Görevlerimiz


Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak
b) Genel Müdürlük personelinin kadro, atama, yer değiştirme, geçici görevlendirme, göreve başlayış ve ayrılış, terfi, görevde yükselme unvan değişikliği, izin, disiplin, emeklilik, istifa ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
c) Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yürütümünü sağlamak
ç) Genel Müdürlük arşivini oluşturmak ve imha edilecek evrakları Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde yürütmek
d) Mali mevzuat uyarınca Genel Müdürlüğümüz, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı’nın bütçe ve yatırım teklif çalışmaları, yıl içi bütçe işlemleri, maaş tahakkuk, yolluk, ihale, satın alma işlemlerini yerine getirmek
e) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi Kanununu hükümleri doğrultusunda temin etmek
f) Genel Müdürlüğe ait taşınır malların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş, çıkış, sayım, devir, bakım onarım ve yılsonu işlemlerini yürütmek, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine kaydetmek
g) Ulusal kalkınma planı, strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Genel Müdürlüğün strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yapmak
ğ) Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
h) Döner Sermaye işlerini yürütmek
ı) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları koordine ederek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
i) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
j) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek