Birimler


Mevzuat ve Uluslararası Antlaşmalar Daire Başkanı görevleri;

 1. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuat hazırlamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve diğer kurumlarca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 2. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ikili veya çok taraflı anlaşmalarda yer alan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili takibi yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 3. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin dava süreçlerine katkı sağlanmak ve Mahkeme taleplerini karşılamak,
 4. Genel Müdürlüğün görev alanına giren alanlarda hukuki görüş oluşturmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara iletmek,
 5. Diğer ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,
 6. Ulusal göç ve uluslararası işgücü politikalarının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak,
 7. Çalışma izni değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
 8. Tanıtım ofislerinin kurulmasına ilişkin mevzuatla ilgili işleri yürütmek,
 9. 5901 Sayılı Kanun'un 12 inci maddesi kapsamında Genel Müdürlüğe ulaşan istisnai Türk vatandaşlık başvurularını değerlendirmek,
 10. Uluslararası öğrenciler ve Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 11. Ön izin alınması gereken mesleklerin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 12. Kanun ve Yönetmelik kapsamında düzenlenen bildirim yükümlülüklerinin ihlali ve izinsiz yabancı istihdamına ilişkin yazışmaları yapmak,
 13. Çalışma izni başvurusu esnasında sisteme girilmesi gereken bilgiler ile yüklenmesi gereken belgeleri belirlemek,
 14. Kanun ve Yönetmelik kapsamında sayılan usul ve esasların belirlenmesi çalışmalarını yapmak,
 15. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 16. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 17. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 18. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Nitelikli İşgücü ve Yatırımlar Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası İşgücü Ağı kurulmasına ve yetenek avcılığı araştırmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Türk işgücünün niteliklerini uluslararası işgücü ağları açısından değerlendirmek ve istihdam edilebilirliği mümkün olan ülkeleri araştırmak ve işgücü yönlendirme çalışmalarını yürütmek,
 3. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak,
 4. Nitelikli Türk işgücünün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak amacıyla uluslararası faaliyetler ve desteklerden (araştırma, proje, burs, ödül vb. gibi) yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
 5. Tanıtım Ofislerinin hangi ülkelerde kurulacağına ilişkin araştırmalar yapmak, tanıtım ofislerinin çalışma usullerine ilişkin kuralları belirlemek,
 6. Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Yurtdışına gidecek Türk işgücünün ev sahibi ülke hakkında bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi sağlamak,
 8. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 11. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Turkuaz karta ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Çalışma izni kriterlerinden muaf tutulabilecek yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 14. Kamu yatırım projeleri kapsamında yabancı personel istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 15. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 16. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 17. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 18. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Sektörel İzinler Daire Başkalığı I'in görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe belirlenen sektörler kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 3. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 4. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 5. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacak bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 9. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 10. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Sektörel İzinler Daire Başkalığı II'nin görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe belirlenen sektörler kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 3. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 4. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 5. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacak bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 9. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 10. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanlığı;

 1. Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı ve bilişim sistemlerinin kurulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve veri entegrasyonunun sağlanması konularında çalışmalar yapmak,
 2. Uluslararası işgücü politikasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 3. Uluslararası işgücüne ilişkin politika çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 4. Tanıtım ofislerinin veri yönetimi altyapısını kurmak ve enformasyon çalışmalarını yürütmek,
 5. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarını yürütmek, bu politikaların uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonu sağlamak ve uygulanan politikaların takibini yapmak,
 6. Bakanlık bütçe çalışmalarına katılım sağlamak,
 7. Politika Kurulları ile ilgili verilen görevleri koordine etmek,
 8. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda strateji, plan, program vb. hazırlamak ve Genel Müdürlüğün sorumlu veya ilgili birim olarak paydaş olduğu strateji, plan, programları vb. belgeleri takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına ve politika çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Yetkili aracı kurumlarla ilgili gerekli altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlayarak iş ve işlemleri yürütmek, yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri derlemek ve değerlendirmek,
 11. Genel Müdürlüğün hizmet alanlarının e-Devlet kapısı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli olan teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulama ve yönetmek ve Genel Müdürlüğün istatistik altyapısı için gerekli bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak, yönetmek,
 12. Basın, yayın ve medya kuruluşlarını takip etmek ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin elektronik ortamda (web, medya, sosyal medya vb.) tanıtılması, duyurulması, yönetilmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 14. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasını sağlamak,
 15. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 16. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Uluslararası Koruma Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası koruma sağlanan yabancıların Türkiye’de çalışma hayatına katılımları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Uluslararası koruma sağlanan yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek, bu kapsamda değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 3. Düzensiz göçle gelen işgücü bağlamında uluslararası gelişmeleri takip etmek,
 4. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 5. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 6. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve izinsiz yabancı istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 8. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 9. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 10. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 11. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 12. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Uyum ve Kurumsal İşbirliği Daire Başkanlığı görevleri;

 1. Yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün kurumsal iş birliği faaliyetlerini yürütmek,
 3. Çalışma izni muafiyetlerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Süresiz çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 5. Bağımsız çalışma izni verilebilecek profesyonel meslek mensuplarının belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 6. Çalışma izninin askıya alınabileceği sektör ve mesleklerin belirlenmesi ve güncellenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 7. İstisnai çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 11. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 13. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 14. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlük faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki görünümü ve tesirlerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyuna duyurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, CİMER ve ALO 170 çağrı merkezinden gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
 3. Bilgi Edinme Kanunun uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 4. Genel Müdürlüğün personel planlamasını yapmak,
 5. İhtiyaç duyulan konularda ve gerekli hallerde personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak,
 6. Genel Müdürlük görev alanı kapsamında düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri takip etmek, yayınları veya raporları derlemek, personelin yararlanabilmesi hususunda gerekli çalışmaları yürütmek,
 7. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının basım ve dağıtımını sağlamak,
 9. Genel Müdürlüğün personel, bütçe, taşınır-taşınmaz malzeme temini, evrak-arşiv vb. idari iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Genel Müdürlük görev alanı içerisinde kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
 11. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 13. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.