Birimler


Bilişim ve Enformasyon Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için, gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yürüterek, ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı ve bilişim sistemlerinin kurulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve veri entegrasyonunun sağlanması konularında çalışmalar yapmak,
 2. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla yapılacak faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 3. Türk işgücünün niteliklerini uluslararası işgücü ağları açısından değerlendirmek ve istihdam edilebilirliği mümkün olan ülkeleri araştırmak ve işgücü yönlendirme çalışmalarını yürütmek,
 4. Nitelikli Türk işgücünün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak amacıyla uluslararası faaliyetler ve desteklerden (araştırma, proje, burs, ödül vb. gibi) yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
 5. Uluslararası işgücüne ilişkin politika çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalar yapmak,
 6. Genel müdürlüğün nitelikli hizmet verebilmesi için ihtiyaç duyulan öncelikli alanları belirlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan projelerin koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde personel görevlendirmek
 7. Tanıtım ofislerinin veri yönetimi altyapısını kurmak ve enformasyon çalışmalarını yürütmek,
 8. Çok taraflı ve ikili düzeyde işgücü değişimi faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, raporlamak,
 9. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, raporlamak ve arşivlemek,
 10. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına ve politika çalışmalarına katkı sağlamak,
 11. Yetkili aracı kurumlarla ilgili gerekli altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlayarak iş ve işlemleri yürütmek, yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri derlemek ve değerlendirmek,
 12. Basın, yayın ve medya kuruluşlarını takip etmek ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 13. Uluslararası İşgücü Ağı kurulmasına ve yetenek avcılığı araştırmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 14. Uluslararası işgücüne ilişkin beceri ve niteliklerin derlenmesine yönelik veri çalışmalarını yürütmek, uluslararası işgücü nitelik havuzu kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 15. Genel Müdürlüğün istatistik altyapısı için gerekli bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak, yönetmek,
 16. Genel Müdürlüğün hizmet alanlarının e-Devlet kapısı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli olan teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak ve yönetmek,
 17. Genel Müdürlük faaliyetlerinin elektronik ortamda (web, medya, sosyal medya vb.) tanıtılması, duyurulması, yönetilmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 18. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 19. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasını sağlamak,
 20. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 21. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Sektörel İzinler Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe belirlenen sektörler kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 3. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 4. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 5. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 6. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacak bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 9. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 10. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Uluslararası İşgücü Politikaları Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarını yürütmek, bu politikaların uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonu sağlamak ve uygulanan politikaların takibini yapmak,
 2. Ulusal göç ve istihdam politikalarının oluşturulmasında görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve katkıda bulunmak,
 3. İstihdama ilişkin yeni eğilimleri, tartışmaları, açılımları ve iyi uygulama örneklerini takip etmek,
 4. Politika Kurulları ile ilgili Genel Müdürlüğe verilen görevleri koordine etmek,
 5. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda strateji, plan, program vb. hazırlamak ve Genel Müdürlüğün sorumlu veya ilgili birim olarak paydaş olduğu strateji, plan, programları vb. belgeleri takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Uluslararası işgücü politika belgesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 7. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, mevzuat hazırlamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve diğer kurumlarca hazırlanan mevzuat taslaklarını inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,
 8. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin dava süreçlerine katkı sağlanmak ve Mahkeme taleplerini karşılamak,
 9. Genel Müdürlüğün görev alanına giren alanlarda hukuki görüş oluşturmak ve gerektiğinde ilgili kurumlara iletmek,
 10. Diğer ülkelerle imzalanacak işgücü anlaşmaları ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin müzakerelerine, hazırlanmasına ve tadiline katkı sağlamak,
 11. Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti değerlendirme kriterlerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yapmak,
 12. Çok taraflı ve ikili düzeyde uluslararası iş birliği programları oluşturmak, ilgili kurum, kuruluş ve birimlerle koordinasyonu yürütmek,
 13. Tanıtım ofislerinin kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 14. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 15. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 16. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 17. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Uluslararası Koruma Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Uluslararası koruma ve geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma hayatına uyumuna yönelik çalışmalar yürütmek, bu kapsamda değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 3. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 4. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 5. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 6. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve izinsiz yabancı istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 7. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 8. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 9. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 10. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 11. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Yatırımlar Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 3. Çalışma izni başvurularının mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaları planlayıp yönlendirmek,
 4. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 5. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 6. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 7. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve çalışacakları bölgeler ve meslek dalları ile ilgili öncelikleri belirlemek ve yabancıların izinsiz istihdamının önlenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 9. Turkuaz kart başvurularını değerlendirmek ve geçiş süresi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 10. Kamu yatırım projeleri kapsamında yabancı personel istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 11. Görev alanına ilişkin makam olurlarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 12. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 13. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 14. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Genel Müdürlük faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki görünümü ve tesirlerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyuna duyurulması için gerekli çalışmaları yürütmek,
 2. Genel Müdürlüğün halklar ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, CİMER ve ALO 170 çağrı merkezinden gelen başvuruların cevaplandırılmasını sağlamak,
 3. Bilgi Edinme Kanunun uyarınca yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 4. Genel Müdürlüğün personel planlamasını yapmak,
 5. İhtiyaç duyulan konularda ve gerekli hallerde personele hizmet içi eğitim verilmesi için planlama yapmak,
 6. Genel Müdürlük görev alanı kapsamında düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinleri takip etmek, yayınları veya raporları derlemek, personelin yararlanabilmesi hususunda gerekli çalışmaları yürütmek,
 7. Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 8. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının basım ve dağıtımını sağlamak,
 9. Genel Müdürlüğün personel, bütçe, taşınır-taşınmaz malzeme temini, evrak-arşiv vb. idari iş ve işlemlerini yürütmek,
 10. Genel Müdürlük görev alanı içerisinde kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
 11. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 13. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.