİYETLER

1.Tozla Mücadele Komisyonu’nda alınan kararlara ilişkin çalışmaları gerçekleştirmek,

2.Proje ve talep kapsamında işyerlerinde sağlık taramaları yapmak,

3.Proje faaliyetleri gerçekleştirmek,

4.Basılı ve görsel dokümantasyon çalışmaları yapmak,

5.Eğitim faaliyetleri düzenlemek,

 • ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi

 • Asbest Söküm uzmanları eğitimine destek vermek

GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARAÇLARI
Gezici iş sağlığı araçları; Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama aracı, Gezici iş sağlığı işitme tarama aracı, Gezici iş sağlığı tıbbi laboratuvar aracından oluşmaktadır.
Bu araçlar ile iş sağlığı alanında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi, işyeri risk değerlendirmesi ve analizinin yapılması, ekonomik, nitelikli, hızlı ve güvenilir iş sağlığı hizmetlerinin özellikle KOBİ ‘lere ulaştırılması, meslek hastalıklarının erken tanısı için gereken tıbbi tetkiklerin prosedürlere uygun olarak yapılması, iş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında araştırmaların yapılması, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren veya verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarına öncü olmak, örnek model oluşturmak, erken tanı konularak meslek hastalıklarının oluşmasının engellenmesi, tanısı konulanların tedavisinin sağlanması ve/veya hastalığın ilerlemesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı

Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama araçlarında; çalışanların muayenesi, solunum fonksiyon testi (SFT), elektrokardiyografi (EKG), akciğer filmlerinin çekimi, vücut boy–kilo indeksi ölçümü ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için kan alımı hizmetleri verilmektedir. Gezici iş sağlığı kalp-akciğer tarama ünitesinde dijital X-Ray sistemi ile çalışılmakta olup, röntgeni çekilen kişi çekim sırasında konvansiyonel X-ray sistemlerine göre daha düşük dozda röntgen ışınına maruz kalmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına göre çekilen akciğer filmleri, çekiminden 5 saniye sonra medikal ekranda görüntülenerek kalite kontrolü yapılabilmekte ve gerektiğinde hemen akabinde çekim tekrarlanabilmektedir.

Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Aracı

Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Araçlarında; çalışanların sağlık muayenesi, vücut boy–kilo indeksi ölçümü ve işitme testi yapılmaktadır. İşyerlerinde gürültüye maruz kalan çalışanlarda meydana gelebilecek mesleki işitme kayıplarının tespiti hedeflenmektedir. Gezici iş sağlığı işitme tarama ünitelerinde yapılan işitme testi, sessiz kabinlerde gerçekleştirilmesi nedeniyle işyeri ortamında yapılan işitme testine göre daha doğru ve güvenilir sonuçlar vermektedir. İşitme testi taramaları sayesinde mesleki işitme kayıpları erken dönemde tespit edilebilmekte ve erken önlemler alınabilmektedir.

Bu araçta; 2 adet Odyometre cihazı ve 2 adet sessiz kabin bulunmakta olup oda duvarları tavan ve taban özel ses ve ısı izolasyonlu malzeme ile kaplanmıştır. Oda içerisinde klima sistemi ve ısıtma sistemi bulunmaktadır. Sessiz kabinler aracın sürüş tekniğini ve dengesini bozmayacak şekilde sabitlenmiştir.

Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı

Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Araçlarında; çalışanların sağlık muayenesi, vücut boy–kilo indeksi(BMI) ölçümü, kan ve idrar numuneleri alma işlemleri yapılarak biyokimyasal ve toksikolojik testler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar, öncelikle meslek hastalıklarının erken tanısına yönelik ve ayrıca diğer sağlık gözetimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gezici iş sağlığı tıbbi laboratuvar ünitelerinde yapılamayan tetkikler için alınan numuneler, numune taşıma standartlarına uygun soğuk zincir kurallarına göre taşıma araçları ile İSGÜM  Merkez  Laboratuvarlarına ulaştırılarak gerekli laboratuvar analizleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca fiziksel özürlü çalışanların gezici iş sağlığı araçlarından kolaylıkla faydalanabilmesi için tüm ünitelerimizde özürlü asansörü mevcuttur.

 İş Sağlığı Laboratuarlarında Kullanılan Cihazlar

 

CİHAZ

MARKASI

ADET

1

SFT Cihazı

MIR SPİROLAB III

10 ADET

2

SFT Cihazı

MIR SPİROLAB II

2 ADET (BİLGİSAYARLI)

3

EKG Cihazı

Cardioline AR 1200

6 ADET

4

BMI Fonksiyonlu Tartı

SECA

12 ADET

5

Santifurj Cihazı

Nüve-NF 800 R

4 ADET

6

Spektrofotometre Cihazı

Jenway 6705 UV

4 ADET

7

Kan Sayım Cihazı

Orphee-Mythic 18

4 ADET

8

Shaker(Çalkalayıcı)

Hedolph Promax 1020

4 ADET

9

İdrar Stripi

Analyticon Combi Scan 500

4 ADET

10

Mikroskop

Hund Med Prax

6 ADET

11

İşitme Test Cihazı

İnteracoustics AD-229e

4 ADET

12

İşitme Test Cihazı

İnteracoustics AD-629

2  ADET

13

Dijital Röntgen Cihazı

Sedecal SM-20HF-B-D

2 ADET

14

Sedimantasyon Cihazı

Vital Diagnostics Micro Sed-System

1 ADET

15

Biyokimya Cihazı

Vitros EtochemDT-60 II

1 ADET

16

Göz cihazı

Canon  Trk 2p

1 ADET