Görevlerimiz


Çalışma Mevzuatı Daire Başkanlığı

a) Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan tüm kanun ve yönetmeliklere dair ilgili daire başkanlıkları ve sosyal taraflardan gelen mevzuat değişiklik ve düzenleme taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yürütmek
b) TBMM’ye verilen soru önergelerinin görev alanı dâhilinde cevaplanması ve birden fazla dairenin görev alanına giren konularda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak görüş oluşturmak
c) Görev alanı dâhilinde kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek görüş oluşturmak
ç) Asgari ücretin tespit ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek
d) Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu ve diğer sosyal diyalog mekanizmalarının sekretarya işlemlerini yürütmek ve ilgili mercilerle koordinasyonu sağlamak
e) Çalışma mevzuatına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, TBMM’de görüşülen kanun tekliflerini takip etmek
f) Görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme çalışmaları yürütmek,
g) Toplu iş ilişkileri kapsamı dışında kalan çalışma konularında ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütleri giderecek tedbirleri almak ve görüş oluşturmak
ğ) Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak
h) Görev alanı dâhilinde evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek
ı) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevleri yürütmek