Yardım Yönergesi
T.C.
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI
YARDIM YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Dayanak 
Kapsam
MADDE 1- Bu yönerge, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’nde sandık üyelerine yapılması öngörülen yardımlar ile Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Üyelerinin İş Kazası Nedeniyle Malul Kalmaları ve Ölmeleri Halinde Kendilerine veya Hak sahiplerine Yapılacak İş Kazaları Yardım Yönetmeliği’nde belirtilen yardımların,
Yapılma usul ve esaslarını kapsar.  
 
Dayanak
MADDE 2- Bu yönerge, 21.03.2000 tarih ve 23996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (d) ve (e) fıkrasına istinaden düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal ve Kredi Yardımlar
MADDE 3- Sosyal ve Kredi Yardımları:
a) Geçici İş Göremezlik Yardımı,
b) Son Yardım,
c) Öğrenim Yardımı,
d) Cenaze Defin Yardımı.
e) Kredi Yardımları:
1- Ödünç Para Yardımı (İkraz),
2- Konut Kredisi Yardımı (Kooperatif Kredisi),
3- Konut Onarım Kredisi Yardımı (Tabii Afet Yardımı).
Geçici İş Göremezlik Yardımı
MADDE  4- Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez. 
b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısının, üye evli ise 30, bekar ise 15 yardım göstergesi rakamına çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.
c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir. 
Geçici İş Göremezlik Yardımı talebinde bulunan üyeler;
a) Çalıştığı kurumdan onaylı, geriye doğru 90 gün prim ödeme günü olmadığını gösterir belgeyi, 
b) Geçici İş  Göremezlik doktor raporunu ve bu rapor üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumunca işlenmiş herhangi bir ödemede bulunulmadığını gösterir yazıyı, 
Sandığa ibraz etmek zorundadır.
Son Yardım
MADDE 5- Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısının yardım katsayısı ile çarpımı tutarında son yardım yapılır.
Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir. 
Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür. 
Son Yardım talebinde bulunan üyenin;
a) Çalıştığı kurumdan alacağı iş akdi fesih yazısını,
b) Çalıştığı kurumdan alacağı Sandığa aidat ödediği günleri gösterir mesai cetvelini, 
c) Son yardım talebini içeren dilekçesini,
Sandığa ibraz etmek zorundadır. 
İsteğe bağlı üyeler ise üyeliklerini sona erdirmek istediklerine ilişkin dilekçeleriyle Sandık Başkanlığına başvurduklarında hak ettikleri son yardımları başkaca bir belge istenmeksizin kendilerine, üyenin ölümü halinde ise kanuni mirasçılarına ödenir.
Öğrenim Yardımı
MADDE 6- Sandık üyeleri ile Sandık üyesi iken % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yüksek öğrenim gören çocuklarına, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle (AÖF: 22, Diğerleri: 75 Gösterge) çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır. Öğrenim Yardımının aylık miktarı Sandık Bütçesinde tespit edilir.
a) Öğrenim yardımından faydalanma ve başvuru:
Öğrenim yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler 1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında,
1-Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 
2- Çalışırken ölen üyenin, ölüm nedeniyle iş akdi feshedilmişse, çalıştığı Kurumca öğrenim başvuru formunda bunun belirtmesi şarttır,
3-Öğrenci olduğuna dair öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesini veya e-devlet kapısı üzerinden yapılan elektronik kayıt belgesini ihtiva eden bir dilekçeyle beraber Sandık Başkanlığına başvururlar. Başvuruları uygun görülenlerin öğrenim yardımları, müracaat dönemi (01 Ekim-31 Ocak) içinde başvuranların dönem başından itibaren, müracaat döneminden sonra başvuranların yardımı başvuru yapıldığı ayından itibaren başlatılır. 
Ara sınıflarda okuyan öğrenciler, okuduklarına dair alacakları öğrenci belgelerini 1 Ekim-31 Ocak tarihleri arasında Sandığa ibraz etmeleri halinde öğrenim yardımları Ekim ayından itibaren ödenir. Bu belgeleri 31 Ocak tarihinden sonra ibraz edenlerin yardımları müracaat ayından itibaren ödenir. 
Öğrenciler, sandık bünyesindeki çeşitli adlar altında yapılan öğrenim yardımlarının sadece bir tanesinden yararlanabilir.
b) Öğrenim Yardımının süresi: Öğrencinin, öğrencilik halinin devam etmesi koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (hazırlık veya intibak sınıfı dahil) öğrenim süresi kadardır. Ancak; Öğrenim yardımı almakta iken başka bir yüksek öğrenim kurumunu kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler ile öğrenim yardımı hakkı kalkan öğrencinin başka bir yüksek öğrenim programını kazanarak yeniden yüksek öğrenime başlaması ve bu durumda olanların anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde yeni kayıt yaptırdıkları okulun öğrenim süresi (hazırlık veya intibak sınıfı dahil) bir önceki öğrenim gördüğü okulun öğrenim (hazırlık veya intibak sınıfı dahil) süresinden fazla ise fark süre kadar öğrenim yardımı hakkını kazanırlar. Öğrenim yardımının yıllık süresi, öğrenim yılının açıldığı Ekim ayından başlayarak dokuz (9) aydır.  
c) Öğrenim yardımı hakkının kalkması: 
Öğrenim yardımı almakta olan öğrencilerin, üye olan anne veya babasının üyeliğinin sona ermesi, öğrencinin öğrencilik hakkını kaybetmesi durumunda öğrenim yardımı ödemesine son verilir.  
d) Öğrenim yardımı ile ilgili diğer hususlar:
Ön lisans programından lisans programına geçiş yapan öğrencilere bunu belgelemeleri  ve anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde lisans programı için de öğrenim yardımı devam ettirilir. Hazırlık ve intibak sınıfları için birer yıl öğrenim yardımı ödenir.
Lisans programını tamamlayıp yüksek lisansa başlayan öğrenciye, anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi halinde, yüksek lisans süresi kadar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir, 
Cenaze Defin Yardımı 
MADDE 7- Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının, aile bireyinin ölümü halinde 181, üyenin ölümü halinde 1200 yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır. 
Üyenin, ölü doğan çocuğu için de cenaze defin yardımı verilir. Ancak ölü doğumun ebe, sağlık ocağı veya diğer sağlık kurumlarınca belgelenmesi şarttır. 
Ölen anne veya babanın üyemiz durumunda birden fazla çocuğu varsa bu yardım paylaştırılarak veya muvafakati üzerine birine ödenir. 
Cenaze Defin Yardımı talebinde bulunacak üyeler;
1- Üyenin eşinin veya on sekiz (18) yaşından büyük çocuğunun vefat etmesi durumunda, aktif sigortalı olarak çalışıp çalışmadıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya gelir alıp almadıkları, Cenaze Defin Yardımı Talep Formu üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince belirtilerek onaylanan formun aslını, 
2- Nüfus müdürlüğü, sağlık ocakları veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları ölüm tutanağının aslını veya  üyenin ölen aile bireyinin de görüleceği ve ölüm kaydının işlendiği nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslını,
Sandığa ibraz etmek zorundadır.  
Ödünç Para (İkraz) Yardımları: (28/12/2018 tarih ve 23/50 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince Yardım Yönergesinin 8 inci maddesi değiştirilmiştir.
MADDE 8- Sandık üyelerine, istekleri halinde Ödünç Para Yardımı(İkraz); Konut kooperatiflerine ortak olanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) veya belediyelerin toplu konut projelerinden iştirak edenlerden kendilerine konut tahsisi yapılanlara  kooperatif konutlarının  veya toplu konut konutlarının inşaat seviyesinin % 60’a ulaşması şartıyla Konut Edindirme Yardımı; Evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tabii afetlerden dolayı (Tasman hariç) zarar görmesi durumunda Konut Onarımı Yardımları yapılır.

a) Ödünç Para (İkraz) Yardımlarını talep eden üyelerde;

1- Sandığa aynı yardımdan dolayı borçlu olmaması, daha önce aldığı ikraz taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden ödünç para yardımı almaya hak kazanır,

2- Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,

3- Çalıştığı iş yerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,

4-Sandığın en az üç (3) yıllık üyesi olması,

5- Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık ikraz taksit tutarının iki katından az olmaması, (İkraz talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine ikraz borcunun tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda ödünç para yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.

b) Konut Edindirme Yardımı talebinde bulunan konut kooperatifi ortaklarından (a) bendinde sayılan  şartların yanı sıra;

1- Kooperatif ortaklığını gösteren kooperatif yönetim kurulu kararının noterden tasdikli suretini,

2- Ortak olduğu kooperatif toplu konut kredisi kullanmışsa krediyi kullandığı bankadan alınacak inşaat yüzde seviyesini gösterir belgeyi, toplu konut kredisi kullanılmamışsa kooperatif kontrol mühendisince düzenlenen ve bağlı bulunduğu belediye fen işleri müdürlüğünce onaylı inşaat seviyesini gösteren belgeyi,

3- Kooperatifin yapmış olduğu en son olağan genel kurul toplantısı hazirun cetvelini (Ticaret Sanayi Odası veya Ticaret Sanayi İl Müdürlüğünce tasdikli),

4- Kooperatife yaptığı ödemeleri gösteren son altı aylık banka dekontu veya alındı makbuzunu (Devir suretiyle ortak olunmuşsa bir aylık),

c) TOKİ veya Belediyelerin toplu konut projelerine iştirak edenlerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

1- Kendilerine konut tahsisi yapıldığını gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,

2- İnşaat yüzde seviyesini gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,

3- Tahsis edilen konut için ödenen peşinat miktarı ve en az iki aylık ödemeleri gösteren banka dekontlarının asıllarını (peşin ödeme şartıyla konut tahsisi yapıldı ise buna ilişkin belgenin aslını),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Konut Edindirme Yardımı her üyeye bir defaya mahsus verilir. 

d) Konut Onarım Yardımı talebinde bulunan üyelerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

1- Konutunun yangın nedeniyle zarar görmesi durumunda üyenin konutunun Jandarma bölgesinde bulunması durumunda Jandarma Karakolundan, belediye dahilinde ise İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenmiş raporu,

2- Konutunun yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi nedenlerle zarar görmesi durumunda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak ve olayın doğruluğunu gösterir belgeyi,

3- Hasar tespit raporunu,

4- Tabii afetten zarar gören konutun  kendisine ait olduğunu gösteren tapu, tapu tahsis belgesi, Emlak vergisi makbuzunu, (Kadastro geçmeyen yerlerde muhtarlık belgesi ile elektrik faturasını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Ödünç Para (İkraz) yardımı alan üyelerin borç taksitleri çalıştıkları kurumdaki aylık ücretlerinden kesilir. Üyeler, borcunun son taksitinin çalıştığı kurumunca kesilmesini ve kesintinin Sandıkça işlenerek borcunun kapanmasına müteakip yeniden Ödünç Para Yardımı (İkraz) almaya hak kazanırlar. İkraz borcunu, vadesinden önce kapatmak isteyen üyeye gider karşılığı alınan meblağın iadesi yapılmaz. Vade süresi dolmadan, ödünç para yardımını erken kapatan üyeler, Sandık Bütçesinin uygulanması ile ilgili her yıl Ocak ayında Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yeniden ikraz talebinde bulunabilirler.

İsteğe bağlı üyeler Sandıkça düzenlenen form dilekçe ile ikraz talebinde bulunurlar. Ancak;  üyeye,  Sandıktan alacağı Son Yardım tutarını aşmayacak oranda Ödünç Para Yardımı verilir. Ödünç Para (İkraz) Yardımı taksitlerini her ay düzenli olarak Sandık veznesine veya Sandığın göstereceği banka hesabına yatırırlar. Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır ve isteğe bağlı üyeliği sona erdirilir. Bu üyenin Son Yardımı tahakkuk ettirilip, İkraz Yardımından kalan borcu Son Yardımından mahsup edilip varsa kalanı kendisine ödenir. İsteğe bağlı üyeden bu şartı içeren bir taahhütname ödünç para yardımı talep dilekçesine ilave edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İş Kazası Yardımları
MADDE 9- İş Kazası Sonucu Malul Kalanların Kendilerine, Ölenlerin Hak sahiplerine Yapılan Yardımlar: 
a) Malul üyeye aylık bağlanması,  
b) Malul üyeye toptan ödeme yapılması,
c) Ölen Üyenin  hak sahiplerine aylık bağlanması,
d) Üyenin çocuklarına öğrenim yardımı yapılması.
Malullük Aylığının Bağlanması ve Hesaplama Şekli:
MADDE 10- 1- Malullük aylığından yararlanmak için, İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 50’sinin kaybedilmiş olduğunun SGK’nca tespit edilmiş  ve bu sebeple hizmet akdinin Kurumunca feshedilmiş olması şarttır.
2- Malullük Aylığının Hesaplanması:
a) Sürekli tam iş göremezlik (%100) halinde İş kazası Yardım Yönetmeliğin 16’ncı maddesine göre tespit edilen rakamın, her yıl belirlenen katsayı ile çarpımının  % 70’i üyeye, malullük aylığı olarak bağlanır.
b) Sürekli kısmi iş göremezlik halinde bağlanacak malullük aylığı tam iş göremezlik gibi hesaplanarak, bunun iş göremezlik yüzde oranına isabet eden miktarıdır.
Malul Üyeye Toptan Ödeme Yapılması ve Hesaplama Şekli:
MADDE 11- Malullük toptan ödemesinden yararlanmak için iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün % 25-49.99 (Dahil) arasında kaybedilmiş olduğunun SGK’nca tespit edilmiş ve bu sebeple hizmet akdinin Kurumunca feshedilmiş olması,
İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü, % 25-49.99 (dahil) oranında kaybetmiş olduğu tespit olunan üyelere bu iş kazasına bağlı olarak Kurumlarınca hizmet akdinin sona erdirildiği tarihteki gösterge ve katsayı üzerinden 10 uncu madde uyarınca hesap edilen sürekli ve tam iş göremezlik  (%100 malullük) aylığının 10 katı malullük toptan ödemesi olarak ödenir. 
Ölen Üyenin hak sahiplerine aylık bağlanması ve Hesaplanması:
MADDE 12- İş kazası sonucu ölen üyenin;
a) Üye bekar iken ölmüş ise anne ve babasına,
b) Üye evli iken ölmüş ise, eş ve çocuklarına, ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığından yukarıda belirtilen aile bireyleri dışında kimse hak iddia edemez.
c) 9 uncu madde uyarınca hesap edilen sürekli ve tam iş göremezlik  (%100) malullük  aylığının %70’i, ölüm aylığı olarak tahsis edilir. 
Bu aylığın hak sahiplerine dağılımı:  
Ölen Üyenin :
a) 1- Dul eşi için aylığın % 50’ si,
2- Çocukları için aylığın % 50’sinin hak kazanan çocuk sayısına eşit olarak bölümü üzerinden,
b)Aylığa hak kazanan çocuğun bulunmaması halinde dul eş için aylığın % 75’i üzerinden,
c)Bekar olması halinde ana ve babaya aylığın %100’ü eşit oranlarda, ana veya babadan birinin hayatta olması halinde ise aylığın %75’i üzerinden,
ödeme yapılır.
Malullük ve Ölüm Aylığından Yararlanma Süresi:
MADDE 13- 10 uncu ve 11 inci madde uyarınca bağlanacak malullük ve ölüm aylığından yararlanma süresi:
a)Malul üye, dul eş, anne ve baba için aylığın bağlandığından itibaren 10 yıldır.
Ancak bu süre, İş kazası Yardım Bütçesinin mali durumuna göre Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile uzatılabilir. 
b)Ölüm aylığı alan erkek çocuk için 18 yaşı dolduracağı tarihi, kız çocuk için evlenme tarihini takip eden ay başına kadar devam eder.
c)Ölen üyenin dul eşinin veya kızının evlenmesi veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması halinde bağlanan aylık evlenme veya işe başlama tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir. Evlenme ve işte çalışma durumunun ortadan kalkması halinde kesilen aylık İş kazası Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yeniden bağlanır.
d)Erkek çocuğun, orta öğretime devam etmesi halinde 20 yaşını dolduracağı tarihi, Yüksek öğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduracağı tarihi takip eden ay başına kadar ölüm aylığı ödemesine devam edilir, Ancak,  Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması halinde bağlanan aylık işe başlama tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir. İşte çalışma durumunun ortadan kalkması halinde kesilen aylık İş kazası Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yeniden bağlanır.
Öğrenim yardımının Yapılması Şartı, Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi:
MADDE 14- İş kazası sonucu malullük aylığına hak kazanan üyeler ile ölen üyelerin ilk, orta ve yüksek öğrenimde okuyan çocuklarına, bu durumu belgelemeleri şartı ile öğrenim yardımı yapılır.
a)Miktarı: İlköğrenim, Orta öğrenim ve yüksek öğrenim gören çocuklar için İş kazaları Yardım Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre tespit edilecek rakamların katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardır. 
b)Ödeme Şekli ve süresi:
1-Bu yardım her yılın öğrenim dönemi başından itibaren bir öğrenim dönemi için tam olarak ödenir. Dönem içinde iş kazası sonucu ölen üyelerin öğrenim gören çocuklarına da aynı miktarda ödeme yapılır.
2-Öğrenim Yardımı Süresi: İlköğrenim, Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim için, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (yüksek öğrenim görüyor ise hazırlık veya intibak sınıfı dahil) öğrenim süresi kadardır.
Aylık ve Yardımların Başlangıcı, Ödenme Şekli ve İstenecek Belgeler:

(28/12/2018 tarih ve 23/50 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince Yarım Yönergesinin 15 inci maddesinin sonuna (g) fıkrası  eklenmiştir.

MADDE 15- a) İş kazası Malullük aylığının başlangıç tarihi, üyenin iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü, % 50- % 100 arasında kaybetmiş olduğunun tespit tarihini takip eden ay başıdır. Üyenin, Kurumunca hizmet akdi maluliyet tespit tarihinden sonra feshedilmiş ise, iş kazası malullük aylığının başlangıç tarihi, hizmet akdinin fesih tarihi, takip eden ay başıdır.
b) İş kazası ölüm aylığının başlangıç tarihi, üyenin iş kazası sonucu öldüğü tarihi takip eden ay başıdır.
c) Öğrenim Yardımının başlangıç tarihi ise, iş kazasının meydana geldiği tarihi içeren öğrenim dönemidir.
d) Ölen üyenin, dul eş veya kızının evlenmesi veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışması sebebiyle aylığı, evlenme veya işte çalışma durumunun ortadan kalktığı tarihi takip eden ayın başından itibaren yeniden bağlanır.
e) Ölen üyenin hak sahibi; İş kazası Yardımı Başvuru Dilekçesi ile birlikte Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini, Veraset İlamı/Mirasçılık belgesini, öğrenim gören çocukları için öğrenim belgesi ile aylığını almak istediği banka hesabını,
Malul kalan üye; İş kazası Yardımı Başvuru Dilekçesi ile birlikte Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneğini, öğrenim gören çocukları için öğrenim belgesini ve aylığını almak istediği banka hesabını, 
Sandığa ibraz etmek zorundadır.
f) Bağlanan aylıklar OCAK, MAYIS ve EYLÜL aylarında hak edişten itibaren ödenir.
g) İş kazası ölüm aylığı ve öğrenim yardımının başlangıç tarihi ile, bu yardımların ödenmeye başlandığı cari yıl arasında yargı süreci nedeniyle gecikme süresi var ise, geçen süreye ilişkin yardımlar  yasal faiziyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımların Ödenmesi ve Zaman Aşımı
Yardımların Ödenmesi
MADDE 16- Yardımlar Merkez Yönetim Kurulu kararı ile devredilen yetkiler doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu Kararı ile Başkanlıkça ödenir. Yardımlar için yapılacak başvurular başvuru sahibinin imzası olmadan işleme alınmaz (kaydı yapılmaz), Tüm yardımlarda kayıt kontrolü, tahakkuk ve tahakkuk kontrolleri yapılmayan, kredi yardımlarında bilgisayar kontrolü yapılmayan hiçbir başvurunun ödemesi yapılamaz. Tüm yardımlar, Yardımlar Şefliğince en son kontrolü yapılarak ödenmesinde yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda noksanı bulunmadığına dair onayı verilmek suretiyle ödenmek üzere Muhasebe Şefliğine intikal ettirilir. Yardımlar üyelerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle veya müracaatında ödenmek üzere banka talimatları ile isimlerine havale edilmek suretiyle ödenir.
Zaman aşımı
MADDE 17- Bu yönergede yer alan yardımlar 5 yıl içinde alınmazsa zaman aşımına uğrayarak Sandığa gelir kaydedilir. Kredilerden İhtiyaç kredisi (İkraz yardımı)  Şube Yönetim kurulu kararına müteakip 30 gün içerisinde alınmazsa iptal olur. Mart 1983 tarihinden sonra meydana gelen iş kazaları tarihinden itibaren 5 yıl içinde Kurumlarınca iş kazası ihbar yapılmayan veya yazılı talebi olmayan malul üyelerin kendilerine, ölen üyelerin haksahiplerine bu yönetmelik gereğince yardım yapılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 18- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Merkez Yönetim Kurulunun 25/02/2010 tarih, 3/10 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yardım Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- 2014-2015 öğretim döneminde Sandıktan öğrenim yardımı almakta olan öğrencilerin, öğrencilik halinin devam etmesi ve anne veya babasının üyeliğinin de devam etmesi koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun (hazırlık veya intibak sınıfı dahil) öğrenim süresi kadar öğrenim yardımı ödemesine devam edilir.
Yürürlük
MADDE 19- Bu yönerge Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Merkez Yönetim Kurulunun 27.08.2015 tarih, 15/43 sayılı kararı ile 01.09.2015 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20- Bu Yönergeyi Amelebirliği Başkanlığı yürütür.