Hakkımızda


Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin işlemler ilk olarak 06.09.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bakanlığımıza verilmiştir. Anılan Kanun’un 25’inci maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesine eklenen (h) bendi uyarınca Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı olarak kurulmuştur.

4817 sayılı Kanun’la, yabancıların çalışma izinleri konusunda, mülga Hazine Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi pek çok kurumun yabancılara izin verme yetkisi Bakanlığımızca devralınmıştır.

Ancak; 2003 yılından itibaren ülkemize çalışmak için gelenlerin sayısında yaşanılan ciddi artışlar, başvuru sayılarının yıllık 10 binlerden 80 binlere çıkması, birçok farklı meslek ve uyruk tarafından başvuru yapılması, alanın düzenlenmemesi halinde kayıtdışılığın artması durumu, farklı sektörlere özgü politikalar geliştirme ihtiyacı, yüksek nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması için uygun bir yasal zeminin olmasının önemi, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenlemek amacıyla 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13.8.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun’un yürürlüğe girmesiyle Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir ana hizmet birimi olarak kurulmuştur.