Duyurular


30.04.2024 Tarihli Duyuru: Laboratuvarlar Arası İş Birliği Faaliyetlerinin Yürütümü Hakkında: İş hijyeni deney alanında “ilgili bir parametreden yalnızca numune alma yetkisi olan bir laboratuvarın, bu parametreden numuneleri analiz yapma ile ilgili yetkisi olan diğer bir laboratuvar ile gerçekleştirebileceği iş birliği” faaliyetlerinin usül ve esasları 27 Ocak 2023 tarihli ve  32086 sayılı İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik’in 20. Maddesi ile düzenlenmiştir. Laboratuvarların  20 nci maddede belirtilen iş birliği dışında, herhangi bir konuda aracılık faaliyeti veya bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin başka kişi veya kurumlara devrini yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Yeterlilik belgesi kapsamında yer almayan herhangi bir parametre için fiyat teklifi verilmesi; numune alma, ölçüm ve raporlama işleri teklifi veren laboratuvar tarafından yapılmasa bile aracılık faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

Bu duyuru tarihi itibari ile yeterlilik belgesi kapsamında yer almayan herhangi bir parametre için fiyat teklifi verildiğinin tespit edilmesi durumunda;  aynı yönetmeliğin 31. Maddesinin 8. Maddesi hükmü gereğince;  yeterlik veya ön yeterlik belgesine altı ay süreli askı işlemi uygulanacaktır.

İş Hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetlerinin yürütümünde konunun hassasiyetine özen gösterilmesi hususu önem ile duyurulur.

 

27/02/2024 Tarihli Duyuru:  Yeterlik/ ön yeterlik, kapsam genişletme, belge yenileme, adres değişikliği ve unvan değişikliği başvurusu yapacak laboratuvarların başvuru dilekçelerini KEP üzerinden, başvuru kapsamında iletmesi gereken diğer evraklarını İSG Katip üzerinden göndermeleri gerekmektedir. İzlenmesi gereken adımlar yönerge ile açıklanmıştır. Yönergeyi indirmek için tıklayınız.

21.11.2023: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’nin (Resmî Gazete Tarihi: 05.11.2013, Sayı 28812) EK-1 TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU’nda maddelerin toplam toz ve solunabilir toz TWA sınır değerleri yer almaktadır. Havadaki ağır metal konsantrasyonu tayini deneyinde; deney raporlarında ilgili sınır değerlerin kullanılabilmesine esas olarak, solunabilir toz örnekleme yöntemi tanımlanmamış olan metotlar için (Örn; NIOSH NMAM 7300, NIOSH NMAM 7301, NIOSH NMAM 7302, NIOSH NMAM 7303, OSHA ID-121) metotlarda tariflenen örnekleme kasetine siklon başlık takılarak metallerin solunabilir toz fraksiyonu örneklenebilecektir.

25.10.2023: Kep üzerinden gönderilen belgeler ile ilgili olarak yapılması talep edilen işlem veya işlemlerin dilekçe ile tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Dilekçesi bulunmayan belgeler işleme alınmayacaktır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri için kullanılması gerekli 10.08.2023 tarihli rapor formatına erişmek için tıklayınız.

Katı Numunelerde Asbest Tür Tayini parametresi için kullanılması gerekli 24.07.2023 tarihli rapor formatına erişmek için tıklayınız.

Kimyasal Parametrelerin Numune Alma Faaliyetlerinden Yetki Başvurusunda Bulunmak İsteyen laboratuvarlara yönelik düzenlemeyi içeren 07.07.2023 tarihli duyuru metni için tıklayınız.

Kimyasal parametrelerin yetkilendirme faaliyetlerine yönelik yapılan düzenlemeyi içeren 06.07.2023 tarihli duyuru metnine erişmek için tıklayınız.

Katı Numunelerde Asbest Tür Tayini parametresi ile ilgili yetkilendirme faaliyetlerine yönelik yapılan düzenlemeyi içeren 05.04.2023 tarihli duyuru metnine erişmek için tıklayınız.

Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyonu Tayini parametresi yetkilendirme faaliyetlerine yönelik yapılan düzenlemeyi içeren 05.04.2023 tarihli duyuru metnine erişmek için tıklayınız.

07.02.2023

27.01.2023 TARİHLİ İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEST VE ANALİZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA BELGE YENİLEME BAŞVURUSU YAPACAK LABORATUVARLARIN DİKKATİNE ,

Belge süresi 15.09.2023 tarihinden önce dolacak olan ve belge yenileme başvurusunda bulunacak laboratuvarların; belge süresi bitiminden en az 120 gün önce İSGÜM’e belge yenileme başvuru yapmış olması durumunda, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik ‘in (Tarih 27 Ocak 2023, Sayı : 32086) 31. Maddesinin 9. Fıkrası ‘’Belge yenileme talebi olan ancak belge süresinin bitiminden en az 180 gün önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeyen laboratuvarın yeterlik belgesi, belge süresinin bitiminden itibaren belge yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar askıya alınır’’hükmü uygulanmayacaktır.

Belge süresi 15.09.2023 tarihinden sonra dolacak olan ve belge yenileme başvurusunda bulunacak laboratuvarların;  aynı yönetmeliğin 25. Maddesinin  1. Fıkrası ‘’Yeterlik belgesine sahip olan ve geçerlilik süresi sonunda belgesini yenilemek isteyen laboratuvar, belge süresinin bitiminden en az 180 gün önce aşağıdaki belgelerle birlikte İSG-KATİP üzerinden İSGÜM’e müracaat eder: a) Başvuru dilekçesi, b) 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden değişiklik olan veya eklenen diğer belgeler.’’ Hükmü gerekliliklerini yerine getirmesi şartı aranacaktır.

19.08.2021 tarihli Karar Kuralı Politikası  İle İlgili Düzenleme 

TS EN ISO/IEC 17025 standardının Madde 7.1.3 Maddesinde; bir ölçüm, test veya analiz sonucunun aranan kriterlere uygunluğunu belirlemeye yarayan karar kuralının açıkça tanımlanması temel esastır.  Yine aynı standardın 7.8.6.1 Maddesi ve 7.8.6.2 maddesi gereğince; deney alanında hizmet veren laboratuvarlar; uygunluk değerlendirmesinde esas aldıkları karar kuralını, ilgili kuralın risk seviyesini dikkate alarak dokümante etmeli, uygulamalı ve kayıt hazırlamalıdır. Hazırlanan raporlarda; uygunluk beyanının hangi sonuçlara uygulandığı,  uygulanan karar kuralı hakkında bilgilere ver verilmelidir.  Örneğin kişisel kurşun maruziyeti ölçüm sonucunun 0,14 mg/m3 çıktığı bir deneyde ölçüm belirsizliği ±0,03 ise ölçüm sonucunun artı veya eksi yönde katılmasına karar verilmesi ve buna göre ölçüm sonucunun uygun olup olmadığının beyan edilmesi amaçlanmaktadır.

İş hijyeni laboratuvarlarının yapmış oldukları ölçümlerin sonuçları; çalışan sağlığının korunmasında ve meslek hastalıklarının önlenmesinde başvurulması gereken kontrol tedbirlerinin geliştirilmesine dayanak teşkil etmektedir. Tespit edilen ölçüm sonuçlarının sınır değer ile karşılaştırılarak uygunluk değerlendirmesi yapılması sürecinde karar kuralı devreye girmektedir. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerinin yürütümünde yasal otorite olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konudaki yaklaşımı; çalışan sağlığının korunmasıdır. Değinilen yasal otorite kapsamında, ölçüm, test ve analiz sonuçlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve karar kuralı hakkında uyulması gereken prensipler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 1. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının değerlendirilerek uygunluk veya uygunsuzluk kararının verilmesi iş hijyeni ölçüm test ve analizi laboratuvarlarının sorumluluğunda değildir. Dolayısıyla;iş hijyeni laboratuvarları, karar kuralını uygulamayacak, uygunluk veya uygunsuzluk beyanı vermeyeceklerdir.
 2. Karar kuralı uygulamamakla birlikte kişisel maruziyet veya ortam ölçümlerinde ölçüm belirsizliği beyanı zorunludur. Ölçüm sonucu ölçüm belirsizliği değeri ile birlikte verilmelidir.
 3. İş Hijyeni ölçüm test ve analizlerin sonuçlarının uygunluğu ve işyerine özgü tedbirler işveren tarafından, ilgili mevzuat ile birlikte çalışanların sağlık durumları, fizyolojik durumları, ölçüm sırasında bulunulan çalışma ortamı şartlarının devamlılığı çalışan sağlığını önceleyecek şekilde dikkate alınarak değerlendirilir. İşveren değerlendirme sürecinde işveren iş yeri hekimi başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin danışmanlığını kullanabilir.
 4. İşveren tarafından bu değerlendirme yapılırken ve/veya ölçümlerin yenilenmesine karar verilirken, “TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir

İŞYERİ ORTAMI GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPAN LABORATUVARLARIN DİKKATİNE 10.11.2022

İşyeri ortamı gürültü ölçümü parametresinden yetki verilen:

TS EN ISO 11201
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini,

TS EN ISO 11202
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini,

TS EN ISO 11204
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini,

Metotları yetkilendirme kapsamından çıkarılmıştır. İşyeri ortamı gürültü ölçümü parametresi kapsamında sadece TS ISO 1996-2 Akustik - Çevresel gürültünün tanımı, ölçümü ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ses basıncı seviyelerinin belirlenmesi metodu kullanılacak olup, yeni yetki almak isteyen laboratuvarların bu metot kapsamındaki başvuruları kabul edilecektir. Halihazırda TS EN ISO 11201, TS EN ISO 11202 ve  TS EN ISO 11204 metotlarından yetkili olan laboratuvarlara söz konusu metotların kapsamdan çıkarılması ve TS ISO 1996-2 metodunu kapsama eklemeleri için 6 ay süre verilmiştir. 1 Haziran itibarı ile yetkilendirme kapsamından çıkarılan metotlar ile yapılan ölçümler kabul edilmeyecektir.

YETKİLİ LABORATUVARLARIN DİKKATİNE (05.08.2022)

01.09.2022 tarihi itibarı ile; “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete  Tarih:   24 Ocak 2017, Sayı: 29958)” kapsamındaki bildirim zorunluluğu bulunan tüm haller (İSG Katip sistemine bildirim yaptığınız durumlar hariç) ve şirket ortaklık yapısı ile ilgili değişikliklerin Kep adresleri üzerinden bildirilmesi önem arz etmektedir. Bu tarihe kadar laboratuvarların kep adreslerini dosya sorumlularına bildirmeleri önemle duyurulur.

ASBEST KATI NUMUNESİ ALINMASI HAKKINDA DUYURU (06.07.2022)

13.10.2022 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe giren Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrası gereği 14.11.2018 tarihli ve DIŞARDAN GELEN BULK NUMULERİN ANALİZİ başlıklı duyuru yürürlükten kaldırılmıştır.

Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler) Konsantrasyon Tayini parametresinden yetki almak isteyen laboratuvarların dikkatine;

Bu parametre kapsamında, uluslararası geçerliliği olan ve birbiri ile eşdeğer NIOSH-NMAM 7400, HSG 248-A1, OSHA ID-160, WHO/1997 vb. deney metotları kullanıla bilinmektedir. Laboratuvarların ilgili deney metotlarının herhangi birinden yetki alabilmesi için metot gerekliliklerini sağlaması ve aşağıda belirtilen ekipmanları temin etmesi gerekmektedir.

-100 μm (0,1 mm) uzunluk, 2 μm ölçekli ve kalibrasyonlu Stage Mikrometre (Optik Skala)

-Düşük, orta ve yüksek yoğunlukta referans slaytlar (düşük yoğunluk <15 lif/mm2, orta yoğunluk: 15-30 lif/mm2, yüksek yoğunluk > 30 lif/mm2)

-Kalibrasyonlu kumpas

Katı Numunelerde Asbest Tür Tayini parametresinden yetki almak isteyen laboratuvarların dikkatine;

Bu parametre kapsamında uluslararası geçerliliği olan ve birbiri ile eşdeğer NIOSH-NMAM 9002, HSG 248-A2, ISO 22262- 1 vb. deney metotları ile ISO 22262-3,  VDI 3866-1, VDI 3866-5 vb. deney metotları kullanıla bilinmektedir. Laboratuvarların İlgili deney metotlarının herhangi birinden yetki alabilmesi için metot gerekliliklerine ek olarak aşağıda belirtilen ekipmanı temin etmesi ve şartları sağlaması gerekmektedir.

-Kalibrasyonlu Refraktometre; Ölçüm aralığı ND minimum 1.300-1700 (maksimum ±0.004 doğrulukta)

-Stereo mikroskop kullanılan deney metotlarında; Mikroskop minimum 0,5 m/sn hava akışı sağlayabilen hepa filtreli hava kabini içine yerleştirilmiş olmalıdır.

-Numune alma personeli olarak en az iki kişi yetkilendirilmeli ve görevlendirmeler aynı numune için birlikte çalışacak şekilde yapılmalıdır.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında Duyuru

TS EN ISO/IEC 17025 standardının Madde 7.1.3 Maddesinde; bir ölçüm, test veya analiz sonucunun aranan kriterlere uygunluğunu belirlemeye yarayan karar kuralının açıkça tanımlanması temel esastır.  Yine aynı standardın 7.8.6.1 Maddesi ve 7.8.6.2 maddesi gereğince; deney alanında hizmet veren laboratuvarlar; uygunluk değerlendirmesinde esas aldıkları karar kuralını, ilgili kuralın risk seviyesini dikkate alarak dokümante etmeli, uygulamalı ve kayıt hazırlamalıdır. Hazırlanan raporlarda; uygunluk beyanının hangi sonuçlara uygulandığı,  uygulanan karar kuralı hakkında bilgilere ver verilmelidir.  Örneğin kişisel kurşun maruziyeti ölçüm sonucunun 0,14 mg/m3 çıktığı bir deneyde ölçüm belirsizliği ±0,03 ise ölçüm sonucunun artı veya eksi yönde katılmasına karar verilmesi ve buna göre ölçüm sonucunun uygun olup olmadığının beyan edilmesi amaçlanmaktadır.

İş hijyeni laboratuvarlarının yapmış oldukları ölçümlerin sonuçları; çalışan sağlığının korunmasında ve meslek hastalıklarının önlenmesinde başvurulması gereken kontrol tedbirlerinin geliştirilmesine dayanak teşkil etmektedir. Tespit edilen ölçüm sonuçlarının sınır değer ile karşılaştırılarak uygunluk değerlendirmesi yapılması sürecinde karar kuralı devreye girmektedir. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz faaliyetlerinin yürütümünde yasal otorite olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konudaki yaklaşımı; çalışan sağlığının korunmasıdır. Değinilen yasal otorite kapsamında, ölçüm, test ve analiz sonuçlarının uygunluğunun değerlendirilmesi ve karar kuralı hakkında uyulması gereken prensipler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 1. İş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının değerlendirilerek uygunluk veya uygunsuzluk kararının verilmesi iş hijyeni ölçüm test ve analizi laboratuvarlarının sorumluluğunda değildir. Dolayısıyla;iş hijyeni laboratuvarları, karar kuralını uygulamayacak, uygunluk veya uygunsuzluk beyanı vermeyeceklerdir.
 2. İş Hijyeni ölçüm test ve analizlerin sonuçlarının uygunluğu ve işyerine özgü tedbirler işveren tarafından, ilgili mevzuat ile birlikte çalışanların sağlık durumları, fizyolojik durumları, ölçüm sırasında bulunulan çalışma ortamı şartlarının devamlılığı çalışan sağlığını önceleyecek şekilde dikkate alınarak değerlendirilir. İşveren değerlendirme sürecinde işveren iş yeri hekimi başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin danışmanlığını kullanabilir.
 3. İşveren tarafından bu değerlendirme yapılırken ve/veya ölçümlerin yenilenmesine karar verilirken, “TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir

  9-11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kimyasal ve Fiziksel Parametrelerde Dikkat Edilecek Hususlar konulu eğitim sunumlarımıza döküman ve rehberler bölümünden ulaşabilirsiniz.

İş Hijyeni Laboratuvarlarımızın Dikkatine 

Laboratuvarlarınızı Bakanlığımızdan aradığını söyleyerek iş hijyeni alanında yapılacak proje çalışmaları için seçildiğinizi belirten ve karşılığında para isteyen kişilerin Bakanlığımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır, bu kişilere itibar etmeyiniz. 

VOC-TÜP HESABI  

   TS ISO 16200-1 metodu kapsamında, Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini” parametresinde sınır değerlere göre örnekleme yapılacak tüp sayısı hesabı aşağıda     verilmiştir. Tıklayınız.

İş Hijyeni Laboratuvarı Saha Çalışanlarımız Kademeli Olarak Aşılanacak 

Sağlık Bakanlığı kendi düzenlemeleri çerçevesinde Covid-19 aşısında önceliklendirme yapmaktadır. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüz Covid-19 aşısında önceliklendirilmek üzere işhijyeni laboratuvarı saha çalışanlarımızın listesini Sağlık Bakanlığına iletmiştir.

İlk aşamada 40 yaş üstü olmak üzere kademeli olarak aşı sırası gelecektir.

Bilgilerinize sunulur. 

https://twitter.com/csgbakanligi/status/1395790577518710787

Bakanlığımızca Yetkilendirilen İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarlarının Tam Kapanma Dönemindeki Çalışmaları Hakkında Duyuru

26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihli tam kapanma döneminde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları işyerlerinde ölçüm gerçekleştirebilecektir. Covid-19 salgını kapsamında yayımlanan “tam kapanma” kararları çerçevesinde 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarları personelinin işyeri ziyaretine giderken yapılacak kontrollerde istenmesi halinde denetim ekiplerine ibraz edilmek üzere e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Görev belgesi için yapılan başvurular NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı konusunda değerlendirilmekte olup NACE kodunu ölçüm, test ve analiz laboratuvar faaliyetinin bulunduğu kod haricinde bir koddan alan ve bu sebeple başvurusu onaylanmayanların ekte yer alan görev belgesini düzenleyip Laboratuvar  Yetkilisine imzalatarak işyerine gidebilmesi mümkündür.

Laboratuvar yetkilisi, imza altına aldığı belgelerde belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde çalıştığı ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla hizmet verilen işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, adına görev belgesi düzenlenen kişi de kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergâhla sınırlı davranmaktan sorumludur.

Bilgilerinize sunulur.

TC KİMLİK NO BİLDİRİMİ

Laboratuvarlar tarafından kişisel maruziyet ölçümlerinde çalışan adı, unvanı, çalıştığı bölüm, yaptığı iş bilgileri yanında  TC kimlik numarası alınması da İSG-Katip modülüne veri girişi için gerekmekte olup kişisel maruziyet ölçüm sonuçları ileriye yönelik meslek hastalığı tanısı konulması durumlarında yol gösterici olacaktır. 

ÖLÇÜM SONUÇLARININ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ İLE KIYASLANMASI

İşyerlerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. Sonuçların sınır değerler ile kıyaslanabilmesi için kişisel maruziyet ölçümü yapılması gerekmektedir.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'te sınır değerler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı.olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, bir sonucun yönetmelikteki sınır değerlerle kıyaslanabilmesi için ilgili maddenin kişinin solunum bölgesinden ölçülmesi gerekmektedir. Ortam ölçümü olarak gerçekleştirilen ölçümler sabit bir noktadan numune alınarak yapılmaktadır. Bu nedenle ortam ölçümleri mevzuattaki sınır değerlerle kıyaslanabilecek sonuçlar üretmeyip sadece ortamdaki kimyasal madde konsantrasyonunu vermektedir. Bu bilgi ise mevzuata uyum açısından kullanılmayıp sadece risk değerlendirmesinde veri olarak kullanılabilir.

 E-İMZALI RAPORLAR

Laboratuvarların iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri sonucunda hazırlamış oldukları raporlar ile ilgili ,İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları hakkında Yönetmelik Madde 10 (1) Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait  sonuçlar;  doğru,  açık,  kesin,  tarafsız  ve  kullanılan  metotta  yer  alan  tümtalimatlara uygun birşekilde rapor haline getirilir." hükmü yer almaktadır. İşyerlerinde yapılanölçümler sonucunda hazırlanacak olan raporların nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgiliverilen mevzuat maddesi gereğince ölçüm, test ve analiz raporlarının e-imzalı olarak sunulmasında bir engel bulunmamaktadır.

İSG Katip Ölçüm Sonucu Girişleri Hakkında Duyuru

İSG Katip'e girilen ölçüm sonuçlarının analiz çalışması yapıldığından ölçüm sonuçları giriş ekranında yapılan işin tanımı ve toz parametresi için  solunabilir ve toplam toz hangi fraksiyon ölçüldüyse onun seçilerek girilmesi önem arz etmektedir.

11.07.2019 GC-MS CİHAZI KULLANARAK UOB KONSANTRASYON TAYİNİ HİZMETİ VEREN LABORATUVARLARIN DİKKATİNE!

TS ISO 16200-1/TS ISO 16200-2 metotları kapsamında, Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) cihazı kullanarak “Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrasyonu Tayini” parametresinin yetkilendirme süreci ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre; mesleki maruziyet sınır değerleri göz önüne alınarak parametrelerin çalışma aralıkları belirlenirken iç standart kullanılması koşulu ile; 6 x 70-mm boyutunda  50/100 mg’lık sorbent tüp kullanımında, 4 ml çözücü ile desorpsiyon işlemine alternatif olarak izin verilmektedir. Çalışmalarını bu alternatif uygulama doğrultusunda gerçekleştirmek isteyen laboratuvarların;metot doğrulama raporlarında kullanılan çözücü hacim değeri ve kullanılan iç standart bilgilerine yer vermesi beklenmektedir. Desorpsiyon verimi hesabına yönelik yapılan analizlerin;  iç standart kullanılarak ve yeni çözelti hacimleri esas alınarak gerçekleştirilmesi/mevcut çalışmaların güncellenmesi gerekmektedir.

Duyuru yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir.

16.05.2019 İşyerlerinde gerçekleştirecek İş Hijyeni ölçümlerinin İSG KATİP sistemine girişi yapılırken ölçümlerin başlangıç saatlerinin açıklamalar kısmına yazılması gerekmektedir. Laboratuvarların bu konuda hassasiyet göstermesi rica olunur. 

28.12.2018 “TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı 19.11. 2018 tarihinde yürüklükten kaldırılarak yerine “ TS EN 689 İş yerindeki maruziyet – Kimyasal maddelerin solunmasına maruziyetin ölçülmesi – Meslekle ilgili maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi için strateji” standardı yürürlüğe girmiştir. Yeni standarda geçiş için laboratuvarlara 1 yıl süre verilecek olup  01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak yerinde inceleme ve denetim çalışmalarında yeni standardın şartları aranacaktır.

    20.11.2018 SİLİS TAYİNİ METOT DEĞİŞİKLİĞİ

Toz içerisindeki serbest silis konsantrasyonu tayini parametresinde yetki verilen “NIOSH NMAM 7601: SILICA, CRYSTALLINE, by VIS” referans metodu; yayımlayıcı Otorite Enstitü tarafından 15 Temmuz 2017 tarihinde kaldırılması nedeni ile kurumumuz tarafından da kullanımdan kaldırılmıştır.

NIOSH 7601 metodu otorite enstitü tarafından yeniden kullanıma alınmış olmakla birlikte metodun tür ayrımı yapmaması ve metodun uygulanabilirliği bölümünde sadece araştırma amaçlı kullanımının tavsiye edilmesi nedenleri ile bu metodun kullanımına sadece toplam kristalin silika değeri verilmesi ve analiz ile elde edilen sonucun Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde belirtilen kuvars değeri ile karşılaştırılmaması koşulu ile izin verilecektir.

20.11.2018

ELEKTROMANYETİK ALAN DUYURUSU

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik kapsamında elektromanyetik alan maruziyet ölçüm parametresinden yetki alacak laboratuvarların sahip oldukları cihaz aralıklarına göre yetkilendirme yapılacak olup akreditasyon sertifikasının da bu ölçüm aralığını kapsaması şartı aranacaktır.

 14.11.2018

ASBEST  PARAMETRESİ LAK/YT

Havadaki Lifsi Toz (Asbest ve İnsan Yapımı Mineral Lifler )Konsantrasyonu Tayini ve Katı Numunede Asbest Tür Tayini parametrelerinde laboratuvarların  kendi aralarında düzenlemiş oldukları programlara katılım ile elde edilen sonuçların kabulü uygun bulunmamaktadır.  Asbest analiz metotlarından yetkili laboratuvarların , ülkemizde henüz organizasyonun yapılamamasından dolayı, uluslararası laboratuvarlar tarafından düzenlenen Yeterlilik Testlerine katılarak yetkilendirilen tüm analistlerin uygun sonuçlarını beyan etmeleri beklenmektedir.

12.04.2018

İSGKATİP ÖLÇÜM YERİ BİLDİRİMİ

Laboratuvarların İSGKATİP sistemine ölçüm yapacakları işyeri bildirimi yaparken açıklama alanına ölçüm yapılacak işyeri il/ilçe ve ölçüm saati bilgilerini girmesi, ölçüm yeri bilgisi alanına da ölçüm yapılacak parametre bilgilerini girmesi gerekmektedir. Açıklama alanına sadece bu bilgilerin yazılması, ölçüm ertelendi vb. bilgilerini dosya sorumlularına e-posta ile bildirim yapmaları bu alanının fazla bilgi ile doldurulmaması adına önem taşımaktadır.

ÖLÇÜM SONUÇLARI VERİ GİRİŞİ

Ölçüm yapan laboratuvarların İSGKATİP'e girmiş olduğu kimyasal parametrelere ait  tespit edilebilir değerden küçüktür ya da tespit edilemedi şeklindeki veri girişleri , verilerin raporlanmasında sıkıntı yaratmaktadır.  Anlamlı veri elde edebilmek ve doğru raporlama yapabilmek için laboratuvarlardan, bu tür ölçümlerin sonuçlarını İSGKATİP'e  sıfır şeklinde giriş yapması beklenmektedir.

(12.01.2016) İSGÜM'ün yetki verdiği standartlarla ortam toz ölçümleri gerçekleştirdiğinde elde edilen değerlerin " Tozla Mücadele Yönetmeliği" nde belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılmaması gerekmektedir.

(12.01.2016) Laboratuvarlar yaptıkları kişisel ve ortam gürültüsü, el-kol ve tüm vücut titreşim ve termal konfor ölçümlerinde cihazlardaki kayıtlı ham verilerin tutulması zorunludur. Bu ham veriler talep edildikleri takdirde İSGÜM'e gösterilebilmelidir.

(04.01.2016) İSGÜM'ün yetki verdiği standartlarla ortam gürültüsü ölçümleri gerçekleştirdiğinde elde edilen değerlerin " Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik" te belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılmaması gerekmektedir.

1- Ölçüm Sonuçlarının Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri ile Kıyaslanması

İşyerlerinde gerçekleştirilen ortam ölçümleri sonuçları mesleki maruziyet sınır değerleri ile kıyaslanamaz. Sonuçların sınır değerler ile kıyaslanabilmesi için kişisel maruziyet ölçümü yapılması gerekmektedir.

2- Toz Örneklemesi ve Analizinde kullanılacak filtre seçim tablosu için tıklayınız

3- Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu

 1. “ASTM D 4490-96 Dedektör Tüplerle Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü” metodundan  yetki almak isteyen laboratuvar bu metotla hangi kimyasalın ölçümünü veya analizini yapıyorsa o kimyasala ait metot validasyon ve ölçüm belirsizliği çalışmasını dosyasına ekleyecektir.
 2. “ASTM D 4490-96 Dedektör Tüplerle Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü” metodundan yetki almak isteyen laboratuvarların validasyon ve doğrulamalarını el pompasının çektiği hava hacmi üzerinden yapmaları yeterli olacaktır. Bu metotla yeni bir kimyasal ölçmek isteyen laboratuvarın yeni aldığı tüpün kullanma kılavuzunun bir örneğini ve o kılavuzda yazan sıcaklık, basınç, nem gibi çevresel faktörlerden gelen düzeltmeleri nasıl yaptığına dair bir örneği dosya sorumlusuna göndermesi gerekecektir.

4- Uçucu Organik Bileşikler Numune Alma ve Analiz:

“TS ISO 16200-1 İşyeri Hava Kalitesi- Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi” metodunda yetki almak isteyen laboratuvar bu metotla hangi kimyasalın ölçümünü veya analizini yapıyorsa o kimyasala ait metot validasyon ve ölçüm belirsizliği çalışmasını dosyasına ekleyecektir. Laboratuvarlar bu metotla çalışılabilen yeni bir kimyasal ölçmek istediklerinde, o kimyasala ait metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği çalışmalarını yaparak dosya sorumlularına gönderecektir. Laboratuvarın metot bazında yetkisi olduğu için yeni eklenecek kimyasallara ait bir kapsam genişletme ücreti alınmayacaktır.

5- Personel Değişikliği Bildirimi

Laboratuvar personelinde veya deney personelinin yetkilendirildiği iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde herhangi bir değişiklik olduğunda, yasal mevzuat gereği bu durumun on iş günü içinde İSGÜM’e bildirilmesi zorunludur. Bu hususa ek olarak aşağıdaki belgelerin 30 gün içerisinde Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir Yetki almış laboratuvarların istihdam ettiği personel durumunda değişiklik olması halinde aşağıdaki belgelerin Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir:

 1. Laboratuvar personeli laboratuvar sorumlusu/kalite yöneticisi ise; onaylı diploma örneği, TS EN ISO IEC 17025 standardı temel eğitimi sertifikası, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitim sertifikaları,
 2. İş hijyeni ölçüm, test ve analizini gerçekleştiren personel ise; yetkilendirildikleri parametrelerle ilgili aldıkları cihaz eğitim sertifikaları, TS EN ISO IEC 17025 standardı temel eğitimi sertifikası, metod validasyonu ve ölçüm belirsizliği eğitim sertifikaları.

6- Titreşim ölçümleri ile ilgili olarak laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar:

 1. "Çalışanların titreşim ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik"te El-kol titreşim ölçümleri için TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2 standartlarının kullanılması ve Tüm vücut titreşim ölçümleri için TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1 standartlarının kullanılması zorunluluğu belirtilmiştir.
 2. El-kol titreşim ölçümü, ilgili standartlar TS EN ISO 5349-1 ve TS EN ISO 5349-2'dir. TS EN ISO 5349-2 standardı kılavuz olduğu ve adı geçen diğer standardın devamı niteliğinde olduğu için tüm kalite dokümanları (talimat, form, ölçüm belirsizliği, metot verifikasyonu vb.) ortak yapılabilir.
 3. Tüm vücut titreşimi ölçümü, ilgili standartlar TS ISO 2631-1 ve TS EN 1032+A1'dir. Bu iki standardın herbiri için kalite dokümanları (talimat, form, ölçüm belirsizliği, metot verifikasyonu vb.) ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Ayrıca TS ISO 2631-1 standardında ölçüm süresi olmadığından ve hesaplamalar sonucunda bazen m/s1,75 değeri elde edildiğinden tek başına kullanılması uygun olmayacaktır. Bu nedenle, tek başına bu standardın kullanılması durumunda tüm vücut titreşimi parametresinden yetki verilemeyecektir. TS ISO 2631-1 standardı, TS EN 1032+A1 standardı ile birlikte kullanılmalıdır. TS EN 1032+A1 standardı tek başına kullanılabilir ve bu standardtan tek başına kullanılması durumunda yetki verilebilir.
 4. Cihazların kalibrasyonu için ise seviye doğrusallığı ve 1/3 oktav bandlarında frekans ağırlıklandırmalı testlerini içeren bir kalibrasyonun yapılması zorunludur. Ayrıca kalibrasyon kabul kriterleri için ISO 8041 standardındaki tolerans ve tepki değerleri ile karşılaştırma yapılmalıdır.

7- Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü ile ilgili olarak laboratuvarlar tarafından dikkat edilecek hususlar

 1. Seçilen metoda uygun, kısa süreli ölçüme yönelik, doğrudan sonuç okuma esaslı dedektör tüplerle gerçekleştirilen ölçüm sonuçları ortam ölçümü olarak değerlendirilecektir. Kişisel maruziyet esaslı sonuç verilmesi ve sonuçların buna yönelik referans sınır değerlerle karşılaştırılması uygun değildir.
 2. Seçilen metoda uygun, uzun süreli ölçüme yönelik (TWA) doğrudan sonuç okumaya esaslı dedektör tüpler ve diğer gereksinimlerin (pompa vb) sağlandığı bir sistemle, çalışanın solunum bölgesinden uzun süreli ölçüm yapılması durumunda, yapılan işi temsil edecek ölçüm sonuçlarının STEL/TWA esaslı referans sınır değerleriyle karşılaştırılması mümkündür.
 3. Anlık gaz ölçümleri ile ilgili yetkilendirme prosedürü yalnızca başvuruda bulunulacak parametre bazında yürütülecektir.

Daha önce ön yeterlik/yeterlik almış ya da bundan sonra alacak laboratuvarların iş hijyeni ölçümleri kapsamında kabul edilen 11201, 11202 ve 11204 standartlarında bulunan düzeltmelere (örneğin K1, K2, K3, meteorolojik şartlar vb.) dikkat etmesi gerekmektedir. İlgili dökümanlarında ve hesaplamalarında, standarda ait düzeltme bilgilerinin/verilerinin olması, standardın bölünmemesi ve bütünlük sağlaması için zorunludur."

Daha önce ön yeterlik/yeterlik almış ya da yetki almak üzere başvuruda bulunacak laboratuvarlar işyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejilerini belirlerken TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartları dikkate almalıdır. Numune alma süreleri ve sayıları çalışan kişinin ölçülen kimyasala maruz kalma süreleri de göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Numune alma süresi ile ilgili bir vardiya başına en az numune sayısı (TS EN 689)