Sandık Yönetmeliği


 

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ

BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA

SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

 

                Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi            : 11/2/2000          No: 2000/251

                Dayandığı Kanunun Tarihi                           : 10/9/1337          No: 151

                Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi               : 21/3/2000          No: 23996

                Yayımlandığı Düsturun Tertibi                    : 5,Cilt: 39,           S  :

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, üyelerine ekonomik ve sosyal yardımlar sağlamak üzere kurulmuş bir sandıktır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

(Değişik birinci fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.) Sandık hizmetleri; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içinde ve bu kurumlara ait işyerlerinde çalışırken herhangi bir nedenle bu kurumların Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçileri, kurumların rödövans ve kiraya verdikleri işyerlerinde çalışan işçiler ile kurumlarda ve kurum işyerlerinde çalışırken işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle çalıştığı kurumlarında iş akitleri askıya alınan işçileri kapsar.

Sandığın, yönetim, işleyiş, sağladığı yardımlar ile denetim ve seçim sistemi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Hukuki dayanak

Madde 3 – (Değişik:RG-26/3/2020-31080-CK-2309/1 md.)

Bu Yönetmelik 10/9/1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Kuruluş(2)

Madde 4 – Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı, idari ve mali bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

Sandık merkez kuruluşu ile Karadon (Karadon, Gelik), Üzülmez (Üzülmez, Merkez), Kozlu, Amasra ve Armutçuk şubelerinden oluşur. (Ek cümle: 6/11/2009-2009/15549 K.) Kurumların hukuki statülerinde meydana gelecek değişikliklere göre mevcut şubelerin birleştirilmesi veya kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır.(1)

Tanımlar

Madde 5 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,(3)

b) (Değişik: 27/6/2016-2016/8989 K.) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki işyerlerini,

c) Sandık: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığını,

ç) Üye: 6 ncı maddedeki şartları taşıyanları,

d) Yardım katsayısı: Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında uygulanan ve Sandığın Bakanlıkça onaylanan en son yıl bilançosunda yer alan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Fonunun, Sandığın tüm üyelerinin toplam prim ödeme gün sayılarına bölünmesi suretiyle bulunan sayıyı,

e) (Ek:RG-26/3/2020-31080-CK-2309/3 md.) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,(3)

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Şartları

Sandığın üyeleri (1)

Madde 6 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandığın üyeleri aşağıda sayılmıştır.

  1. a) Zorunlu üyeler: Kurum işyerlerinde çalışan bütün işçiler ve Kurum işyerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı Kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarınca iş akitleri geçici olarak askıya alınan işçiler.
  2. b) İsteğe bağlı üyeler: Sandıktaki son yardımlarını almamak koşuluyla kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılanlar isteğe bağlı üye olabilir. İsteğe bağlı üyeler isteğe bağlı üyelik tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe üyelikten ayrılamaz. Üyelikten ayrılan isteğe bağlı üyeler tekrar Sandık üyesi olamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sandığın Organları ve Personeli

Organları

Madde 7 – Sandığın organları şunlardır;

a) Danışma Kurulu,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Şube Yönetim kurulları,

d) Denetleme Kurulu.

Sandık Danışma Kurulunun oluşumu

Madde 8 – (Değişik : 27/6/2016-2016/8989 K.)

Danışma Kurulu; Bakanın görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, ikisi Bakanlık merkez birimlerinden, biri Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek üç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca görevlendirilecek bir, Türkiye Taşkömürü Kurumundan görevlendirilecek beş, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden bir, İl Özel İdaresinden bir, Belediyeden bir ve yerel üniversitelerden katılacak birer temsilci, Sandık Başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.(2)

Danışma Kurulunun toplantı yeri ve zamanı

Madde 9 – Danışma Kurulu bu Yönetmelik kapsamında seçimlerinin yapıldığı yılın Ekim ayının son haftasında iki gün süreyle Zonguldak´ta toplanır.(1)

Bakanın gerekli görmesi halinde Danışma Kurulu olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Danışma Kurulu toplantı hazırlıkları

Madde 10 – Sandık Başkanlığı, Bakanlığın Onayını alarak toplantı tarihini ve gündemi belirlemek ve tolantıyı düzenlemekle yükümlüdür.

Sandık Merkez Yönetim Kurulu 8 inci maddeye göre Kurula katılması gereken üyelerin listesini belirler. Danışma Kuruluna katılacak üyeler, en az on beş gün önceden toplantı gün, saat, yer ve gündem belirlenmek suretiyle toplantıya çağırılır. Sandık Başkanlığınca üyelere çağrı ile birlikte önceki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile bir sonraki döneme ait çalışma programı ve Denetleme Kurulu raporunun gönderilmesi zorunludur.(2)

Merkez Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık Onayı ile toplantının herhangi bir sebeple geri bırakılması durumunda, geri bırakılma sebepleri bildirilmek suretiyle Sandık Başkanlığı tarafından üyelere duyurulur.

İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır. Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre çağırılır.

Danışma Kurulu toplantısının yapılış usulü

Madde 11 – Danışma Kurulu toplantısı, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Kurula katılacak üyeler, Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

Açılıştan sonra toplantıyı Başkan yönetir. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı ile raportör seçilerek Başkanlık Divanı oluşturulur.

Başkanlık Divanının görevleri

Madde 12 – Danışma Kurulu Başkanlık Divanının görevleri;

a) Toplantıya ait davet ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,

b) Görüşmeleri ve alınan kararları bir tutanağa geçirmek,

c) Toplantı sonunda hazırlanacak tutanak ve belgeleri Bakanlık ve Merkez Yönetim Kuruluna göndermektir.

Toplantıda görüşülecek konular

Madde 13 – Danışma Kurulu toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/4´ü tarafından görüşülmesi istenen konularla Denetleme Kurulunun görüşülmesini önerdiği konuların gündeme alınması zorunludur.

Danışma Kurulunun görevleri

Madde 14 – Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sandığın işlem ve hesapları ile mali durumu hakkında Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun hazırladıkları raporları incelemek ve değerlendirmek.

b) Bu Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde yazılı esaslar dahilinde yapılacak teknik bilançoları ve Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bir sonraki döneme ait Çalışma Programını incelemek.(3)

c) Sandığın işlem ve hesaplarının yerindeliği hakkında görüşlerini bildirmek.

d) Sandığın etkin ve verimli çalışması için teklifte bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 15 – (Değişik:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/6 md.)

Merkez Yönetim Kurulu Sandığın karar organı olup, Sandığın yönetimine ilişkin en yüksek yetki ve sorumluluğu taşır. Sandığın tüm işlemleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Merkez Yönetim Kurulu;

a) Sandık Başkanı,

b) Bakan tarafından Bakanlık merkez teşkilatından görevlendirilecek bir üye,

c) Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından şube yönetim kurullarında görevlendirilenler arasından görevlendirilecek üç işveren üye,

d) Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen seçim bölgelerinde yapılan seçimler sonucu, kendi seçim bölgelerinde en fazla oyu alan işçi temsilcisi beş üye,

olmak üzere toplam on kişiden oluşur.

Sandık Başkanı

Madde 16 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

Sandık Başkanlığına atanacakların, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki nitelikleri taşıması, başkanlık görevini yerine getirebilecek bilgi ve deneyime sahip olması, kamu kuruluşlarında en az oniki yıl görev yapmış olma özelliklerini taşıması şarttır.

Sandık Başkanı Bakanlıkça üç yıllık süre için atanır.

Sandık Başkanı; Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Sandığın işlerini Yönetim Kurulu kararları, yönetmelikler ve yönetmeliklere göre çıkarılacak yönergeler doğrultusunda yürütmek, Sandığı temsil etmek, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan tutara kadar olan harcamalar ile toplu iş sözleşmesine ilişkin ödemeler ve kanuni ödemeleri yapmak, demirbaşlardan kalan değerleri Başkanlık harcama yetkisine kadar olanlarının hurdaya çıkarılması ile ilgili onayları vermekle, nakit kaynakların bankalarda değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulundan bir kişi ile mali işlerden sorumlu en üst düzey personelden oluşan komisyon oluşturmakla görevli ve yetkilidir.

Sandık Başkan Yardımcısı, Başkanın görevli, izinli veya Başkanlık kadrosunun boş olması halinde Başkan Vekili olarak Sandığı Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetir. Başkan Yardımcısının da herhangi bir nedenle görevde olmaması halinde başkan olma özelliklerini taşıyan en yaşlı üye bu görevi yapar.

Merkez Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları

Madde 17 – Merkez Yönetim Kurulunun çalışma esasları aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Toplantı ve karar yeter sayısı:

             1 - Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanılır.

             2 - Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

             3 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Merkez Yönetim Kurulu ayda en az iki defa olağan olarak toplanır. Ayrıca gerek görüldüğünde Başkanın çağrısı veya üyelerin en az 1/3’ünün yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıların sayısı yılda altıyı geçemez. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati Başkan tarafından tespit edilen gündem ile birlikte toplantı gününden en az yirmidört saat önce üyelere duyurulur.

             4 - Bütün toplantılarda Başkan ve üyelerin hazır bulunması asıldır. Üyelerden geçerli mazereti olanlar toplantıdan evvel özürlerini yazılı ve sözlü olarak Başkana bildirmeleri, hasta olanların hastalıklarını ilgili mevzuat uyarınca alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri zorunludur.

                5 - Toplantılara özürsüz olarak üst üste üç defa veya bir yılda toplam olarak altı defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu durumda seçimle gelen üyelerin yedekleri, atanan üyelerin yenisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.

b) Görüşmeler:

                1 - Kurulun toplantıları açıldıktan sonra gündem sırasına göre görüşmelere başlanır.

                2 - Gümdem maddelerinin sırasında değişiklik yapılması ve gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınmasına oylama ile karar verilir.

                3- Toplantılarda konuşmak isteyen üyeler Başkandan söz isterler ve Başkan talep sırasına göre söz verir.

                4- Konuşmalar Başkana hitaben yapılır. Üyeler arasında karşılıklı konuşma yapılamaz.

                5- Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına dinleyici alınmaması esas olup, gündem gereği bilgisine başvurulabilecekler toplantıya alınabilir.

c) Oylama:

                1- Oylamaların açık oyla yapılması esastır. Kurul kararı ile gizli oylama yapılabilir.

                2- Oylama sonucunda kararın oy çokluğu veya oy birliği ile alındığı Başkan tarafından Kurula açıklanır.

d) Raportör:

                1 - (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.) Merkez Yönetim Kurulunun Başkanca gizliliği bildirilmemiş toplantılarına Başkanlıkça görevlendirilecek bir Sandık personeli raportör olarak katılır. Gizli toplantılarda bu görevi en genç üye yapar.

                2 - Toplantı tutanakları toplantıya katılmış olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış bir deftere kayıt ve kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadır.

                3- Karara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

                4 - Merkez Yönetim Kurulunca alınarak deftere yazılan kararların muntazam bir suretle saklanması için gerekli önlemlerin alınması, gizli oturum kararlarının açıklanmaması Başkan tarafından sağlanır.

                5 - Sandık organlarının bir yıllık çalışma sürelerine Birleşim Yılı bir günlük çalışma süresine Birleşi ve bir gün içinde ara verilerek yapılan çalışma sürelerine Oturum denir.

c) Alt komisyon :

                1 - Sandık Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bütçe, kanun, tüzük, yönetmelik taslakları ve diğer idari ve teknik incelemeleri yapmak üzere Sandık Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından alt komisyon oluşturulur.

                2 - Alt komisyona kimin başkanlık edeceği ve çalışma süresi, komisyonun oluşturulması sırasında kararlaştırılır.

                3 - Alt komisyon en az üç kurul üyesinden oluşur. Bu komisyonlarda bilgisine başvurulacak Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka kişiler de bulunabilir.

                4 - Alt komisyon kurulması konusunda alınan karar, Başkan tarafından toplantı gün ve saati gösterilmek suretiyle komisyon üyelerine duyurulur. Komisyon üyeleri belirtilen gün ve saatte toplanarak kendisine verilen konuyu görüşür ve çoğunlukla karar verir.

                5 - Alt komisyon yaptığı çalışmanın sonuçlarını bir raporla Merkez Yönetim Kuruluna sunar. Bu raporda yapılması gereken hususlar gerekçesi ile birlikte belirtilir.

                6 - Alt komisyon üyelerine herhangi bir ücret ödenmez.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri (1)

Madde 18 - (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Seçimlerden sonra yapılacak ilk toplantıda başkan olma özelliklerini taşıyan bir üyeyi Başkan Yardımcısı olarak seçmek ve Bakanlığın onayına sunmak.

b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakanlığın onayına sunmak.

c) Başkanlıkça hazırlanan Sandık gelir-gider bütçe tasarısını, Sandık gelir-gider kesin hesaplarını, Sandık bilançosunu ve personel kadro cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak.

ç) Kadro iptal, ihdasları ve personel alımı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

d) Bu Yönetmelikte sayılan yardımların dışında Sandığın mali durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yardım yapılmasına, mevcut yardımların şeklinin değiştirilmesine ilişkin kararlar almak ve Bakanlığın onayına sunmak.

e) Yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan yönergeleri karara bağlamak, yapılacak yardımlardan Sandık Başkanlığınca veya şube yönetim kurulları kararı ile ödenmesinde fayda görülenleri tespit ederek bu konuda yetki devrine ilişkin kararlar almak.

f) Sandığın yatırım amaçlı taşınmaz mal alımı ile Sandık taşınmaz mallarının ihtiyaç fazlası olanlarının satışı ile ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

g) Sandığın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı, satımı, yapımı, bakımı ve onarımı ile kiralama işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yapılması konusunda kararlar almak ve uygulamak.

ğ) Sandık ile işçi sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmelerine katılacak üyeleri belirlemek ve gerektiğinde yetki vermek.

h) Kullanılamayacak durumda olan Sandık demirbaşlarından kalan değerleri Sandık Başkanı harcama yetkisi üzerinde olanların hurdaya çıkarılması, hurdaya ayrılan demirbaşların başka kuruluşlara bedelli veya bedelsiz verilmesi ile ilgili kararları almak.

ı) 31 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yatırımlarla ilgili kararlar alıp Bakanlığın onayına sunmak.

i) (Mülga:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/7 md.)

j) Sandığın sosyal tesislerinde (kamp, misafirhane) uygulanacak ücret tarifelerini tespit etmek.

k) Sandığın hizmet alımı ile gördürülecek işlerinin tespiti hakkında kararlar almak ve uygulamak, hizmet alımı işlemlerinin Sandık ihale yönetmeliğine göre yürütülmesini sağlamak.

Sandık şube yönetim kurullarının oluşumu ve görevleri

Madde 19 – Sandık şube yönetim kurulları: 26 ncı maddeye göre yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber dört yıl için seçilecek işçi temsilcileri ile kurumlarınca görevlendirilecek bir işveren temsilciden oluşur. (1)

Sandık şube yönetim kurullarının görevleri:

a) (Değişik:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/8 md.) Seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda, dört üyeli şube yönetim kurulları kendi aralarından bir üyeyi başkan, bir üyeyi başkan yardımcısı, bir üyeyi muhasip, bir üyeyi sekreter üye, üç üyeli şube yönetim kurulları kendi aralarından bir üyeyi başkan, bir üyeyi muhasip, bir üyeyi sekreter üye olarak seçmek.

b) Üyelerin bu Yönetmeliğe uygun yardım taleplerini incelemek ve Merkez Yönetim Kurulunun yetki verdiği konularda yardım taleplerini incelemek ve ödeme kararlarını almak, ödünç para yardımının iş yerlerinde ödenmesini sağlamak.

c) Tabii afet yardımları ile ilgili müracaatları inceleyerek uygun olanlarını ve konut yardımları ile öğrenim yardımı taleplerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek. (1)

d) Üyelerin görüş ve taleplerini dikkate alarak Sandık bütçesi hakkında Merkez Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

e) İşçiler, kurumlar ve iş yerleri tarafından intikal ettirilen konuları inceleyerek çözüme kavuşturulmayanları Merkez Yönetim Kuruluna bildirmektir.

Atama ve seçim yoluyla göreve gelen üyenin seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle şube yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde yerine yedeği getirilir. Bu şekilde göreve gelenler yerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

Sandık şube yönetim kurulları bu Yönetmelikle sayılan görevlerini yerine getirmek üzere haftada iki gün toplanırlar. (Ek cümle:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/8 md.) Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde şube yönetim kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Denetleme Kurulu

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.) Denetleme Kurulu; Bakan tarafından Bakanlık merkez teşkilatından görevlendirilecek bir üye, Türkiye Taşkömürü Kurumunca görevlendirilecek bir işveren üye ile Şube Yönetim Kurulu üye seçimi sonuçlandıktan sonraki on gün içerisinde Şube Yönetim Kurullarının kendi aralarında toplanarak Merkez Yönetim Kurulunda görev almayan üyeler arasından dört yıl için yedekleri ile birlikte seçecekleri bir işçi üye olmak üzere toplam üç üyeden oluşur.(2)(3)

Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Herhangi bir şekilde üyeliği düşenlerin yerine geçen üyenin üyelik süresi yerlerini aldıkları üyenin görev süresi tamamlanıncaya kadar devam eder.

Denetleme Kurulunun görevleri

Madde 21 – Denetleme Kurulunun görevleri:

a) Üyeler adına Sandığın bütün işlem ve hesaplarını tetkik etmek.

b) Sandık hesaplarının ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu ve yerindeliğini incelemek.

c) Gördükleri noksan ve hataların giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere ilgili makam ve organları haberdar etmek.

d) Üç ayda bir denetim raporu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sandık Başkanlığına iletmek ve Bakanlığa göndermek.(4)

e) Danışma Kuruluna Sandığın işlemleri, mali durumu, plasmanları hakkında rapor hazırlamak. Danışma Kurulunda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasını önermektir.

Organlardaki üyeliklerin sona ermesi

Madde 22 – Sandık organlarında görev alan işçi üyelerden Sandıkla ilişiği kesilenler ile atanan üyelerden kurumları ile ilişiği kesilenlerin görevleri sona erer.

Kurumların yükümlülüğü (1)

Madde 23 – Kurumlar:

a) Sandık şube yönetim kurulları ve Merkez Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulacak alt komisyonlarda görev alan memur, işçi ve işveren üyelerin görevlerini muntazam bir şekilde devam etmeleri için gerekli olanakları sağlamakla.

b) Seçim tarihini takip eden bir hafta içinde Sandık şube yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulunda görev alacak işveren üyeleri bildirmekle ve görevlendirmekle,

c) İşveren temsilcilerini en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerinden mezun deneyimli kimseler arasından atamakla,

d) Kendilerini temsil eden üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılmaları halinde yerlerine en geç bir hafta içinde atama yapmakla,

e) (Mülga: 6/11/2009-2009/15549 K.) (1)

yükümlüdür.

Sandık personeli (2)

Madde 24 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandığın asli ve sürekli işleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler eliyle yürütülür. İşçi pozisyon, unvan ve sayılarını gösteren kadro cetveli her yıl Sandık bütçesi ile beraber Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir ve Bakanlık onayı ile kesinlik kazanır. İşçi pozisyonlarının iptal ve ihdaslarında da aynı yol izlenir.

İşçilerin ücretleri, ikramiyeleri, sosyal yardım ve hakları, sağlık ve tedavileri, tazminat ve harcırahları, çalışma şartları, ihbar ve kıdem tazminatları, izinleri, disiplin hükümleri ve çalışma hayatı ile ilgili diğer özlük hakları Sandık Personel Yönetmeliği ile belirlenir.

İşçiler sosyal güvenlik yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Hükümleri

 

Seçim dönemleri

Madde 25 – Şube Yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimi dört yılda bir Mayıs ayında yapılır. Zorunlu hallerde seçimler Bakanlıkça bir ay ertelenebilir.(3)

Seçim kurulları

Madde 26 – Sandık şube yönetim kurullarında görev alacak işçi üyelerin seçimini yapmak üzere, Sandık Başkanının başkanlığında, Bakanlıktan bir temsilcinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir üst düzey yöneticinin ve Sandık Hukuk Müşavirinin katılımı ile Merkez Seçim Kurulu oluşturulur.

Merkez Seçim Kurulu seçimlerin usul ve esasları, oy kullanma, adaylık ve seçilme şartları, seçmen listelerinin hazırlanması, askıya çıkarılması ve kesinleştirilmesi işlemlerini düzenleyen bir yönerge hazırlar.

(Değişik üçüncü fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.)  Merkez Seçim Kurulunca her seçim merkezinde seçim günü görev yapacak yeteri kadar oy sandık kurulu oluşturulur. Oy sandık kurulları Kurumca görevlendirilecek bir personelin başkanlığında bir Sandık personeli ile aday olmayan Sandık üyesi bir işçiden oluşur.

Oy sandık kurullarının görevleri Merkez Seçim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile tesbit edilir.(1)

Merkez Seçim Kurulu seçim yılının Mart ayında oluşturulur ve seçimi müteakip kazanan adaylara mazbatalarının verilmesi ile görevi sona erer.(3)

(Değişik altıncı fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.)  Merkez Seçim Kurulu haftada iki defa toplanır; zorunlu hallerde olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü toplantı sayısı bir seçim döneminde dördü geçemez. Merkez Seçim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Oylamada çekimser kalınmaz.   

Merkez Yönetim Kurulunda ve Şube Yönetim Kurulunda görev alacak işçi üyelerin seçimi

MADDE 27- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/13 md.)

Merkez Yönetim Kurulu işçi üyeleri, 26 ncı maddeye göre;

a) Amasra,

b) Armutçuk,

c) Karadon (Karadon - Gelik),

d) Kozlu,

e) Üzülmez (Merkez - Üzülmez),

seçim bölgelerinde yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber dört yıl için seçilen beş kişiden oluşur.

Sandık Şube yönetim kurulu işçi üyeleri, 26 ncı maddeye göre;

a) Amasra,

b) Armutçuk,

c) Karadon / Kilimli,

d) Karadon / Gelik,

e) Kozlu,

f) Merkez,

g) Üzülmez,

seçim merkezlerinde yapılacak seçimler sonucunda yedekleriyle beraber dört yıl için seçilen yedi kişiden oluşur.

Seçim yoluyla göreve gelen üyelerin seçim dönemi içerisinde herhangi bir nedenle Sandık ile ilişiği kesilmesi hâlinde yerine yedeği getirilir. Yedekten göreve gelenler, yerini aldıklarının görev süresini tamamlar.

Sandık üyesi işçiler, çalıştıkları işyerinde kurulan seçim sandıklarında oylarını kullanırlar.

Sandık personeli hariç isteğe bağlı üyeler, çalışırken bağlı oldukları seçim merkezlerinde seçime katılır.

Seçim bölgeleri ve seçim merkezlerini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Sandığın gelirleri

Madde 28 – Sandığın gelirleri:

a) Üyelik aidatları,

b) Taşınır ve taşınmaz malların getireceği gelirler,

c) Yatırımlar ile ortaklık ve işletmecilikten elde edilecek gelirler,

d) Devletçe yapılacak yardımlar,

e) Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı bağışlar ve yardımlar,

f) Ölen üyenin kanuni mirasçılarının bulunmaması sonucu Sandığa intikal edecek gelirler,

g) Diğer gelirlerdir.

Üyelik aidatı

Madde 29 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Üyelik aidatı, üyenin brüt ücretinin % 3’üdür. Bunun % 2’sini işçi, % 1’ini de 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince işveren karşılar.

İsteğe bağlı üyelerin aidatları, Sandık bütçesinde aidat gelirlerinin hesabında tespit edilen ortalama işçi aidatına işveren aidatı da eklenerek bulunan miktardır. (Mülga ikinci cümle: 27/6/2016-2016/8989 K.)   

Aidatların ödenmesi

Madde 30 – (Değişik birinci fıkra : 27/6/2016-2016/8989 K.) Kurumlar, bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücretleri üzerinden bu Yönetmelik gereğince hesaplayacakları aidatları kesmek ve işveren payını da bu miktara ekleyerek kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile brüt ücretlerini gösterir listeyi Sandığa vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülük elektronik ortamda yapılmış olması halinde de yerine getirilmiş sayılır.

Kurumlar ve iş yerleri bu işlemler için Sandıktan herhangi bir masraf talep edemezler.

Süresi içinde ödenmeyen aidatların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

İsteğe bağlı üyeler aidatlarını cari ay sonuna kadar öderler. Mücbir sebepler hariç peş peşe üç ay aidat ödemeyen isteğe bağlı üyenin üyeliği sona erer.

Sandık gelirlerinin işletilmesi

Madde 31 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

(Değişik giriş cümlesi : 27/6/2016-2016/8989 K.) Her hesap yılı sonunda Sandığın bütün gelirlerinden, Sandıkça yapılması zorunlu yardım ve yönetim giderleri çıktıktan sonra yılsonu itibarıyla oluşan cari yıl gelir fazlası ile geçmiş yıllar gelir fazlalarından oluşan Sandık Fonunun;

a) (Değişik: 27/6/2016-2016/8989 K.) %30’u üyelere ikraz olarak dağıtılır. İkraz, üyelere ödünç para verme, konut edindirme ile yangın ve doğal afet sebebiyle evinin zarar görmesi halinde konut onarımı yardımı amacıyla verilir. İkrazların çeşitlerine göre hangi oranlarda dağıtılacağı, miktarları ve peşin alınacak masraf karşılıkları Merkez Yönetim Kurulunca yıllık bütçede tespit edilir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer. (1)

b) % 50’si ihtiyat olarak bankalarda vadeli veya vadesiz Türk Lirası mevduat, döviz tevdiat hesabı, yatırım fonu katılım payları, Hazine bonosu, Devlet tahvilleri, gelir ortaklığı senedi, banka ve finansman bonoları, varlığa dayalı menkul değerler, gayrimenkul sertifikası ve repo yapmak suretiyle değerlendirilir. Sandığın nakit kaynakları Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi internet sitelerinde yayınlanan bilançolarına göre aktif büyüklüğü en yüksek on banka arasından en az üçünden teklif almak suretiyle ve en yüksek getiriyi sağlayacak oranı teklif eden bankaya yatırılmak suretiyle değerlendirilir.

c) % 20’si ile çeşitli yatırımlar yapılır. Bu yatırımlar; fabrika yapmak, ortaklıklara girmek, işyerleri, eğitim, sağlık, sosyal tesisler ve huzur evleri açmak, işletmek, gayrimenkul almak, satmak ve kiralamak, turizm amaçlı tesisler almak, yapmak kiralamak ve işletmek, hisse senedi almak. Hisse senedi alım oranı yatırımlara ayrılan payın % 5’ini geçemez. (1)

ç) (c) bendinde ayrılan fon, yatırımlarda kullanılmaması halinde bankalarda değerlendirilir.

Sandık Başkanının ücreti

Madde 32 – Sandık Başkanının aylık ücret ve ödenekleri Bakanlık müstakil daire başkanına ödenen aylık ücret, zam ve tazminatlar tutarı kadar olup Sandık Bütçesinden ödenir. (Ek cümle:RG-26/3/2020-31080-CK-2309/8 md.) Sandık Başkanına bu tutar ile Yönetim Kurulu huzur hakkı dışında ikramiye veya benzeri herhangi bir ödeme yapılamaz. Başkanlık kadrosunun boşalması halinde yerine vekalet eden Başkan yardımcısına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinde tespit edilen tutar kadar vekalet ücreti ödenir. (2)

Harcırah

Madde 33 – Sandığın organlarında görev alan kurul üyeleri ve diğer personelin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit olunan miktarları aşmamak ve Kanunun genel esasları dışına çıkmamak şartıyla bunların unvan ve dereceleri ile yürüttükleri görevin özellikleri de dikkate alınarak her yıl Sandık bütçesi ile tespit olunur.

Danışma Kurulu üyelerinden 6245 sayılı Kanuna tabi kurumlarda çalışanlara bu Kanuna göre, diğerlerine de birinci fıkraya göre belirlenen miktarı aşmamak üzere Yönetim Kurulunca tespit olunacak miktarlar üzerinden hesaplanacak gündelikleri ve yol giderleri Sandık bütçesinden ödenir.

Kurul üyelerinin huzur hakkı

Madde 34 – (Değişik: 27/6/2016-2016/8989 K.) 

Toplantılara iştirak eden Merkez Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle ayrıca, Bakanlık ilgili kuruluşları yönetim kurulu üyelerine ödenen ödenen miktarlarda her ay huzur hakkı ödenir. (1)

Bu huzur hakkının 3/5’i Denetleme Kurulu üyelerine, 1/2’si Merkez Yönetim Kurulunda ve Denetleme Kurulunda görev almayan Şube Yönetim Kurulu üyelerine her ay huzur hakkı olarak ödenir.

Personelin ücretleri

Madde 35 – Personel ücretleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen  ve Bakanlıkça Onaylanarak yürürlüğe konulan Sandık Personel Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre Sandık bütçesinden ödenir.

Seçim ödenekleri

Madde 36 – Seçim kurullarında görev alanlara Yüksek Seçim Kurulunun seçim ödeneklerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan kararına göre il ve ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları için öngörülen ödenekler esas alınarak gündelik ödenir.

Seçim kurullarının harcırah ve gündelik ödenekler ile seçimlerle ilgili diğer harcamalar için yeterli ödenek Sandık bütçesine konur.

Yönetim giderleri

Madde 37 – Sandık genel yönetim giderleri Sandığın toplam gelirlerinin % 10´unu aşamaz.

Aidatların iadesi

Madde 38 – Yanlış ve yersiz olarak alındığı tespit edilen aidatlar, Sandık üyesine ve ölümleri halinde hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte 5 yıl içinde iade edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yardımlar, Yardımların Yapılmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

Geçici iş göremezlik yardımı

Madde 39 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez.

b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısı ve yardım göstergesiyle çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir.

Eğitim ve sağlık hizmetlerine destek yardımı (1)

Madde 40 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandıkça, Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki Devlet eğitim kurumlarına bilgisayar ve fen laboratuarları kurulması, ek derslik yapılması, eğitim araç ve gereçleri verilmesi, sağlık kurumlarına tıbbi malzeme, hasta giyim ihtiyaçları karşılanması, karyola ve yatak yardımları yapılması ile hasta odası tanzim ve tefrişi, madencilikle ilgili şehitlik, anıt, müze yapılması veya mevcutların bakım ve onarımına iştirak edilmesi suretiyle yardımlar yapılabilir. Bu yardımlar için Sandık gelir bütçesinin gelir toplamının % 1,5’ine kadar ödenek ayrılır. Ödeneğin ait olduğu bütçe yılında kullanılmaması halinde o yılın ödeneği iptal olur. Tutarı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen miktarın yarısına kadar olan yardımlar Sandık Yönetim Kurulu kararı, tutarı bunun üzerinde olan yardımlar ise Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile yapılır.

Son yardım

Madde 41 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık üyelerinin üyeliklerinin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi durumunda üyenin aidat ödediği toplam gün sayısı, yardım katsayısı ve son yardım göstergesinin çarpımı tutarında son yardım yapılır.(3)

Sandık üyesinin ölümü halinde hesaplanacak son yardım, üyenin kanuni mirasçılarına veraset ilamına göre ödenir.

(Ek fıkra: 27/6/2016-2016/8989 K.)  Ölüm veya işten çıkarılma sonucu üyeliği sona erenlerden ikraz yardımlarından dolayı sandığa borcu olanların son yardımlarında, üyenin veya mirasçılarının müracaatlarına bakılmaksızın son yardım hesaplanır ve ikraz borçları düşüldükten sonra alacak kalması halinde bu alacak, üyenin kendisine veya mirasçılarına mirasçılık belgesine göre ödenir.

Son yardımını alan üyenin yeniden işe girmesi halinde, Sandıktan aldığı son yardım işe giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde kanuni faiziyle birlikte iade edilerek önceki üyelik hakları yeniden kazanılır. Aksi takdirde yeni üye gibi işlem görür.

Öğrenim yardımı

Madde 42 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık üyelerinin, Sandık üyelerinden % 80 ve üzerindeki bir oranda maluliyeti nedeniyle iş akdi sona erdirilenlerin veya üye iken ölenlerin, yükseköğrenim gören çocuklarına ve yükseköğrenim gören sandık üyelerine, yardım katsayısının, öğrenim yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında aylık karşılıksız öğrenim yardımı yapılır. (2)(4)

Cenaze defin yardımı

Madde 43 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık üyelerinin bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri ile anne ve babasının ölümü halinde üyeye, üyenin ölümü halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine cenaze defin yardımı yapılır. Cenaze defin yardımı, yardım katsayısının yardım göstergesiyle çarpımı sonucu bulunan miktardır.

İş kazası yardımı

Madde 44 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık organlarında görev yapan üyeler ile Sandık personelinin, Sandık işleri ile ilgili görevleri esnasında meydana gelecek kaza sonucu çalışamayacak derecede malul kalmaları halinde kendilerine, vefat etmeleri halinde veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine, yardım katsayısının gösterge rakamı ile çarpımı sonucu oluşan miktar üzerinden iş kazası yardımı yapılır.

İkraz yardımları (1)

             Madde 45 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık üyelerine istekleri halinde, yönerge ile belirlenecek esaslar dahilinde 31 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ikraz yardımları yapılır. (1)

Konaklama yardımı

Madde 46 – (Değişik: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandık misafirhanesinin hizmet alımı ve personel giderleri dışındaki işletme giderlerinin, misafirhane gelirlerinin üzerinde olması halinde, gider fazlası konaklama yardımı olarak Sandık bütçesinden karşılanır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Yardımların üyelere ödenmesi

Madde 47 – Yardımlar, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şube yönetim kurullarına devredilen yetkiler doğrultusunda şube yönetim kurulları kararı ile ödenir.

Zamanaşımı

Madde 48 – Bu Yönetmelikte öngörülen yardımlar 5 yıl içinde alınmazsa zamanaşımına uğrayarak Sandığa gelir yazılır. Ancak, ikraz yardımları 30 gün içerisinde alınmazsa iptal olur.(2)

Yardımların tahsili (3)

Madde 49 – (Değişik birinci fıkra: 6/11/2009-2009/15549 K.) Sandıkça ödenen ikrazlardan dolayı borçlu üyelerin borç taksitleri, çalıştığı kuruma veya işyerine bildirilir. Bildirilen taksit miktarları bildirimi takip eden aybaşından itibaren kurumlar ve işyerlerince üyelerin aylık istihkaklarından kesilir. Borç tutarları, kesintinin yapıldığı günü takip eden yedinci günün sonuna kadar Sandığın bildireceği banka hesabına kurum veya işyerince yatırılır. (3)

Bu yardımları alıp da borcu bitmeden üyeliği sona erenlerin kalan borçları Sandıktaki alacaklarından, yetmediği takdirde kurum veya işyerindeki alacaklarından defaten kesilir. Bu durumda olan üyelerden tahsil edilen peşin masraf karşılıkları, ikrazı kullandığı aylarla orantılı olarak iade edilir.(3)

(Değişik üçüncü fıkra: 27/6/2016-2016/8989 K.)  Kesintilerin yapıldığı listeler Sandığa gönderilir. Bu yükümlülük elektronik ortamda yapılmış olması halinde de yerine getirilmiş sayılır. Kurumlar veya işyerleri bu işlemler için herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

Belirlenen zaman içinde yapılan kesintilerin Sandığa ödenmemesi durumunda alacakların tahsilinde kanuni faiz uygulanır.

İsteğe bağlı üyeler borç taksitlerini her ayın sonuna kadar Sandık hesaplarına yatırırlar.

Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır.

Teknik bilanço

Madde 50 – Sandık Merkez Yönetim Kurulu, her beş senede bir veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde Sandığın serveti ile Sandık lehine tahakkuk edebilecek menfaatlerin halihazır kıymetlerinin kesinleşmiş ve geleceğe ait taahhütleri karşılamaya yetip yetmeyeceğini gösteren matematik karşılık sistemi üzerine kurulu bir teknik bilanço yapmak veya yaptırmak zorundadır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim

Madde 51 – Sandığın bütün işlem ve hesapları Sandık Denetleme Kurulunca denetlenir. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde teftiş ve inceleme yapılır.

Sandık Başkanı, kurul üyeleri ve Sandık personelinin bu Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeleri. Sandığı zarara uğratacak fiil ve hareketlerde bulunmaları veya kanunların suç saydığı tutum ve davranışlarda bulunmaları halinde, Bakanlıkça genel hükümlere ve Sandık Personel Yönetmeliği hükümlerine göre inceleme ve soruşturma yapılır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 52 – 31/12/1998 tarihli ve 98/12255 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği yürürlüten kaldırılmıştır.

Göstergeler

Ek Madde 1- (Ek: 6/11/2009-2009/15549 K.) (Değişik:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/16 md.)

Bu Yönetmelikte sayılan yardımların hesaplanmasında aşağıdaki tabloda belirtilen göstergeler kullanılır. Bu göstergelere yardım göstergeleri denir.

 

YARDIM GÖSTERGELERİ TABLOSU

SIRA NO

YARDIMLAR

AÇIKLAMA

GÖSTERGELER

 

1

Son Yardım

 

1,25

 

2

Cenaze Defin Yardımı

Üyenin ölümü halinde

1650

 

Aile bireyinin ölümü hâlinde

250

 

3

Öğrenim Yardımı

Açık öğrenim

40

 

Diğerleri

100

 

4

Geçici İş Göremezlik Yardımı

Üye evli ise

50

 

Üye bekâr ise

25

 

5

İş Kazası Tazminatı Yardımı

Kurul üyeleri ve personel için

4500

 

6

Evlilik ve Doğum Yardımı

 Sandık üyeleri için

82

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evlilik ve doğum yardımı

Ek Madde 2- (Ek:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/17 md.)

Sandık üyelerine, yardım katsayısının, evlilik ve doğum yardımı göstergesiyle çarpımı tutarında, evlenmeleri hâlinde evlilik, çocuğu olması hâlinde doğum yardımı yapılır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Sandık Merkez Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları üyeleri ile Denetleme Kurulunun seçilmiş üyelerinin görevleri yapılacak ilk seçime kadar, atanmış üyelerin görev süresi ise bu Yönetmeliğe göre yeniden atama yapılıncaya kadar devam eder.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk seçim 2000 yılının Mayıs ayında yapılır. Seçimlere kadar Sandık kurullarında görev yapan üyelere yürürlükten kalkan Yönetmelik hükümlerine göre huzur hakkı ödenir.

Geçici Madde 2 – Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar redevance veya kiraya verdiği iş yerlerine, Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sandığa bildirmekle yükümlüdür.

Okul yaptırılması

Geçici Madde 3 – (Ek: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Sandıkça, Sandığın adını gelecek kuşaklara taşımak, eğitime destek vermek amacıyla Havza-i Fahmiyye sınırları içinde Sandığın aktüeryal dengesi dikkate alınarak bir okul yapılabilir veya gerçek ve tüzel kişiler ya da Devlet tarafından yeni yapılacak bir okulun masraflarına iştirak edilebilir. Bu kapsamda Sandıkça yapılacak veya yapımına iştirak edilecek okulun maliyetine göre ödenek tahsis edilir. Okul yaptırılması veya yapımına iştirak edilmesi, tahsis edilen ödeneğin kullanılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakanlık onayı ile olur.

Sandık çalışanlarına dair geçiş hükümleri

Geçici Madde 4 – (Ek: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut sandık çalışanları, ücret ve diğer hakları yönünden, toplu iş sözleşmesi ve halen yürürlükte bulunan Sandık Personel Yönetmeliğine, sosyal güvenlikleri yönünden de 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.

Başkanın görev süresi

Geçici Madde 5 – (Ek: 6/11/2009-2009/15549 K.)

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan Sandık Başkanının görev süresi, Merkez Yönetim Kurulunun seçimine kadar devam eder.

Üyelerin görev süreleri

Geçici Madde 6- (Ek:RG-31/12/2022-32060-CK-6624/18 md.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Sandık Merkez Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları üyeleri ile Denetleme Kurulunun seçilmiş üyelerinin görevleri yapılacak ilk seçime kadar, atanmış üyelerin görev süresi ise yeniden atama yapılıncaya kadar devam eder.

Yürürlük

Madde 53 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 54 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. (1)