Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler


  

a) Başvuru dilekçesi.

b) EK-2’de yer alan kurum/kuruluş bilgi formu.

c) EK-3’te yer alan personel bildirim listesi.

ç) EK-4’te yer alan iş hijyeni alanında hizmet verilecek parametre listesi.

d) EK-5’te yer alan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz cihaz listesi.

e) EK-6’da yer alan cihaz kalibrasyon çizelgesi.

f) Yeterlik belgesi başvurusunda TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı; ön yeterlik belgesi başvurusunda TÜRKAK’a akreditasyon için başvurulan kapsamı gösterir belge.

g) Kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz metotlarına ait Türkçe olarak hazırlanmış deney talimatları ile gerektiğinde metotların tam metni.

ğ) Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları.

h) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin imza sirküleri.

ı) Laboratuvar yöneticisi ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği.

i) İş hijyeni ölçüm, test ve/veya analizini yapacak personelin ilgili konularda aldıkları eğitim sertifikaları.

j) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlar için ilgili ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge.

k) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair işyeri açma ve çalışma ruhsatı.

l) Laboratuvarın bulunduğu mesken veya işyerinin tapusunun veya kira sözleşmesinin bir örneği.

m) Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve laboratuvarın bulunduğu binada laboratuvar açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

Yapılacak başvurularda belirlene bedellerin ödendiğine ilişkin dekont bulunması zorunludur. Aksi takdirde başvuru incelemeye alınmaz.