Görevlerimiz


Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika Üyeliği Daire Başkanlığı

a) Sendikalar tarafından yapılan toplu iş sözleşmesi yetki tespit başvurularını değerlendirmek ve yetki belgesi düzenlemek
b) İşçi sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek
c) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan işçi sendikalarının üye sayılarını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlamak
ç) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca görev alanına ilişkin tereddütte kalınan konular hakkında görüş oluşturmak
d) Grup toplu iş sözleşmesi sürecinde görevli makam sıfatıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak
e) Grev ve lokavt uygulama süreçlerinin takibini yaparak kayıt altına almak ve ilgili mercilerle koordinasyon sağlamak
f) Yüksek Hakem Kurulu’nun ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelerin temin edilmesi ile Kurul üyelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mercilerle yazışmalar yapmak
g) Toplu iş sözleşmesinin teşmil edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu ve ilgili diğer taraflarla yazışma yapmak
h) Uluslararası Kuruluşların sendika ve toplu pazarlık hakkına ilişkin ülkemize dair gözlem ve talepleri ile ilgili çalışmalar yürütmek
ı) Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
i) Arabulucular Seçici Kurulu’nun sekretarya işlemlerini yürütmek
j) Arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi ve uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci içerisinde giderilmesi için tedbir ve önlemleri almak
m) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
n) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
o) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek