Görevlerimiz


YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a) Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatı uygulamak
b) İşçi, işveren ilişkilerini düzenlemek, çalışma barışını sağlayıcı tedbirleri almak
c) Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili taslakları ve kalkınma planları ve yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda istihdam programlarını hazırlamak
ç) Sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavta ilişkin mevzuatta öngörülen işleri yapmak
d) İstihdamdaki gelişmeleri izlemek ve istihdamı sağlayıcı tedbirleri almak, üretimde emek verimliliğini yükselten politikaları geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak
e) Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek
f) Resmi arabuluculuk teşkilatı ile ilgili işlemleri yapmak
g) Personel ve teşkilata ilişkin mevzuat tasarılarının hazırlanmasına katkı sağlamak
ğ) İstihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil işlemlerini yürütmek
h) Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek
ı) Görev alanına giren konularda araştırma ve incelemeler yapmak ve bunların sonuçlarını değerlendirmek, ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve uygulamaya esas olmak üzere görüş bildirmek
i) Bakanlık, işçi ve işveren konfederasyonları temsilcilerinden oluşan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula ilişkin iş ve işlemleri yürütmek j) Genel Müdürlükte yürütülen faaliyetlere ilişkin gerekli arşivleme çalışmalarını yürütmek
k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak