Görevlerimiz


İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

a) Ulusal İstihdam Stratejisini, işgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla uygulamak
b) Ulusal Genç İstihdam Stratejisini, gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması ve işgücü piyasasına katılımlarının sağlanması amacıyla uygulamak
c) Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını uygulamak, ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde proje çalışmalarını yürütmek
ç) Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütmek
d) Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun koordinasyonu ve toplanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve şikâyetleri inceleyerek takibini yapmak
e) Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulunun koordinasyonu ve toplanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
f) Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, proje uygulamak ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak
g) Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine katkı sağlamak üzere ülkedeki istihdam hareketlerini izlemek ve politikalar oluşturmak
ğ) Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında uygulayıcı kurum, kuruluş, ilgili daire başkanlıkları ve sosyal taraflarla birlikte işbirliği geliştirmek, politika oluşturmak ve gerekli yazışmaları yapmak
h) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
ı) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
i) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek