Geçici İş Göremezlik Yardımı


Geçici İş Göremezlik Yardımı

 

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Geçici İş Göremezlik Yardımı

MADDE 4- Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarınca hastalık nedeniyle dinlenme raporu verilen üyelerle geçici iş göremezliğe uğradığı belirlenen üyelerden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanamayan ve kurumlarınca da bir ödemede bulunulmayan üyelere bu ödeneğe hak kazanacakları güne kadar olan süre için geçici iş göremezlik yardımı yapılır. Ancak, ilgililere yapılacak geçici iş göremezlik yardımının süresi aralıklı da olsa altı ayı geçemez.

b) Geçici iş göremezlik yardımı, geçici iş göremezlik süresinin yardım katsayısının, geçici iş göremezlik yardım göstergesi rakamına çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

c) Bir aya kadar olan geçici iş göremezlik yardımı peşin olarak bir defada, bir ayın üzerinde olan geçici iş göremezlik yardımı birer aylık bölümlere ayrılarak Başkanlıkça ödenir.

Geçici İş Göremezlik Yardımı talebinde bulunan üyeler;

Çalıştığı kurumdan onaylı, geriye doğru 90 gün prim ödeme günü olmadığını gösterir belgeyi, Geçici İş Göremezlik doktor raporunu ve bu rapor üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumunca işlenmiş herhangi bir ödemede bulunulmadığını gösterir yazıyı Sandığa ibraz etmek zorundadır.