151 Sayılı Yasa


EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİNİN HUKUKUNA MÜTEALLİK KANUN 
(8 Muharrem 1340 - 10 Eylül 1337)

Kanun No : 151

Madde 1- Maden ocaklarında müstahdem amelenin beytutetleri ve temini istirahatleri için her ocak civarında İktisat vekaletince tanzim edilen nümunelere tevfikan amele koğuşları ve hamam inşasına ocak amilleri mecburdur.

Madde 2- Maden işlerinde amelenin cebren istihdamı ve angarya suretiyle herhangi bir işe sevki ve maden ocakları dahilinde onsekiz yaşından dun olanları istihdam memnudur.

Madde 3- Her madenci istihdam ettiği amelenin miktarı ücretiyle künyesini mübeyyin nümunesine tevfikan muntazam defter tutmağa ve bu defteri Amele birliği müfettişine ve İktisat Vekaleti memurlarına berayi tetkik ibraza mecburdur.

Madde 4- Alelumum madenciler, nizamnamesi mahsusuna tevfikan amele tarafından teşkil olunacak ihtiyat ve teavün sandıklarına beher mah zarfında istihdam edecekleri amele ücuratı umumiyesinin yüzde birinden dun olmamak üzere muaveneti nakdiyede bulunmağa mecburdurlar.

Madde 5- Amelenin zatına ait olup esnayi ameliyatta kırılan alat ve edevatiyle nakliyat esnasında telef olan hayvanatı madenci tarafından tazmin olunur. (Tefsir: 37).

Madde 6- Bilumum madenciler hasta ve kazazede olan ameleyi meccanen tedavi ettirmeğe ve bunu teminen maden civarında hastane, eczane ve şahadetnameli etibba bulundurmağa mecburdurlar. Bunların tayini, mahal ve adedi ile muhtelif madencilerin arasında masarifin veçhi tevzi ve itasına dair ayrıca bir nizamname tanzim olunacaktır.

Madde 7- Havzai fahmiyede sayü amelden dolayı kazazede olanlarla vefat edenlerin varisleri veya amele müfettişliği veyahut İktisat Vekaleti taraflarından tazminat davası ikame olunur. İş bi tazminat davası miktarı kaç kuruştan ibaret olursa olsun sulh hakimleri hakkındaki kanuna tevfikan sulh mahkemelerince kabili temyiz olmak üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı tarafeynden alelusul müntehap erbabı vukuftan teşekkül edecek heyetin vereceği rapora istinat eder.

( 2.Fıkra İptal : Ana.Mah.'nin 31/10/1991 tarih ve E.1991/24, K.1991/40 sayılı kararı ile )

Ek Fıkra- (5.6.1930-1687 ile ek-A) Mahkeme bu maddenin tatbikında, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 3 üncü maddesine göre, aralarında irtibat mevcut sayılanların davalarını birleştirmeksizin tetkik ile hükme rapteder.

Ek Fıkra- (5.6.1930-1687 ile ek- B) İşten ve matlubattan mütevellit davalarla, havzai fahmiye idaresi müşavir avukatı, Amele Birliğinde kayıtlı cüzdanlı amelenin kanuni mümessili olarak, vekaletname ibrazına hacet kalmaksızın mahkemede ameleyi temsil eder.

Madde 8- Mesaii yevmiye alelıtlak sekiz saattir. Bu müddetten fazla çalışmağa hiçbir işçi icbar edilemez. Saati mesai haricinde tarafeynin rıza ve muvafakatıyle iki kat ücrete tabidir. Tahtezzemin mesafede nüzul ve suut için geçen müddet sekiz saate dahildir.

Madde 9- Amelenin ahvali sıhhiye ve şeraiti hayatiyeleriyle hukuku umumiyelerine müteallik iş bu mevaddı ifa etmiyen madenci ve mültezimlerin ruhsatname ve şartname ve imtiyazları fesholunur.

Madde 10- İş bu kanun ahkamı elyevm mer'i olan bilumum ruhsatname ve şartname ve itilafname ve imtiyazlara da şamildir. (Tesir: 37).

Madde 11- Maden ocaklarında çalışan amelenin haddi asgari ücreti ocak amil veya mültezimleriyle amele birliği ve İktisat Vekilate tarafından müntehap üç zat marifetiyle tayin olunur.

Madde 12- Maden Nizamnamesinin 77 nci ve 78 inci maddeleriyle iş bu kanun ahkamına tearuz eden alelumum mevaddı nizamiye mülgadır. (Tevsir: 240).

Madde 13- Maden ocağı amilleri bir mescit ve genç ameleye gece dersleri vermek üzere bir mektep yapmağa ve muallim tutmağa mecburdurlar.

Madde 14- İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

Madde 15- İş bu kanunun icrasına Adliye ve İktisat Vekilleri memurdur.