İş Hijyeni Uygulamaları Geliştirme Bölümü


 
  Bölümlerimiz

 

 

İŞ HİJYENİ UYGULAMALARI GELİŞTİRME BÖLÜMÜ GÖREVLERİ VE FAALİYETLERİ

            İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik yürütülmesi gereken faaliyetler ışığında işverenler 6331 Sayılı Kanun gereği çalışanlarının işyeri ortamında maruz kaldığı riskleri belirlemek ; ölçüm, test ve analizleri yaptırmak ve gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Meslek hastalığı ve iş kazalarına sebep olan çalışma ortamı kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin tespit edilerek kaynağında yok edilmesi amacıyla iş hijyeni faaliyetleri yürütülmektedir.

İSGÜM; elli yılı aşkın süredir sahada iş hijyeni ölçüm test ve analiz hizmetleri vermiş ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik ile iş hijyeni ölçümleri yapan laboratuvarların yetkilendirmeleri görevi bakanlığımız adına İSGÜM’e verilmiştir. İş hijyeni uygulamaları geliştirme bölümü bilgi, birikim ve uzmanlığını denetimler, eğitimler, danışmanlık hizmetleri ve sektörel projeler ile sahaya yansıtmaktadır.

İş hijyeni Uygulamaları Geliştirme Bölümü Laboratuvar Yetkilendirme Birimi, Analiz&Ar-Ge Birimi, İş Hijyeni Eğitimleri Birimi ve Danışmanlık Birimi’nden oluşmaktadır.

   Bölümümüzün Görev ve Faaliyetleri Şunlardır:

 1. İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak
 2. İş hijyeni kimyasal ve fiziksel etkenlere yönelikulusal ve uluslararası metot ve stratejileri araştırmak ve incelemek,
 3. İş hijyeni kimyasal ve fiziksel etkenlere yönelik ulusal metot ve standartlar geliştirmek için ar-ge faaliyetleri yapmak
 4. Farklı endüstri kollarında kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve hammaddeler hakkında bilimsel ve teknik araştırmaları yaparak işyeri ölçümleri için veri hazırlamak,
 5. İş yerlerinde yapılan inceleme-araştırma sonucunda tehlikeli ortamların oluşumunun önlenmesi ile ilgili bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak uygulama programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 6. İş sağlığı ve iş güvenliğini etkileyen bazı kimyasallara ithalat izni çıkarılması için analiz işlemlerini gerçekleştirmek
 7. Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması,
 8. Laboratuvar kalite sisteminin (TS EN ISO/IEC 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması,
 9. İş hijyeni ve diğer mevzuat çalışmalarına katılmak,
 10. Sektörel bazda ölçüm parametreleri ile ilgili rehber çalışmaları yapmak
 11. İş hijyeni alanında ulusal ya da uluslar arası projeler hazırlamak ve projelerde görev almak.
 12. İş Hijyeni alanında ulusal ve uluslararası seminer, teknik destek programları, konferans vb. etkinliklere katkı vermek
 13. İş Hijyeni alanında, farklı sektörlerde araştırmalar yaparak, bunları seminer vb. etkinliklerde yayınlamak (sunu-poster-bildiri),
 14. İş sağlığı ve güvenliği alanında, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına teknik bilgi desteği verilmesi,
 15. İşyerlerine maruziyet kaynakları, ölçüm noktaları belirleme, ölçüm stratejileri, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi vb. konularda danışmanlık yapmak
 16. İşbirlikleri kapsamında işyerlerine iş hijyeni alanında danışmanlık hizmeti vermek
 17. Görev alanına giren komisyonlarda görev almak
 18. İş hijyeni alanında faaliyet gösteren ve yetki almak için başvuran laboratuvarların başvuru dosyalarını incelemek,
 19. Belge üzerinde yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksiği olmadığı tespit edilen başvuru için yerinde inceleme yapılmasını sağlamak
 20. Başvuru dosyası ve yerinde inceleme sonucu uygun bulunan laboratuvarların yetki belgelerinin düzenlenmesini(ön yeterlik veya yeterlik belgesi), verilen belgelerin mevzuata uygun sürelerde yenilenmesini ve mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden laboratuvarların yetki belgelerinin iptal edilmesini sağlamak
 21. Ön yeterlik belgesi verilen laboratuvarların mevzuatta belirtilen süre sonunda yeterlik belgesi başvurusu yapmasını sağlamak, süresi sonunda başvuru yapmayan laboratuvarın ön yeterlik belgesinin iptal edilmesini sağlamak
 22. İş Hijyeni laboratuvarlarınca hazırlanarak İSGÜM’e gönderilen laboratuvar ölçüm ve analiz sonuçları ile yeterlik ve karşılaştırma deneyi sonuçlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve İSG-Katip’e kaydedilmesini sağlamak
 23. Laboratuvarlar arası karşılaştırma testleri ve yeterlilik testleri organize etmek
 24. Laboratuvarın işbirliği kapsamında yaptıkları sözleşmenin incelenmesi, değerlendirilmesi ve İSG-Katip’e kaydedilmesini sağlamak
 25. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarların mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütüp yürütmediklerinin tespiti için haberli veya habersiz denetim planlamak ve planlamalara uygun olarak denetimlerin yapılmasını sağlamak
 26. Laboratuvarın adres değişikliği, personel değişikliği, personelin yetki değişikliği, akreditasyon belgesinin iptali ya da askıya alınması gibi durumların laboratuvar tarafından İSGÜM’e bildirilmesini sağlamak ve gerekli bilgileri İSG-Katip’e aktarmak
 27. .Haberli veya habersiz yapılan denetimlerde eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda laboratuvarın yetki belgesinin askıya alınması ya da iptal edilmesini sağlamak
 28. Laboratuvarlar tarafından yapılan kapsam genişletme başvurularının değerlendirilmesini, gerekirse yerinde inceleme yapılmasını ve laboratuvarın parametre kapsamının genişletilmesini sağlamak
 29. Laboratuvarların iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarına tarafların veya teftişe yetkili mercilerin itirazı halinde; yapılan iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının incelenmesini ve gerekli görülürse sonuçlarının geçersiz kılınmasını sağlamak
 30. Ön yeterlik veya yeterlik belgesi almış laboratuvarlar ve belgelerine ait kapsam listelerinin internet sayfamızda  yayınlanmasını sağlamak
 31. İş hijyeni Laboratuvarlarına yapılacak genel duyuruların internet sayfasında ilan edilmesini sağlamak
 32. Laboratuvarlara ilişkin verilen İSG-Katip veri tabanına girişini sağlamak ve takip etmek
 33. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili referans metotları takip etmek
 34. Başvuru yapılan metotların iş hijyenine olan uygunluğunu değerlendirmek
 35. Yetki verilen metotların güncelliğini takip etmek ve metotların uluslararası enstitüler tarafından iptal edilmesi ve revize edilmesi durumunda laboratuvarları bu konuda yönlendirmek
 36. Denetim personelinin uygulama birlikteliği sağlaması için eğitim, çalıştay, toplantı düzenlenmek
 37. Denetim personeline yönelik denetim dokümanları ve rehber dokümanlar hazırlamak
 38. Laboratuvarlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve teknik eğitimler yapmak
 39. İş güvenliği uzmanlarınave iş yeri hekimlerine veya İSG profesyonellerine yönelik iş hijyeni konularında eğitimler düzenlemek
 40. Kamu kurumlarına ve üniversitelere iş hijyeni konularında eğitimler düzenlemek
 41. İş müfettişlerine yönelik iş hijyeni konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek
 42. Eğitim programlarında yer alan iş hijyeni konu başlıkları için içerik hazırlamak
 43. Asbest söküm uzmanlığı eğitimlerinde eğitici olarak görev almak
 44. İş hijyeni alanında uzaktan eğitim modülü hazırlamak
 45. Laboratuvarlara yönelik rehberler hazırlamak
 46. Toza bağlı sağlık sorunlarının tespit edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması, organizasyonu ve yürütüm ile ilgili iş ve işlemlerin sekreteryasını yapmak,
 47. Tozla Mücadele Komisyonu’nda alınan kararlara ilişkin çalışmaları gerçekleştirmek,
 48. Bölüme gelen uygunsuzlukları değerlendirmek ve yapılacak iyileştirme çalışmalarını yerine getirmek,
 49. Mevzuat çerçevesinde Genel Müdürlükçe ve Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

BÖLÜMDE BULUNAN KULLANILAN CİHAZLAR/

 1. İşyeri Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü Pompası
 2. İşyeri Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü Cihazı
 3. İşyeri Kişisel Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü Cihazı
 4. İşyeri Kişisel Aydınlatma Ölçümü Cihazı
 5. Elektromanyetik Alan Ölçüm Cihazı
 6. Gaz Kromatografi (GC)
 7. Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS)
 8. İyon Kromatografi  (IC)
 9. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)
 10. İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS)
 11. Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 12. Faz Kontrast Mikroskobu
 13. Fourier Transform Infrared (Kızılötesi) Spektroskopisi (FTIR)
 14. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)