Ödünç Para (İkraz) Yardımları
Kira Yardımları

 

a-Ödünç Para (İkraz) Yardımı: 2020 yılı için

 

Tutarı Vade(ay) Taksit Tutarı Gider Karşılığı Net Ödenen
5.304.- TL 12 442.- TL 304.- TL 5.000.- TL
5.454.- TL 18 303.- TL 454.- TL 5.000.- TL
5.616.- TL 24 234.- TL 616.- TL 5.000.- TL
10.608.-TL 12 884.- TL 608.- TL 10.000.- TL
10.908.-TL 18 606.- TL 908.- TL 10.000.- TL
11.208.-TL 24 467.- TL 1.208.- TL 10.000.- TL

 

b-Konut Kredisi Yardımı: Konut Kooperatiflerine ortak olan üyelere konut edinmelerini desteklemek amacıyla istekleri halinde brüt 18.000,00 TL, 30 ay vadeli ve 3.600,00 TL gider karşılığı alınmak üzere yapılan yardımdır. (14.400,00 -TL. net ödeme yapılmaktadır.)

c-Konut Onarım Kredi Yardımı: Konutu olan üyelerin konutlarının yangın, sel, deprem, heyelan gibi tabi afetler sonucu zarar görmesi durumunda konutlarının onarımı için istekleri halinde brüt 11.208,00 TL, 24 ay vadeli ve 1.208,00 TL gider karşılığı alınmak suretiyle yapılan yardımdır. (10.000,00 -TL net ödeme yapılmaktadır.)

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Ödünç Para (İkraz) Yardımları: (28/12/2018 tarih ve 23/50 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince Yardım Yönergesinin 8 inci maddesi değiştirilmiştir.

MADDE 8-Sandık üyelerine, istekleri halinde Ödünç Para Yardımı(İkraz); Konut kooperatiflerine ortak olanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) veya belediyelerin toplu konut projelerinden iştirak edenlerden kendilerine konut tahsisi yapılanlara  kooperatif konutlarının  veya toplu konut konutlarının inşaat seviyesinin % 60’a ulaşması şartıyla Konut Edindirme Yardımı; evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tabii afetlerden dolayı (Tasman hariç) zarar görmesi durumunda Konut Onarımı Yardımları yapılır.

a) Ödünç Para (İkraz) Yardımlarını talep eden üyelerde;

1-Sandığa aynı yardımdan dolayı borçlu olmaması, daha önce aldığı ikraz taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden ödünç para yardımı almaya hak kazanır,

2-Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,

3-Çalıştığı iş yerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,

4-Sandığın en az üç (3) yıllık üyesi olması,

5-Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık ikraz taksit tutarının iki katından az olmaması, (İkraz talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine ikraz borcunun tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda ödünç para yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.

b) Konut Edindirme Yardımı talebinde bulunan konut kooperatifi ortaklarından (a) bendinde sayılan  şartların yanı sıra;

1-Kooperatif ortaklığını gösteren kooperatif yönetim kurulu kararının noterden tasdikli suretini,

2-Ortak olduğu kooperatif toplu konut kredisi kullanmışsa krediyi kullandığı bankadan alınacak inşaat yüzde seviyesini gösterir belgeyi, toplu konut kredisi kullanılmamışsa kooperatif kontrol mühendisince düzenlenen ve bağlı bulunduğu belediye fen işleri müdürlüğünce onaylı inşaat seviyesini gösteren belgeyi,

3-Kooperatifin yapmış olduğu en son olağan genel kurul toplantısı hazirun cetvelini (Ticaret Sanayi Odası veya Ticaret Sanayi İl Müdürlüğünce tasdikli),

4-Kooperatife yaptığı ödemeleri gösteren son altı aylık banka dekontu veya alındı makbuzunu (Devir suretiyle ortak olunmuşsa bir aylık),

c-TOKİ veya Belediyelerin toplu konut projelerine iştirak edenlerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

1-Kendilerine konut tahsisi yapıldığını gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,

2-İnşaat yüzde seviyesini gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,

3-Tahsis edilen konut için ödenen peşinat miktarı ve en az iki aylık ödemeleri gösteren banka dekontlarının asıllarını (peşin ödeme şartıyla konut tahsisi yapıldı ise buna ilişkin belgenin aslını),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Konut Edindirme Yardımı her üyeye bir defaya mahsus verilir. 

d) Konut Onarım Yardımı talebinde bulunan üyelerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;

1-Konutunun yangın nedeniyle zarar görmesi durumunda üyenin konutunun Jandarma bölgesinde bulunması durumunda Jandarma Karakolundan, belediye dahilinde ise İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenmiş raporu,

2-Konutunun yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi nedenlerle zarar görmesi durumunda Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak ve olayın doğruluğunu gösterir belgeyi,

3-Hasar tespit raporunu,

4-Tabii afetten zarar gören konutun  kendisine ait olduğunu gösteren tapu, tapu tahsis belgesi, Emlak vergisi makbuzunu, (Kadastro geçmeyen yerlerde muhtarlık belgesi ile elektrik faturasını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Ödünç Para (İkraz) yardımı alan üyelerin borç taksitleri çalıştıkları kurumdaki aylık ücretlerinden kesilir. Üyeler, borcunun son taksitinin çalıştığı kurumunca kesilmesini ve kesintinin Sandıkça işlenerek borcunun kapanmasına müteakip yeniden Ödünç Para Yardımı (İkraz) almaya hak kazanırlar. İkraz borcunu, vadesinden önce kapatmak isteyen üyeye gider karşılığı alınan meblağın iadesi yapılmaz. Vade süresi dolmadan, ödünç para yardımını erken kapatan üyeler, Sandık Bütçesinin uygulanması ile ilgili her yıl Ocak ayında Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yeniden ikraz talebinde bulunabilirler.

İsteğe bağlı üyeler Sandıkça düzenlenen form dilekçe ile ikraz talebinde bulunurlar. Ancak;  üyeye,  Sandıktan alacağı Son Yardım tutarını aşmayacak oranda Ödünç Para Yardımı verilir. Ödünç Para (İkraz) Yardımı taksitlerini her ay düzenli olarak Sandık veznesine veya Sandığın göstereceği banka hesabına yatırırlar. Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır ve isteğe bağlı üyeliği sona erdirilir. Bu üyenin Son Yardımı tahakkuk ettirilip, İkraz Yardımından kalan borcu Son Yardımından mahsup edilip varsa kalanı kendisine ödenir. İsteğe bağlı üyeden bu şartı içeren bir taahhütname ödünç para yardımı talep dilekçesine ilave edilir.