Nitelikli İşgücü ve Yatırımlar Daire Başkanlığı


Nitelikli İşgücü ve Yatırımlar Daire Başkanlığının görevleri;

 1. Uluslararası İşgücü Ağı kurulmasına ve yetenek avcılığı araştırmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Türk işgücünün niteliklerini uluslararası işgücü ağları açısından değerlendirmek ve istihdam edilebilirliği mümkün olan ülkeleri araştırmak ve işgücü yönlendirme çalışmalarını yürütmek,
 3. Bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş yabancı beyin göçünü ülkemize kazandırmak amacıyla yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak,
 4. Nitelikli Türk işgücünün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve tanınırlığını sağlamak amacıyla uluslararası faaliyetler ve desteklerden (araştırma, proje, burs, ödül vb. gibi) yararlanabilmesi için çalışmalar yürütmek,
 5. Tanıtım Ofislerinin hangi ülkelerde kurulacağına ilişkin araştırmalar yapmak, tanıtım ofislerinin çalışma usullerine ilişkin kuralları belirlemek,
 6. Doğrudan yabancı yatırımlar ve nitelikli yatırımlar kapsamında yabancıların Türkiye’de çalışması hakkında çalışmalar yapmak ve bu kapsamdaki iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Yurtdışına gidecek Türk işgücünün ev sahibi ülke hakkında bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi sağlamak,
 8. Gerekli olan konu ve durumlarda personele hizmet içi eğitim verilmesi için yapılacak planlamalara katkı sağlamak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarına katkıda bulunmak,
 11. Çalışma izinlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 12. Turkuaz karta ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Çalışma izni kriterlerinden muaf tutulabilecek yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 14. Kamu yatırım projeleri kapsamında yabancı personel istihdamına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 15. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 16. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasına katkı sağlamak,
 17. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 18. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.