Hakkımızda


Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin işlemler ilk olarak 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bakanlığımıza verilmiştir. Anılan Kanunun 25. maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi eklenen (h) bendi uyarınca Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı olarak kurulmuştur.

4817 sayılı Kanunla, yabancıların çalışma izinleri konusunda, Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi pek çok kurumun yabancılara izin verme yetkisi Bakanlığımızca devralınmıştır.

Ancak; 2003 yılından itibaren ülkemize çalışmak için gelenlerin sayısında yaşanılan ciddi artışlar, başvuru sayılarının yıllık 10 binlerden günümüzde yıllık 80 binlere çıkması, yabancılara verilen çalışma izinleri meslek ve uyruk çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde onlarca farklı meslekten ve toplam yüz altmış beş farklı uyruktan yabancı tarafından başvuru gerçekleştirilmesi, son on yıl kapsamında incelendiğinde 2000’li yılların başlarında ülkemize yasal yollardan giren yabancıların daha çok ikincil işgücü piyasalarında düşük vasıflı işlere yönelmeleri ve bu durumun da kayıt dışılık sorununu beraberinde getirmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca gerçekleştirilen önleyici uygulamalarla bu işlerde çalışan yabancıların kayıt altına alınmasına yönelik önemli katkılar sağlanmış olsa da seçici bir uluslararası işgücü politikasına bağlı sektörel esneklik sağlayacak önleyici uygulamalara duyulan ihtiyaç, gelişen bölgesel farklılıklar ile ekonomik ve politik alanda ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olması açısından uluslararası işgücü potansiyelinin ve hareketliliğinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi ihtiyacı, Ayrıca; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile stratejik öneme haiz herhangi bir alanda öne çıkmış yüksek nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması için kolaylaştırılmış yeni bir çalışma izni sistemine olan ihtiyaç kapsamında güçlü bir idari yapılanmanın gerçekleştirilmesi ile uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla hazırlanan ve TBMM’de 28/7/2016 tarihinde kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 487 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunun 27. maddesinin 5. fıkrası ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan düzenleme yukarıda belirtilen görevleri yürütmek üzere Bakanlığımız ana hizmet birimi olarak Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kurularak faaliyete geçmiştir.