Görevlerimiz
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 • TBMM'ne sunulan kanun teklifleri ile ilgili görüş oluşturmak, yazılı ve sözlü soru önergelerine cevaplar hazırlamak,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikler uyarınca, ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüş isteğine ilişkin talepleri değerlendirmek ve Genel Müdürlük görüşünü bildirmek,
 • Çalışma hayatına ilişkin onayladığımız uluslararası sözleşmeler ve AB uyum yasaları çerçevesinde sosyal tarafların görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ve kanun teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak,
 • Asgari ücretin tespit ve uygulamasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Üçlü Danışma Kurulu’nun sekretarya işlerini yürütmek,
 • Bilgi Edinme Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan başvurular gereğince Genel Müdürlükçe oluşturulan ‘Bilgi Edinme Birimi’ aracılığı ile bilgi edinme ve CİMER başvurularını sonuçlandırmak,
 • Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları ile ülkemizce onaylanan veya onaylanması düşünülen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve diğer uluslararası belgelerle ilgili olarak genel müdürlük görüşlerinin oluşturulmasında koordinasyonu sağlamak ve bunlarla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • IMF, OECD, DB gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen ülke raporları, stratejik anlaşmalar vb. hususlardaki çalışmalara katkı vermek,
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğine görüş ve mütalaaları bildirmek,
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen iş ve işlemleri yapmak,
 • Sendikal kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre cevaplandırmak,
 • Sendikal haklarla ilgili olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak,
 • 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespiti ve yetki belgesi verilmesi işlemlerinin uygulanmasını sağlamak,
 • Yetki tespit ve yetki belgesinin iptaline ilişkin açılan davalarla ilgili bilgi ve belgelerin hukuk müşavirliğine veya mahkemelere intikal ettirilmesini sağlamak,
 • Toplu iş ilişkileri ile ilgili faaliyetlerin takibini yapmak,
 • Teşmil uygulaması ile ilgili prosedür işlemlerini yürütmek,
 • Grev ve lokavt kararları ile ilgili uygulamaları takip etmek ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 • İmzalanan toplu iş sözleşmelerinin kaydını tutmak,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;
 • 5. maddesi gereğince bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanmak,
 • 17. maddesi gereğince sendika üyeliğinin e-Devlet kapısı üzerinden kazanılmasını sağlamak,
 • 19. maddesi gereğince sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatlarının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerini uygulamak,
 • 41. maddesi hükümlerine göre işkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan sendikaların üye sayılarının her yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlamak,
 • Bu kanunun 4. maddesi ne dayanılarak çıkarılan İşkolları Yönetmeliğine ilişkin hükümlerin uygulamak,
 • Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak, ilgili istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak,
 • Resmi İstatistik Programı ile Bakanlık ilişkilerini koordine etmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda üretilen çalışma hayatıyla ilgili istatistikleri analiz etmek, değerlendirmek ve raporlamak,
 • Çalışma İstatistikleri Bilgi Sistemi(ÇİBS) sisteminin yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak,
 • 4688 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin istatistikleri belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan işçi ve işveren sendika şubeleri, sendikalar ile konfederasyonların iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre kurulan sendika, konfederasyon, sendika şubesi, il ve ilçe temsilcilikleri hakkında kuruluş kayıtlarının tutulması, sendika ve konfederasyonların genel kurulları ile bilanço, çalışma ve denetleme raporlarını takip etmek,
 • 6356 ve 4688 sayılı Kanunlar uyarınca taraflarca talep edilen konularda Bakanlık görüşü oluşturmak,
 • Sendikal kuruluşların iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarının tutulması, tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasının sağlanması ve takibini yapmak,
 • Genel kurul evraklarının mevzuata uygunluğunun araştırılması, dosyalanması ve faaliyetlerinin izlenmesi, tüzüklerinin idari yönden incelenmesi ve kanunlara aykırılığı tespit edilen hususlar ile bunların ne şekilde düzeltileceği konularında yazışmalar yapmak,
 • 6356 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren sendika ve sendika üyelerinin örgütlenmeye yönelik olarak şikâyet ve iddialarının Bakanlığımıza bildirilmesi durumunda İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmesi ve takibini yapmak.
 • Uygulanmakta olan kanunlar uyarınca açılan davaların takip edilmesi,
 • Ulusal istihdam stratejisinin yürütümü ile ilgili yapılan tüm yazışmaları arşivlemek.
 • İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini incelemek.
 • İstihdamın artırılmasına ve istihdam koşullarının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri ve tedbirler geliştirmek.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam verilerini takip etmek, gerektiğinde gelişmeleri raporlamak.
 • İlgili kurum ve kuruluşlarca istihdama ilişkin olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, görüş ve değerlendirmeleri sunmak.
 • Bakanlığın istihdam politikaları geliştirmesine yönelik iş süreçlerinin etkinliğini artırmak.
 • Özel Politika gerektiren grupların istihdamının arttırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde özel politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışma yapmak ve bu kapsamda çalışma yapan tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • Çocuk işçiliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek.
 • Çalışma hayatında eşit muameleyi teşvik edici ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika stratejilerinin uygulanmasını izlemek, projeler geliştirmek, AB uyum çalışmaları kapsamında üye devletlerdeki uygulamaları incelemek.
 • Engelliler konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK, özel sektör ve üniversiteler ile ilgili kurum kuruluşlarla işbirliğini artırmak, gerekli araştırma değerlendirme çalışmaları yapmak, işbirliği içinde izlemek değerlendirmek.
 • Özel politika gerektiren gruplar konusunda işçi ve işveren konfederasyonları, STK’lar, özel sektör üniversiteler ve ilgili tüm kurum kuruluşlar arası işbirliği yapmak.
 • Görev alanındaki konularla ile ilgili farkındalığı artırmak, yerel kapasite oluşturmak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli mevzuat çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek.
 • Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak, izlemek, değerlendirmek.
 • “Kadın İstihdamı Ulusal İzleme Koordinasyon Kurulu” nun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 • “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” nun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
 • İşyerinde psikolojik taciz konusunda Bakanlığımıza intikal eden şikayet yazıları hakkında ilgili kurum, kuruluşlarla yazışma yapmak ve inceleme yapılmasını sağlamak,
 • Engelliler konusunda toplumsal bilinç, duyarlılık artırmaya yönelik faaliyetler yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek,
 • YOİKK İstihdam Teknik Komitesi sekretaryasını yürütmek,
 • İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı, Türk Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı gibi stratejik dokümanlarda belirlenmiş olan sorumlulukların yerine getirilmesi, bu çalışmaları Bakanlığımız adına takip etmek,
 • IMF, OECD, DB gibi uluslararası kuruluşlarla yürütülen ülke raporları, stratejik anlaşmalar vb. hususlardaki çalışmalara katkı vermek,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen istihdamla ilgili çalışmalara ve projelere katkı sağlamak.
 • Arabulucular Seçici Kurulunun sekretaryasının yürütülmesini sağlamak,
 • Arabulucular Seçici Kurulunun raportörlük hizmetlerini, hesaba ilişkin işlemler ve diğer büro hizmetleri ile arabuluculara ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Arabuluculuk sisteminin iyileştirilmesi ve uyuşmazlıkların arabuluculuk süreci içerisinde giderilmesi için tedbir ve önlemleri almak,
 • Arabuluculuk sürecine ilişkin elde edilen verilerin değerlendirilerek, tablo, çizelge ve grafikler oluşturulmasını sağlamak,
 • Görevli makamdan (çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri) gelen arabulucu raporu ve eklerini inceleyerek değerlendirilmesini sağlamak, ödeme yapılması gerekiyorsa arabulucuya ücret ödenmesi için Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne( Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C.Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR2100001001000003501211004 IBAN nolu hesabına sosyal taraflarca işçi sendikası, işveren veya işveren sendikasınca arabulucu ücreti eşit şekilde yatırılmaktadır.)talimat verilmesini, ödenmeyecek ise diğer prosedürlerin tamamlanmasını sağlamak,
 • Arabuluculuk sisteminin işleyişi esnasında uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi, mevzuata uygunluk, sosyal taraflarla (işçi, işveren) diyalog vb. uyulması gereken hususların belirtildiği genelge ve talimatların çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak,
 • Çalışma hayatı ile ilgili Arabuluculuk konularına yönelik olarak mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve tüm işlemleri yapmak,
 • Arabulucu raporlarını değerlendirmek,
 • Grup toplu iş sözleşmesinde çıkan uyuşmazlıklarda arabulucu görevlendirilmesi,
 • İşçi Ceza Paraları projelerinin değerlendirilmesi ve uygulamalarının takibine yönelik işlemleri yürütmek, görev alanına giren konularda ilgili projeler yapmak,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz Bütçesini hazırlamak, Kesin Hesabını vermek,
 • Bakanımızın T.B.M.M Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacakları Bütçe Kanunu ile ilgili konuşma metinlerinde Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda bildirilen soru ve cevap konuşma metnini hazırlamak,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. kısım Taşınır ve Taşınmazlar Bölümünde yer alan hükümler ve Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda işlem yapmak.
 • 2016 yılı merkezi eylem planında yer alan; çeşitli üniversitelerden müracaat eden öğrencilere çalışma mevzuatı konularında bilgilendirme eğitimi, Genel Müdürlüğümüz personeline hizmet içi eğitim , yabancı dil eğitimlerini vermek. Personelin yurtdışında yüksek lisans eğitimi veya uluslararası kuruluşlarda staj yapması konusunda bilgilendirmeler yapmak.