Yardım Yönergesi


T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ

BİRİKTİRME VE YARDIMLIŞMA SANDIĞI

YARDIM YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Dayanak

 

Kapsam

MADDE 1- Bu yönerge, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nde sandık üyelerine yapılması öngörülen yardımlar ile Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Üyelerinin İş kazası Nedeniyle Malul Kalmaları ve Ölmeleri Halinde Kendilerine veya Hak sahiplerine Yapılacak İş kazaları Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen yardımların yapılma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge, 21.03.2000 tarih ve 23996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (e) fıkrasına istinaden düzenlenmiştir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal ve Kredi Yardımlar 

 

Sosyal ve Kredi Yardımları

MADDE 3- Sosyal ve Kredi Yardımları:

 1. Geçici İş Göremezlik Yardımı,
 2. Son Yardım,
 3. Öğrenim Yardımı,
 4. Cenaze Defin Yardımı,
 5. Evlilik ve Doğum Yardımı,
 6. Kredi Yardımları:
 • Ödünç Para Yardımı (İkraz),
 • Konut Kredisi Yardımı (Kooperatif Kredisi),
 • Konut Onarım Kredisi Yardımı (Tabii Afet Yardımı).

 

Geçici İş Göremezlik Yardımı

MADDE 4- Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez.

b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısının, geçici iş göremezlik yardım göstergesi rakamına çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir.

Geçici İş Göremezlik Yardımı talebinde bulunan üyeler;

Çalıştığı kurumdan onaylı, geriye doğru 90 gün prim ödeme günü olmadığını gösterir belgeyi, Geçici İş Göremezlik doktor raporunu ve bu rapor üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumunca işlenmiş herhangi bir ödemede bulunulmadığını gösterir yazıyı Sandığa ibraz etmek zorundadır.

 

Son Yardım

MADDE 5- Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısı, yardım katsayısı ve son yardım gösterge rakamı ile çarpımı tutarında son yardım yapılır.

Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür.

Son Yardım talebinde bulunan üyenin;

 1. Çalıştığı kurumdan alacağı iş akdi fesih yazısını,
 2. Çalıştığı kurumdan alacağı Sandığa aidat ödediği günleri gösterir mesai cetvelini,
 3. Son yardım talebini içeren dilekçesini,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.

İsteğe bağlı üyeler ise üyeliklerini sona erdirmek istediklerine ilişkin dilekçeleriyle Sandık Başkanlığına başvurduklarında hak ettikleri son yardımları başkaca bir belge istenmeksizin kendilerine, üyenin ölümü halinde ise kanuni mirasçılarına ödenir.

 

Öğrenim Yardımı

MADDE 6- Sandık üyeleri ile Sandık üyesi iken % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır. Öğrenim Yardımının aylık miktarı Sandık Bütçesinde tespit edilir.

Öğrenim yardımından faydalanma ve başvuru;

İlk defa öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak onaylı Nüfus Kayıt Örneği ile birlikte, öğrenci olduğuna dair, öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesi veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt belgesini ihtiva eden bir dilekçeyle beraber Sandık Başkanlığına başvururlar.

Çalışırken ölen üyenin, ölüm nedeniyle iş akdi feshedilmişse, çalıştığı Kurumca öğrenim başvuru formunda bunun belirtmesi şarttır,

Başvuruları uygun görülenlerin öğrenim yardımları, müracaat dönemi (01 Ekim-31 Ocak) içinde başvuranların yardımı dönem başından itibaren, müracaat döneminden sonra başvuranların yardımı başvuru yapıldığı ayından itibaren başlatılır.

Ara sınıflarda okuyan öğrenciler, okuduklarına dair alacakları öğrenci belgelerini 1 Ekim-31 Ocak tarihleri arasında Sandığa ibraz etmeleri halinde öğrenim yardımları Ekim ayından itibaren ödenir. Bu belgeleri 31 Ocak tarihinden sonra ibraz edenlerin yardımları müracaat ayından itibaren ödenir.

Öğrenciler, sandık bünyesindeki çeşitli adlar altında yapılan öğrenim yardımlarının sadece bir tanesinden yararlanabilir.

Öğrenim yardımının süresi;

Öğrencinin, öğrencilik halinin devam etmesi koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) öğrenim süresi kadardır. Ancak; öğrenim yardımı almakta iken başka bir yükseköğrenim kurumunu kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenim yardımı hakkı kalkan öğrencinin başka bir yükseköğrenim programını kazanarak yeniden yükseköğrenime başlaması ve bu durumda olanların anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde yeni kayıt yaptırdıkları okulun öğrenim süresi (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) bir önceki öğrenim gördüğü okulun öğrenim (hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) süresinden fazla ise fark süre kadar öğrenim yardımı hakkını kazanırlar. Öğrenim yardımının yıllık süresi, öğrenim yılının açıldığı Ekim ayından başlayarak dokuz (9) aydır. 

Öğrenim yardımı hakkının kalkması;

Öğrenim yardımı almakta olan öğrencilerin, öğrencilik hakkını kaybetmesi durumunda öğrenim yardımı ödemesine son verilir. Sandık üyesi anne veya babasının üyeliği sona eren öğrenciye, anne veya babasının üyeliklerinin sona erdiği tarihte hak ettiği öğrenim süresi dışında öğrenim yardımı ödenmez.

Öğrenim yardımı ile ilgili diğer hususlar;

Anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi koşulu ile, ön lisans programından lisans programına geçiş yapan öğrencilere bunu belgelemeleri halinde lisans programı için de öğrenim yardımı devam ettirilir. Hazırlık ve intibak sınıfları için birer yıl öğrenim yardımı ödenir.

Lisans programını tamamlayıp yüksek lisansa başlayan öğrenciye, anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde, yüksek lisans süresi kadar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir.

 

Cenaze Defin Yardımı 

MADDE 7- Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının cenaze defin yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır.

Üyenin, ölü doğan çocuğu için de cenaze defin yardımı verilir. Ancak ölü doğumun ebe, sağlık ocağı veya diğer sağlık kurumlarınca belgelenmesi şarttır.

Ölen anne veya babanın üyemiz durumunda birden fazla çocuğu varsa bu yardım paylaştırılarak veya muvafakati üzerine birine ödenir.

Cenaze defin yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Nüfus müdürlüğü, sağlık ocakları veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları ölüm tutanağının aslını veya üyenin ölen aile bireyinin de görüleceği ve ölüm kaydının işlendiği nüfus müdürlükleri yada e-devlet üzerinden alınacak nüfus kayıt örneğinin aslını, Başkanlıkça hazırlanan “Cenaze Defin Yardımı Başvuru Formu”nu,

Sandığa ibraz etmek zorundadır.

 

Evlilik ve Doğum Yardımı

MADDE 8- Sandık üyelerine, üye iken evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere, evliliklerini belgelemeleri koşulu ile yardım katsayısının, evlilik ve doğum yardımı gösterge rakamıyla çarpımı sonucu bulunan miktar kadar yardım yapılır. Ayrıca Sandık üyelerinin yeni doğan her çocuğu için, belgelemeleri koşulu ile aynı rakam doğum yardımı olarak ödenir.

Evlilik yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Evlilik cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneğinin aslını ve Başkanlıkça hazırlanan “Evlilik Yardımı Başvuru Formu”nu Sandığa ibraz etmek zorundadır.

Doğum yardımı talebinde bulunacak üyeler;

Nüfus müdürlükleri, sağlık kuruluşlarından alacakları doğum belgesi veya onaylı nüfus kayıt örneği ve Başkanlıkça hazırlanan “Doğum Yardımı Başvuru Formu”nu Sandığa ibraz etmek sorundadır.

 

Kredi Yardımları

MADDE 9- Sandık üyelerine, istekleri halinde Ödünç Para Yardımı(İkraz); Konut kooperatiflerine ortak olanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) veya belediyelerin toplu konut projelerinden iştirak edenlerden kendilerine konut tahsisi yapılanlara kooperatif konutlarının veya toplu konut konutlarının inşaat seviyesinin % 60’a ulaşması şartıyla Konut Kredisi Yardımı; Evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tabii afetlerden dolayı (Tasman hariç) zarar görmesi durumunda Konut Onarım Kredisi şeklinde Kredi Yardımları yapılır.

Kredi Yardımlarını talep eden üyelerde;

 • Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,
 • Çalıştığı işyerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,
 • Sandığın en az üç (3) yıllık üyesi olması,
 • Sandığa aynı krediden dolayı borçlu olmaması, (Daha önce aldığı kredi taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden kredi almaya hak kazanır)
 • Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık kredi taksit tutarının iki katından az olmaması, (Kredi talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine kredinin tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda kredi yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.

Konut kredisi talebinde bulunan konut kooperatifi ortaklarından (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 • Kooperatif ortaklığını gösteren kooperatif yönetim kurulu kararının noterden tasdikli suretini,
 • Ortak olduğu kooperatif toplu konut kredisi kullanmışsa krediyi kullandığı bankadan alınacak inşaat yüzde seviyesini gösterir belgeyi, toplu konut kredisi kullanılmamışsa kooperatif kontrol mühendisince düzenlenen ve bağlı bulunduğu belediye fen işleri müdürlüğünce onaylı inşaat seviyesini gösteren belgeyi,
 • Kooperatifin yapmış olduğu en son olağan genel kurul toplantısı hazirun cetvelini (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tasdikli),
 • Kooperatife yaptığı ödemeleri gösteren son altı aylık banka dekontu veya alındı makbuzunu (Devir suretiyle ortak olunmuşsa bir aylık),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

TOKİ veya Belediyelerin toplu konut projelerine iştirak edenlerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 • Kendilerine konut tahsisi yapıldığını gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacaklarıbelgeyi,
 • İnşaat yüzde seviyesini gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,
 • Tahsis edilen konut için ödenen peşinat miktarı ve en az iki aylık ödemeleri gösteren banka dekontlarının asıllarını (peşin ödeme şartıyla konut tahsisi yapıldı ise buna ilişkin belgenin aslını),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Konut kredisi her üyeye bir defaya mahsus verilir.

Konut Onarım Kredisi talebinde bulunan üyelerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

 • Konutunun yangın nedeniyle zarar görmesi durumunda üyenin konutunun Jandarma bölgesinde bulunması durumunda Jandarma Karakolundan, belediye dâhilinde ise İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenmiş raporu,
 • Konutunun yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi nedenlerle zarar görmesi durumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak ve olayın doğruluğunu gösterir belgeyi,
 • Hasar tespit raporunu,
 • Tabii afetten zarar gören konutun kendisine ait olduğunu gösteren tapu, tapu tahsis belgesi, Emlak vergisi makbuzunu, (Kadastro geçmeyen yerlerde muhtarlık belgesi ile elektrik faturasını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Kredi yardımı alan üyelerin borç taksitleri çalıştıkları kurumdaki aylık ücretlerinden kesilir. Üyeler, borcunun son taksitinin çalıştığı kurumunca kesilmesini ve kesintinin Sandıkça işlenerek borcunun kapanmasına müteakip yeni İhtiyaç Kredisi (ikraz) almaya hak kazanırlar. Kredi borcunu, vadesinden önce kapatmak isteyen üyeye faiz iadesi yapılmaz.

Ödünç para yardımını 12 ay vade ile alanlar;

Vade bitiminde ya da yardımı aldığı aydan itibaren 11 ay ve 11 taksit ödedikten sonra,

18 ve 24 ay vade ile alanlar;

Vade bitimi ya da yardımı aldığı tarihinden itibaren 12 ay ve 12 taksit ödedikten sonra yeni ödünç para yardımı talebinde bulunabilirler.

Ancak, ödünç para yardımı borcunu bu süreler dışında erken kapatan üyeler bu süreler dolmadan yeni ödünç para yardımı talebinde bulunamazlar. Bu süreler sonrası kalan borçlar yeni ödünç para yardımından düşürülebilir.

İsteğe bağlı üyelere yapılan ödünç para yardımında, (a) bendinin 2. maddesinde yer alan  “Çalıştığı işyerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,” şartı aranmaz. İsteğe bağlı üyelerin çalışırken kullanmış oldukları ödünç para yardımı için gösterdikleri kefillerin kefillikleri düşer.

İsteğe bağlı üyeler Sandıkça düzenlenen form dilekçe ile kredi talebinde bulunurlar. Kredi yardımı taksitlerini her ay düzenli olarak Sandığın göstereceği banka hesabına yatırırlar. Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır ve isteğe bağlı üyeliği sona erdirilir. Bu üyenin Son yardımı tahakkuk ettirilip, Kredi yardımından kalan borcu Son yardımından mahsup edilip varsa kalanı kendisine ödenir. İsteğe bağlı üyeden bu şartı içeren bir taahhütname kredi yardımı isteme dilekçesine ilave edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 İş kazası Yardımları

 

İş kazası yardımları

MADDE 10- İş kazası Sonucu Malul Kalanların Kendilerine, Ölenlerin Hak sahiplerine Yapılan Yardımlar:

 1. Malul üyeye aylık bağlanması,
 2. Malul üyeye toptan ödeme yapılması,
 3. Ölen Üyenin hak sahiplerine aylık bağlanması,
 4. Üyenin çocuklarına öğrenim yardımı yapılması.

 

Malullük aylığının bağlanması ve hesaplama şekli

MADDE 11- Malullük aylığından yararlanmak için, İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 50’sinin kaybedilmiş olduğunun SGK’nca tespit edilmiş ve bu sebeple hizmet akdinin Kurumunca feshedilmiş olması şarttır.

Malullük Aylığının Hesaplanması: Sürekli tam iş göremezlik (%100) halinde İş kazası Yardım Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre tespit edilen rakamın, her yıl belirlenen katsayı ile çarpımının  % 70’i üyeye, malullük aylığı olarak bağlanır.

Sürekli kısmi iş göremezlik halinde bağlanacak malullük aylığı tam iş göremezlik gibi hesaplanarak, bunun iş göremezlik yüzde oranına isabet eden miktarıdır.

 

Malul üyeye toptan ödeme yapılması ve hesaplama şekli

MADDE 12- Malullük toptan ödemesinden yararlanmak için iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün % 25-49.99 (Dâhil) arasında kaybedilmiş olduğunun SGK’nca tespit edilmiş ve bu sebeple hizmet akdinin Kurumunca feshedilmiş olması,

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü, % 25-49.99 (dâhil) oranında kaybetmiş olduğu tespit olunan üyelere bu iş kazasına bağlı olarak Kurumlarınca hizmet akdinin sona erdirildiği tarihteki gösterge ve katsayı üzerinden 10 uncu madde uyarınca hesap edilen sürekli ve tam iş göremezlik  (%100 malullük) aylığının 10 katı malullük toptan ödemesi olarak ödenir.

 

Ölen üyenin hak sahiplerine aylık bağlanması ve hesaplanması

MADDE 13- İş kazası sonucu ölen üyenin; üye bekâr iken ölmüş ise anne ve babasına, üye evli iken ölmüş ise, eş ve çocuklarına, ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığından yukarıda belirtilen aile bireyleri dışında kimse hak iddia edemez.

9 uncu madde uyarınca hesap edilen sürekli ve tam iş göremezlik (%100) malullük aylığının %70’i, ölüm aylığı olarak tahsis edilir.

Bu aylığın hak sahiplerine dağılımı: 

Ölen Üyenin, dul eşi için aylığın % 50’si, çocukları için aylığın % 50’sinin hak kazanan çocuk sayısına eşit olarak bölümü üzerinden, aylığa hak kazanan çocuğun bulunmaması halinde dul eş için aylığın % 75’i üzerinden, bekâr olması halinde ana ve babaya aylığın %100’ü eşit oranlarda, ana veya babadan birinin hayatta olması halinde ise aylığın %75’i üzerinden ödeme yapılır.

 

Malullük ve ölüm aylığından yararlanma süresi

MADDE 14- 10 uncu ve 11 inci madde uyarınca bağlanacak malullük ve ölüm aylığından yararlanma süresi:

a)Malul üye, dul eş, anne ve baba için aylığın bağlandığından itibaren 10 yıldır.

Ancak bu süre, İş kazası Yardım Bütçesinin mali durumuna göre Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile uzatılabilir.

b) Ölüm aylığı alan erkek çocuk için 18 yaşı dolduracağı tarihi, kız çocuk için evlenme tarihini takip eden aybaşına kadar devam eder.

c) Ölen üyenin dul eşinin veya kızının evlenmesi veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması halinde bağlanan aylık evlenme veya işe başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir. Evlenme ve işte çalışma durumunun ortadan kalkması halinde kesilen aylık İş kazası Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yeniden bağlanır.

d) Erkek çocuğun, orta öğretime devam etmesi halinde 20 yaşını dolduracağı tarihi, Yükseköğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduracağı tarihi takip eden aybaşına kadar ölüm aylığı ödemesine devam edilir, Ancak, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması halinde bağlanan aylık işe başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir. İşte çalışma durumunun ortadan kalkması halinde kesilen aylık İş kazası Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yeniden bağlanır.

 

Öğrenim yardımının yapılması şartı, hesaplanması, ödeme şekli ve süresi

MADDE 15- İş kazası sonucu malullük aylığına hak kazanan üyeler ile ölen üyelerin ilk, orta ve yükseköğrenimde okuyan çocuklarına, bu durumu belgelemeleri şartı ile öğrenim yardımı yapılır.

İlköğrenim, Ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören çocuklar için İş kazaları Yardım Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre tespit edilecek rakamların katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardır.

Bu yardım her yılın öğrenim dönemi başından itibaren bir öğrenim dönemi için tam olarak ödenir. Dönem içinde iş kazası sonucu ölen üyelerin öğrenim gören çocuklarına da aynı miktarda ödeme yapılır.

İlköğrenim, Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim için, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (yükseköğrenim görüyor ise hazırlık veya intibak sınıfı dâhil) öğrenim süresi kadardır.

 

Aylık ve yardımların başlangıcı, ödenme şekli ve istenecek belgeler

MADDE 16- İş kazası Malullük aylığının başlangıç tarihi, üyenin iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü, % 50- % 100 arasında kaybetmiş olduğunun tespit tarihini takip eden aybaşıdır. Üyenin, Kurumunca hizmet akdi maluliyet tespit tarihinden sonra feshedilmiş ise, iş kazası malullük aylığının başlangıç tarihi, hizmet akdinin fesih tarihi, takip eden aybaşıdır.

İş kazası ölüm aylığının başlangıç tarihi, üyenin iş kazası sonucu öldüğü tarihi takip eden aybaşıdır.

Öğrenim Yardımının başlangıç tarihi ise, iş kazasının meydana geldiği tarihi içeren öğrenim dönemidir.

Ölen üyenin, dul eş veya kızının evlenmesi veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması sebebiyle aylığı, evlenme veya işte çalışma durumunun ortadan kalktığı tarihi takip eden ayın başından itibaren yeniden bağlanır.

Ölen üyenin hak sahibi; İş kazası Yardımı Başvuru Dilekçesi ile birlikte Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini, Veraset İlamı/Mirasçılık belgesini, öğrenim gören çocukları için öğrenim belgesi ile aylığını almak istediği banka hesabını,

Malul kalan üye; İş kazası Yardımı Başvuru Dilekçesi ile birlikte Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini, öğrenim gören çocukları için öğrenim belgesini ve aylığını almak istediği banka hesabını Sandığa ibraz etmek zorundadır.

Bağlanan aylıklar OCAK, MAYIS ve EYLÜL aylarında hak edişten itibaren ödenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımların Ödenmesi ve Zaman Aşımı

 

Yardımların ödenmesi

MADDE 17- Yardımlar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile devredilen yetkiler doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu Kararı ile Başkanlıkça ödenir. Yardımlar için yapılacak başvurular başvuru sahibinin imzası olmadan işleme alınmaz (kaydı yapılmaz), Tüm yardımlarda kayıt kontrolü, tahakkuk ve tahakkuk kontrolleri yapılmayan, kredi yardımlarında bilgisayar kontrolü yapılmayan hiçbir başvurunun ödemesi yapılamaz. Tüm yardımlar, Muhasebe ve Yardımlar Şefliğince en son kontrolü yapılarak, ödenmesinde yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda noksanı bulunmadığına dair onayı verilmek suretiyle ödenir. Yardımlar üyelerin banka hesaplarına veya müracaatında ismine ödenmek üzere banka talimatları ile ödenir.

 

Zaman aşımı

MADDE 18- Bu yönergede yer alan yardımlar 5 yıl içinde alınmazsa zaman aşımına uğrayarak Sandığa gelir kaydedilir. Kredilerden İhtiyaç kredisi (İkraz yardımı)  Şube Yönetim kurulu kararına müteakip 30 gün içerisinde alınmazsa iptal olur. Mart 1983 tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları tarihinden itibaren 5 yıl içinde Kurumlarınca iş kazası ihbar yapılmayan veya yazılı talebi olmayan malul üyelerin kendilerine, ölen üyelerin hak sahiplerine bu yönerge gereğince yardım yapılmaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 19- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Merkez Yönetim Kurulunun 27/08/2015 tarih, 15/43 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yardım Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 Yürürlük

MADDE 20- Bu yönerge Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Merkez Yönetim Kurulunun 25/11/2022 tarih ve 23/60 sayılı kararı ile 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21- Bu Yönergeyi Amelebirliği Başkanlığı Yürütür.