6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI BAŞKANLIĞI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni kurum misafirhanesi internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri de ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Unvanı: Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Adres: Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 7 Pk. 67030 Merkez / Zonguldak

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Sandık” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

151 sayılı Kanun ve Sandık Yönetmeliği 6. Madde a) fıkrası uyarınca Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün Havza-i Fahmiyye sınırları içindeki  işyerlerinde çalışan bütün işçiler ve Kurum işyerinde çalışırken herhangi bir nedenle aynı Kurumun Havza-i Fahmiyye dışındaki işyerlerinde görevlendirilen işçiler ile işçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurumlarınca iş akitleri geçici olarak askıya alınan işçiler olmak sıfatıyla zorunlu Sandık üyelerinin ve yine Sandık yönetmeliği 6. Madde b) fıkrası uyarınca Sandıktaki son yardımlarını almamak koşuluyla kurumlarından herhangi bir nedenle ayrılıp isteğe bağlı üyeliğine devam eden sandık üyelerinin  Kişisel verileri, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sandığın bağlı birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Sandık ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve yetkili kamu kuruluşlarına, aktarılabilmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Sandık iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Pasaport

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, e-mail, iletişim adresi

Üye İşlem: Bu veri kategorisi; Talep bilgisi, yapılan iş süreci, gibi veri türlerini ifade etmektedir,

Finans: Bu veri kategorisi, IBAN, Banka hesap no,  gibi veri türlerini  ifade etmektedir

Fiziksel Mekan Güvenliği: (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)

İmza: Sözleşmesel faaliyetlerde bulunan imza verisi.

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ilişkin bilgiler, Kişisel Sağlık Bilgileri, Muayene bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Aile bilgileri: Eş Çalışma bilgileri, Çocuk eğitim ve yaş bilgileri vs..

Çalışma Verileri: Çalışma şekli, son çalıştığı iş bilgileri vs..

Talep/Şikayet yönetimi bilgisi: Sandığa gelen talep ve şikayetleri içeren bilgiler

Sigorta: Sosyal Güvenlik kurumu verileri

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Sandık ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Sandık ve/veya Sandığımıza bağlı merkez ve birimlerinin hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Sandık işlerinin yürütüldüğü veya Sandığa bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini
 • 151 Sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Yasa, 21/3/2000 tarih ve 239961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yayımlanan  Ereğli kömür havzası Amelebirliği biriktirme ve yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, 30.5.1980 tarih ve 8/896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği 15nci maddesinin 2nci fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Üyelerinin İş Kazası Nedeniyle Malul Kalmaları Ve Ölmeleri Halinde Kendilerine Veya Hak Sahiplerine Yapılacak İş Kazaları Yardım Yönetmeliği, Ereğli kömür havzası Amelebirliği biriktirme ve yardımlaşma sandığı yardım yönergesi, 1174 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla  işlenen suçlarla Mücadele edilmesi hakkında Kanun, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), 6698 Sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu, diğer ilgili mevzuattan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu, SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi, Türk İş kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Yeminli Mali Müşavir, Rekabet Kurumu ve ilgili Kanun maddeleri uyarınca bilgi paylaşma yükümlülüğümüz olan diğer Kamu İktisadi Teşekkülleri.)
 • Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Sandığımız ve Sandığa bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda Üyelerimize ilişkin iyileştirmelerde bulunmak,
 • Hizmetlerimize ilişkin, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Sandık ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden açık rızanızı vermeniz üzerine doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Hizmet Sözleşmelerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
  amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • İş ortakları
 • Hissedarlar
 • Avukatlar

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Sandığımız ve Sandığımıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanuni süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre “Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 7 Pk. 67030 Merkez / Zonguldak”  adresine yazılı olarak veya amelebirligi@hs01.kep.tr e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.