Tarihçe


 
Çalışma Genel Müdürlüğünün ilk çekirdeği 1930’lu yıllarda İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, İktisat Vekaleti bünyesinde “İş ve İşçiler Bürosu” olarak kurulmuş, daha sonra 8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla birlikte “İş Dairesi” haline dönüştürülmüştür. Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı Kanunun 1. maddesine dayanılarak; Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile kurulmuş, hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır. Çalışma Genel Müdürlüğü, 4763 sayılı Kanuna göre merkez teşkilatı ana birimi olarak yerini almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Değiştirilen 3146 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızın ana hizmet birimi olarak görev yapmaktadır.