İşbirliği Protokolleri


İş Birliği Protokolleri Taslak Metin için Tıklayınız.

 

P.No İşbirliği Yapılan Kurumlar/Paydaşlar Protokol Adı Konu Amaç Kapsam
1

Anadolu Üniversitesi İletişim

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

ÇSGB İSGGM ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkili İletişim İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkili İletişim İş sağlığı ve güvenliği alanında işveren, çalışan, İSG profosyonelleri ve toplumun duyarlık arttırma eğitimlerinde kullanılacak etkili, yazılı ve görsel eğitim materyali geliştirilmesinde işbirliği yapmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
2 Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında İSG Alanında İşbirliği Protokolü İSG Alanında İşbirliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi Konusunda işbirliği yapmaktır. Protokol çalışmaları ile İSG alanında ülkemizde bütün çalışanların hizmete erişiminin sağlanması ve toplumsal "İSG Kültürü"nün oluşturulması için her iki Bakanlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
3 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Ankara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü Tarım Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Bu protokolün amacı iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk taşıyan tarım sektöründe; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mevcut risklerden korunma yolları ile ilgili işverenlere rehberlik edilmesi, gelişmelerin izlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin tüm sektöre yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği yapmaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
4 Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları için İşbirliği Protokolü Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü arasında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü bünyesinde "İş sağlığı ve Güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık" konularında işbirliği yapılmasına ilişkin genel çerçeve esasları düzenlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
5 T.C. Milli Savunma Bakanlığı
Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü
İşyeri Kişisel Maruziyet Ölçümleri Hizmetlerine İlişkin Protokol İşyeri Kişisel Maruziyet Ölçümleri Protokolüm amacı; Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanların; işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan ve herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması maksadını güder. Gerekli hallerde fiziksel ve kimyasal tehlike kaynaklarının varlığının kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit edilmesini sağlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
6 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu İle İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Arasında İşyeri Hekim Kayıtlarının Paylaşılmasına İlişkin Protokol İşyeri Hekim Kayıtlarının Paylaşılması Bu protokolün amacı;
a) İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Proğramında (İSG-KATİP) kayıtlı mevcut işyeri hekim kayıtları ile yeni eklencek kayıtların ve bunlarla ilgili değişikliklerin SGK'ya bildirilmesi, SGK MEDULA sisteminde kayıtlı işyeri hekimlerinin kamu/özel çalışma bilgisinin, çalışma saatlerinin İSGGM'ye bildirilmesi, taraflar arasındaki bildirimlerin web servis aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmesi,
b) SGK MEDULA sistemi ile İSGGM İSG-KATİp arasında, işyeri hekimlerine ilişkin bilgilerin paylaşılması ile işyeri hekimi olan kişilerin tespit edilerek işyeri reçetlerinin yalnızca bu hekimler tarafından yazılmasının kontrol edilmesinin sağlanmasıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
7 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Arasında Veri Paylaşımına İlişkin Protokol Veri Paylaşımı Bu protokolün amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) nda kayıtlı mevcut işyeri hekimlerinin sözleşme kayıtları ile yeni eklenecek kayıtların ve bunlarla ilgili değişikliklerin THSK'ya bildirilmesi, THSK tarafından elde edilen istatistik ve bilgilerin istenmesi halinde İSGGM'ye bildirilmesi ve iki Kurum arasındaki bildirimlerin web servis aracılığı ile gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
8 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İSGGM Veri Paylaşımına İlişkin Protokol Veri Paylaşımı Bu Protokün amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşılmasını sağlamaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
9 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Sınav Protokolü İSG Profesyonellerinin Sınavları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, 5 ayrı sertifika alanında yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının ÖSYM tarafından yapılmasına ilişkin esaslar belirlemek üzere karşılıklı olarak düzenlenmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
10 İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile İMUD arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
11 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile Üniversite arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
12 Milli Eğitim Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitime Entegrasyonu Protokolü Bu protokolün konusu, MEB bünyesindeki öğrenci, kursiyer, yönetici, öğretmen ve usta öğreticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında düzenlenecek eğitim, seminer vb. faaliyetler ile görsel/yazılı materyal hazırlanması ve taraflarca talep edilen teknik desteğin sağlanmasıdır. Bu Protokol’ün amacı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) iş birliğinde yönetici, öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve çıraklar ile öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinin sağlanmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması
13

Türkiye İnşaat Sanayicileri

İşveren Sendikası (İNTES)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İle Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendiksı Arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları Bu protokolün amacı, Bakanlık ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendiksı arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi konularında protokol yapılmasına ilişkin genel çerçeve esaslarını düzenlemektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Organizasyonları, Kültürü oluşturulması ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması