Görevlerimiz


Rehberlik, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı

a) Genel Müdürlük personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimleri ile staj, mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek
b) Kamu kurum ve kuruşları ile sosyal taraflardan gelen eğitici taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ilgili birimlerle koordineli olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çalışma hayatının geliştirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek
ç) Çalışma hayatıyla ilgili konularda ilgili birimlerle işbirliği içerisinde bilimsel nitelikli yayınlar yapmak, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, basılı ve görsel yayınlar hazırlamak
d) Bakanlık internet sitesinde yer alan Genel Müdürlük sayfasının bilgi akışını koordine ederek güncel kalmasını sağlamak
e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda basında ve sosyal medyada yer alan haber, yazı vb. gelişmeleri takip ederek raporlamak, arşivlemek, gerektiğinde ilgili birimlerle işbirliği içerisinde bilgilendirme ve duyuru metni hazırlamak
f) Genel Müdürlük bünyesindeki Uzmanlık tezlerinin arşivlenmesi ve yayımlanmasını sağlamak
g) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları koordine etmek
ğ) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
h) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek