Mevzuat ve Uluslararası Antlaşmalar Daire Başkanlığı


Mevzuat ve Uluslararası Antlaşmalar Daire Başkanı görevleri;

 1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuat hazırlamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve diğer kurumlarca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 2. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ikili veya çok taraflı anlaşmalarda yer alan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili takibi yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin dava süreçlerine katkı sağlanmak ve Mahkeme taleplerini karşılamak,
 4. Genel Müdürlüğün görev alanına giren alanlarda hukuki görüş oluşturmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara iletmek,
 5. Diğer ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,
 6. Ulusal göç ve uluslararası işgücü politikalarının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak,
 7. Çalışma izni değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
 8. Tanıtım ofislerinin kurulmasına ilişkin mevzuatla ilgili işleri yürütmek,
 9. 5901 Sayılı Kanun'un 12 inci maddesi kapsamında Genel Müdürlüğe ulaşan istisnai Türk vatandaşlık başvurularını değerlendirmek,
 10. Uluslararası öğrenciler ve Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 11. Ön izin alınması gereken mesleklerin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 12. Kanun ve Yönetmelik kapsamında düzenlenen bildirim yükümlülüklerinin ihlali ve izinsiz yabancı istihdamına ilişkin yazışmaları yapmak,
 13. Çalışma izni başvurusu esnasında sisteme girilmesi gereken bilgiler ile yüklenmesi gereken belgeleri belirlemek,
 14. Kanun ve Yönetmelik kapsamında sayılan usul ve esasların belirlenmesi çalışmalarını yapmak,
 15. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 16. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 17. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 18. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.