Ulusal Projeler 01


İSGÜM’ ün çeşitli üniversiteler, hastaneler ve sanayi odaları işbirliği ile yürüttüğü ulusal projelerin hedef kitlesini çeşitli sektörlerde çalışan işçiler ve işverenler oluşturmaktadır.

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olunması, işyeri ortam gözetimi, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, işveren ve işçileri bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilerek iş sağlığı ve güvenliği alanında duyarlılığın arttırılması amaçlanmaktadır.

Ulusal projelerin çıktıları;

• Yapılacak olan risk değerlendirmesi yardımıyla çalışanların maruz kaldığı risk faktörlerinin belirlenmesi, 
• Risk değerlendirmesi sonucu alınacak önlemler sayesinde oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçerek, tedavi masraflarının azaltılması sonucu ekonomiye uzun vadede katkı sağlanması, 
• İşyerlerinde yapılan çeşitli ölçüm ve muayene sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin yazıldığı raporların hazırlanması
• İşyerlerine proje sonuçları açıklanarak ilgili konuda eğitim verilmesi,
• Çalışma şartlarının sağlık açısından yeterliliğinin belirlenmesi, çalışanların sağlık gözetimi sonucunda olumsuz etkilenme tespit edilen işçilerin ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için meslek hastalıkları tıbbi tanısı koymakla yetkili hastanelere yönlendirilmesinin yapılması,
• Sektörlerle ilgili rehber kitapçık hazırlanması,
• Proje çıktılarının ulusal ya da uluslararası kongrelerde poster ya da sözlü sunum şeklinde sunulması ve konu ile ilgili dergilere makale yollanarak proje sonuçlarının yayınlanması.