Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler
 1. a. Başvuru dilekçesi (Ek-2),
 2. b. İşyeri bilgi formu (Ek-3),
 3. c. Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından verilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı,
 4. d. Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından onaylanmış akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge,
 5. e. Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları,
 6. f. Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içeren, laboratuvar yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri,
 7. g. Personel bildirim listesi (Ek-4),
 8. i. Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği,
 9. j. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti verilecek parametre listesi ve kullanılan metot/standart listesi (Ek-5),
 10. k. İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6),
 11. l. İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon çizelgesi (Ek-7),
 12. j. İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili oldukları konularda aldıkları eğitim sertifikaları,
 13. m. Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge,
 14. n. Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesinin bir örneği
 15. o. Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metodlarına ait Türkçe olarak hazırlanmış deney talimatları, deney talimatı yoksa kullandığı metodun tam metni
 16. p. Başvuru ücretini yatırdığını gösterir dekont

 

İlgili dokümanları indirmek için tıklayınız.

Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almak üzere başvuru yapacak laboratuvarların başvuru dosyalarına, başvuru belgelerinin tümünün taranmış halini içeren cd’yi de eklemeleri gerekmektedir.