Ödünç Para (İkraz) Yardımları


Kira Yardımları

 

a-Ödünç Para (İkraz) Yardımı: 2024 yılı için

 

Tutarı Vade(ay) Taksit Tutarı Gider Karşılığı Net Ödenen
16.440.- TL 12 1.370.- TL 1.440.- TL 15.000.- TL
17.160.- TL 18 955.- TL 2.160.- TL 15.000.- TL
17.880.- TL 24 745.- TL 2.880.- TL 15.000.- TL
32.880.-TL 12 2.740.- TL 2.880.- TL 30.000.- TL
34.320.-TL 18 1.910.- TL 4.320.- TL 30.000.- TL
35.760.-TL 24 1.490.- TL 5.760.- TL 30.000.- TL

 

b-Konut Kredisi Yardımı: Konut Kooperatiflerine ortak olan üyelere konut edinmelerini desteklemek amacıyla istekleri halinde brüt 47.680,00 TL, 30 ay vadeli ve 7.680,00 TL gider karşılığı alınmak üzere yapılan yardımdır. (40.000,00 -TL. net ödeme yapılmaktadır.)

c-Konut Onarım Kredi Yardımı: Konutu olan üyelerin konutlarının yangın, sel, deprem, heyelan gibi tabi afetler sonucu zarar görmesi durumunda konutlarının onarımı için istekleri halinde brüt 35.760,00 TL, 24 ay vadeli ve 5.760,00 TL gider karşılığı alınmak suretiyle yapılan yardımdır. (30.000,00 -TL net ödeme yapılmaktadır.)

Yardım Yönergesindeki İlgili Madde:

Kredi Yardımları

MADDE 9- Sandık üyelerine, istekleri halinde Ödünç Para Yardımı(İkraz); Konut kooperatiflerine ortak olanlara, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) veya belediyelerin toplu konut projelerinden iştirak edenlerden kendilerine konut tahsisi yapılanlara kooperatif konutlarının veya toplu konut konutlarının inşaat seviyesinin % 60’a ulaşması şartıyla Konut Kredisi Yardımı; Evlerinin yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi tabii afetlerden dolayı (Tasman hariç) zarar görmesi durumunda Konut Onarım Kredisi şeklinde Kredi Yardımları yapılır.

 1. Kredi Yardımlarını talep eden üyelerde;
 • Sandıktan alacağı yardım talep formunu gereğince düzenlemiş olması,
 • Çalıştığı işyerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,
 • Sandığın en az üç (3) yıllık üyesi olması,
 • Sandığa aynı krediden dolayı borçlu olmaması, (Daha önce aldığı kredi taksitlerinden dolayı icra kovuşturmasına uğrayan üyenin, Sandığa olan borcunun kapatılmasından sonra üç (3) aylık ücretinin ikraz alabilme şartlarını yerine getirmesi ve kefillerinin aylık ücretleri üzerinde herhangi bir (icra, nafaka, temlik vs. gibi) kesintisinin olmaması halinde yeniden kredi almaya hak kazanır)
 • Üyenin aylık net istihkakının, icra, nafaka, temlik, vb. kesintilerinden sonra kalan kısmının, talep edilen aylık kredi taksit tutarının iki katından az olmaması, (Kredi talep eden üyenin aylık istihkakının tamamı üzerinde nafaka, temlik veya tedbir var ise lehine nafaka, temlik veya tedbir konulan kişinin, Sandık lehine kredinin tamamını kaldırdığını gösteren belgenin icra müdürlüklerinden alındığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonunda kredi yardımı almaya hak kazanırlar),

Şartları aranır.

 1. Konut kredisi talebinde bulunan konut kooperatifi ortaklarından (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;
 • Kooperatif ortaklığını gösteren kooperatif yönetim kurulu kararının noterden tasdikli suretini,
 • Ortak olduğu kooperatif toplu konut kredisi kullanmışsa krediyi kullandığı bankadan alınacak inşaat yüzde seviyesini gösterir belgeyi, toplu konut kredisi kullanılmamışsa kooperatif kontrol mühendisince düzenlenen ve bağlı bulunduğu belediye fen işleri müdürlüğünce onaylı inşaat seviyesini gösteren belgeyi,
 • Kooperatifin yapmış olduğu en son olağan genel kurul toplantısı hazirun cetvelini (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tasdikli),
 • Kooperatife yaptığı ödemeleri gösteren son altı aylık banka dekontu veya alındı makbuzunu (Devir suretiyle ortak olunmuşsa bir aylık),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

 1. TOKİ veya Belediyelerin toplu konut projelerine iştirak edenlerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;
 • Kendilerine konut tahsisi yapıldığını gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacaklarıbelgeyi,
 • İnşaat yüzde seviyesini gösterir TOKİ veya Belediyelerden alacakları belgeyi,
 • Tahsis edilen konut için ödenen peşinat miktarı ve en az iki aylık ödemeleri gösteren banka dekontlarının asıllarını (peşin ödeme şartıyla konut tahsisi yapıldı ise buna ilişkin belgenin aslını),

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Konut kredisi her üyeye bir defaya mahsus verilir.

 1. Konut Onarım Kredisi talebinde bulunan üyelerin (a) bendinde sayılan şartların yanı sıra;
 • Konutunun yangın nedeniyle zarar görmesi durumunda üyenin konutunun Jandarma bölgesinde bulunması durumunda Jandarma Karakolundan, belediye dâhilinde ise İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenmiş raporu,
 • Konutunun yangın, sel, deprem, fırtına ve heyelan gibi nedenlerle zarar görmesi durumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınacak ve olayın doğruluğunu gösterir belgeyi,
 • Hasar tespit raporunu,
 • Tabii afetten zarar gören konutun kendisine ait olduğunu gösteren tapu, tapu tahsis belgesi, Emlak vergisi makbuzunu, (Kadastro geçmeyen yerlerde muhtarlık belgesi ile elektrik faturasını)

Sandığa ibraz etmek zorundadırlar.

Kredi yardımı alan üyelerin borç taksitleri çalıştıkları kurumdaki aylık ücretlerinden kesilir. Üyeler, borcunun son taksitinin çalıştığı kurumunca kesilmesini ve kesintinin Sandıkça işlenerek borcunun kapanmasına müteakip yeni İhtiyaç Kredisi (ikraz) almaya hak kazanırlar. Kredi borcunu, vadesinden önce kapatmak isteyen üyeye faiz iadesi yapılmaz.

Ödünç para yardımını 12 ay vade ile alanlar;

Vade bitiminde ya da yardımı aldığı aydan itibaren 11 ay ve 11 taksit ödedikten sonra,

18 ve 24 ay vade ile alanlar;

Vade bitimi ya da yardımı aldığı tarihinden itibaren 12 ay ve 12 taksit ödedikten sonra yeni ödünç para yardımı talebinde bulunabilirler.

Ancak, ödünç para yardımı borcunu bu süreler dışında erken kapatan üyeler bu süreler dolmadan yeni ödünç para yardımı talebinde bulunamazlar. Bu süreler sonrası kalan borçlar yeni ödünç para yardımından düşürülebilir.

İsteğe bağlı üyelere yapılan ödünç para yardımında, (a) bendinin 2. maddesinde yer alan  “Çalıştığı işyerinden, zorunlu üyeler arasından iki kefil göstermesi,” şartı aranmaz. İsteğe bağlı üyelerin çalışırken kullanmış oldukları ödünç para yardımı için gösterdikleri kefillerin kefillikleri düşer.

İsteğe bağlı üyeler Sandıkça düzenlenen form dilekçe ile kredi talebinde bulunurlar. Kredi yardımı taksitlerini her ay düzenli olarak Sandığın göstereceği banka hesabına yatırırlar. Üç ay peş peşe mücbir sebepler hariç hiç borç taksiti ödemeyen üye hakkında yasal işlem yapılır ve isteğe bağlı üyeliği sona erdirilir. Bu üyenin Son yardımı tahakkuk ettirilip, Kredi yardımından kalan borcu Son yardımından mahsup edilip varsa kalanı kendisine ödenir. İsteğe bağlı üyeden bu şartı içeren bir taahhütname kredi yardımı isteme dilekçesine ilave edilir.