Doğrudan Yabancı Yatırımlar


29/8/2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” uyarınca bu kapsamdaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir.

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik uyarınca 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şube Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar olarak kabul edilmektedir.

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM DEĞERLERİ (2024 YILI)

(TL tutarları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 2024 yılı rakamları % 58,46 olan 2023 yılı yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilmiştir.)

• Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 12.150.526 TL olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 913 Milyon TL olması,
• Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 12.150.526 TL olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon ABD Doları olması,
• Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 12.150.526 TL olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
• Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 303 Milyon TL olması,
• Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir yabancıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlığımızca çalışma izni verilir.

Kilit Personel

Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

A)  . Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,

      . Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,

      . Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,

      . Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

Alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.