Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanlığı


Uluslararası İşgücü Politikaları ve Araştırmaları Daire Başkanlığı görevleri;

 1. Genel Müdürlükçe sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı ve bilişim sistemlerinin kurulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve veri entegrasyonunun sağlanması konularında çalışmalar yapmak,
 2. Uluslararası işgücü politikasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 3. Uluslararası işgücüne ilişkin politika çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak, ihtiyaç duyulan verilerin toplanması için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 4. Tanıtım ofislerinin veri yönetimi altyapısını kurmak ve enformasyon çalışmalarını yürütmek,
 5. Uluslararası işgücüne ilişkin politika yapım çalışmalarını yürütmek, bu politikaların uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonu sağlamak ve uygulanan politikaların takibini yapmak,
 6. Bakanlık bütçe çalışmalarına katılım sağlamak,
 7. Politika Kurulları ile ilgili verilen görevleri koordine etmek,
 8. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda strateji, plan, program vb. hazırlamak ve Genel Müdürlüğün sorumlu veya ilgili birim olarak paydaş olduğu strateji, plan, programları vb. belgeleri takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 9. Uluslararası İşgücü Kanunu ve alt düzenlemelerine ilişkin mevzuat çalışmalarına ve politika çalışmalarına katkı sağlamak,
 10. Yetkili aracı kurumlarla ilgili gerekli altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlayarak iş ve işlemleri yürütmek, yetkili aracı kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri derlemek ve değerlendirmek,
 11. Genel Müdürlüğün hizmet alanlarının e-Devlet kapısı üzerinden yürütülebilmesi için gerekli olan teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulama ve yönetmek ve Genel Müdürlüğün istatistik altyapısı için gerekli bilgi sistemlerini tasarlamak, uygulamak, yönetmek,
 12. Basın, yayın ve medya kuruluşlarını takip etmek ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin elektronik ortamda (web, medya, sosyal medya vb.) tanıtılması, duyurulması, yönetilmesi, güncellenmesi ve takibi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Görev alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak, hazırlanan projelerin desteklenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 14. Genel Müdürlüğün süreli ve süresiz yayınlarının hazırlanmasını sağlamak,
 15. Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve bu faaliyetleri yürütmek,
 16. Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.