Son Yardım


Son Yardım

Çalıştıkları kurumlardan emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan üyelere, Sandık üyeliklerinin de sona ermesi nedeniyle yapılan yardımdır. 2024 yılında Sandığa aidat ödedikleri her gün için 17,70 TL ödenmektedir.

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Son Yardım

MADDE 5- Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısı, yardım katsayısı ve son yardım gösterge rakamı ile çarpımı tutarında son yardım yapılır.

Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür.

Son Yardım talebinde bulunan üyenin;

  1. Çalıştığı kurumdan alacağı iş akdi fesih yazısını,
  2. Çalıştığı kurumdan alacağı Sandığa aidat ödediği günleri gösterir mesai cetvelini,
  3. Son yardım talebini içeren dilekçesini,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.

İsteğe bağlı üyeler ise üyeliklerini sona erdirmek istediklerine ilişkin dilekçeleriyle Sandık Başkanlığına başvurduklarında hak ettikleri son yardımları başkaca bir belge istenmeksizin kendilerine, üyenin ölümü halinde ise kanuni mirasçılarına ödenir.