Uluslararası İşgücü Politikası Değerlendirme ve İzleme Komisyonu


Uluslararası İşgücü Politikası Değerlendirme ve İzleme Komisyonu, Uluslararası İşgücü Genel Müdürünün Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Mevzuat ve Uluslararası Antlaşmalar Daire Başkanı, Nitelikli İşgücü ve Yatırımlar Daire Başkanı, Sektörel İzinler Daire Başkanı, Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanı, Uluslararası Koruma Daire Başkanı, Uyum ve Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere 10 (on) üyeden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır. Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Çalışma izni değerlendirme kriterlerini belirlemek ve gerektiğinde güncellemek,
  2. Puanlama sistemlerini belirlemek ve gerektiğinde güncellemek,
  3. Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu gündemini belirlemek,
  4. Uluslararası öğrenciler ve Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
  5. Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde işgücü piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılacak çalışma izinlerini belirlemek,
  6. Politika belgesinin oluşturulmasında dikkate alınacak hususlar göz önünde bulundurularak geçici süreli olmak kaydıyla ilave çalışma izni muafiyeti düzenlemelerini belirlemek,
  7. Uluslararası işgücü projeksiyonu doğrultusunda meslek, faaliyet alanı, coğrafi bölge ve benzeri hususlar temel alınarak pozitif veya negatif işgücü değerlendirme listeleri belirlemek ve gerektiğinde güncellemek,
  8. Ulusal veya uluslararası fonlar kapsamındaki proje tekliflerine ilişkin istişarelerde bulunmak,