Kapsam Dışı ve Mavi Kart


Kapsam Dışında Kalanlar

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu;

         Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancıları,

         Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan yabancıları,

         Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancıları,

         Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları,

         Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri

kapsamaktadır.

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların (Mavi kart almaya hak kazananlar) çalışma hakkı saklıdır.

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır.

 

Mavi Kart Sahipleri ve Mavi Kart Almaya Hak Kazananlar

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunla değişik 28’inci maddesinin ilk üç fıkrasında;

       1. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

       2. Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

       3. Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu  kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler, hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; 5901 sayılı Kanunun 28’inci maddesi kapsamında Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanların, yapılacak mesleğin icrasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 6735 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır. Mavi kart almaya hak kazananlara ilişkin çalışma izin talepleri de Bakanlığımızca karşılanmamaktadır.