Görevlerimiz


Sendikalar ve İşkolları Daire Başkanlığı

a) Sendikalar ile konfederasyonların, kayıtlarını tutmak, genel kurul evraklarını ve tüzüklerini incelenmek
b) Sendika üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek
c) Sendikaların üst kuruluşlar ile uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına ilişkin üyelik süreçlerini takip etmek
ç) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca görev alanına ilişkin tereddütte kalınan konular hakkında görüş oluşturmak
d) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince işkolunda çalışan işçilerin toplam sayısı ile işkolunda kurulu bulunan işçi sendikalarının üye sayılarını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlamak
e) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi gereğince her yıl Temmuz ayının ilk haftasında yayımlanması gereken kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarını belirleyerek Resmi Gazete’de yayımlatmak
f) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespit edilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek, işkolu tespit kararlarını Resmi Gazete’de yayımlamak
g) Görev alanına ilişkin; gerekli mevzuat çalışmaları yapmak, TBMM’de görüşülen kanun tekliflerini takip etmek
ğ) Daire Başkanlığının görev alanına giren konulardaki ALO 170 ve CİMER üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek görüş oluşturmak
h) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
ı) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek