Görevlerimiz


Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı

a) Çalışma hayatı ile ilgili istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve ülke politikalarına kaynak teşkil edecek şekilde analiz etmek
b) Genel Müdürlük birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin istatistik analiz çalışmaları yaparak Genel Müdürlük makamına sunmak
c) Çalışma Hayatı İstatistikleri yıllığını hazırlamak
ç) Resmi İstatistik Programı ile Bakanlık ilişkilerini koordine etmek
d) Asgari Ücret tespit çalışmalarına ilişkin istatistiki analizleri yapmak
e) Üretilen istatistiki verilerin analizi yoluyla yayın sürekliliği sağlamak
f) Çalışma hayatına ilişkin her türlü istatistiki verilerin kullanılması yoluyla düzenli aralıklarla e-bülten çıkarmak
g) İstatistik Yönetim Bilgi Sistemi ve Çalışma İstatistikleri Bilgi Sisteminin çalışması ve sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde resmi istatistik üreten kurumların verileri marifetiyle de çalışma hayatına dair etkin politikaların belirlenmesinde kullanılacak analizler hazırlamak, düzenli analiz raporlarını Genel Müdürlük makamına sunmak,
h) Çalışma İstatistikleri Bilgi Sisteminin yürütümü ve ilgili sosyal diyalog uygulaması ile koordinasyonunu sağlamak
ı) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
i) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
j) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek