Biten Ulusal Projeler


Sanal Gerçeklik (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B.- 2016/2018)

Meslek lisesi öğrencilerinin, 15 yaş üstü gençlerin, işçi ve işveren statüsündeki yetişkinlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır.

Kamuoyunda Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim ve Denetimi İle Ürün Güvenliği Konusunda Farkındalığın Artırılması (Piyasa Gözetim ve Denetim D.B.- 2016/2018)

Kamuoyunda kişisel koruyucu donanımlara ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi ile ürün güvenliği konusunda farkındalık oluşturularak güvenli ürün bilincinin tüm ülkeye yayılması amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma (İSGAP) (İSGÜM - 2015/2018)

Belirlenen illerdeki seramik, boya, plastik işletmelerinde, örtüaltı yetiştiriciliği, mobilya ve orman endüstrisi ile banka çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği koşullarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, risk değerlendirmesi yapılması, ortam ve kişisel maruziyet düzeylerinin ölçülmesi, çalışanlarda meslek hastalığı olgularının tanı, tespit ve tedavisinin sağlanması amacıyla iş sağlığı taramalarının yapılması, kişisel koruyucu donanımlarının uygunluğunun incelenmesi, çalışanlara ve işverenlere ve İSG profesyonellerine yönelik eğitimler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerin İSG Bölümlerinde İş Hijyeni Uygulama ve Tekniklerinin Müfredata Eklenmesi ve Yaygınlaştırılması (İSGÜM - 2016/2018)

Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olan teknik personelin bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, İş Hijyeni Laboratuvar Uygulama ve Teknikleri ders içeriği oluşturulmuş, bu içerik müfredata eklenerek bu eğitimin verildiği tüm bölümlere yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

İş Hijyeni Laboratuvarlarının Geliştirilmesine Destek (İSGÜM - 2016/2018)

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kalite standartlarının artırılması ve bu laboratuvarların standardizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B.- 2015/2018)

IX. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Bileşeni bu proje başlığı altında gerçekleştirilmiş olup, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Piyasa Gözetim Denetim Bilişim (Piyasa Gözetim ve Denetim D.B.- 2016/2017)

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında denetim planlarının, denetim tutanaklarının ve denetim sonrası işlemlerinin bir bilgi sistemi altında toplanması, numune alımı ve test işlemlerinde İSGÜM ile koordinasyon sağlanması ve ihtiyaç duyulan raporların üretilmesi amaçlanmıştır.

İSGİP (İSGÜM - 2013/2017)

Tekstil, deri, mobilya, gıda ve kimya ürünleri imalatı sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilerek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması ve toplumda güvenlik bilincinin artırılması amaçlamıştır. Bu amaçla, bu sektörlere uygun yeni İSG Yönetim sistemi modelleri geliştirilmiş, uygulaması yapılmış, sahada görev yapan İSG Profesyonellerinin eğitilmesi sağlanarak sektörlerin kullanımına sunulmuştur.

Çalışan Temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Etkinliğinin Artırılması (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B.- 2017/2018)

Çalışan temsilcilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında etkin ve verimli rol almalarının sağlanması; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışan temsilcilerine yönelik eğitici tiyatro gösterileri gerçekleştirilmiştir.

6331 Sayılı İSG Kanunu Etki Analizi (Yetkilendirme D.B. - 2016/2017))

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte kademeli olarak ülkemizde bulunan kamu veya özel sektördeki tüm işyerlerinin çalışan sayısı veya tehlike sınıfı ayırt edilmeksizin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almasının zorunlu kılındığından hareketle, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının etkin ve mevzuatta belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirebileceği şekilde işyerlerinde harcaması gereken optimal çalışma sürelerinin belirlenmesi, bu hizmetlerin kamu veya özel sektöre olan maliyetinin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin devlete olan maliyetinin belirlenmesi, Kanunun iş kazası, meslek hastalıkları veya iş günü kaybı sayıları üzerindeki etkileri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi ve benzeri diğer konulardaki etkisinin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

OSGB Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Projesi(Yetkilendirme D.B. - 2015/2017)

Bakanlığımızca yetkilendirilen OSGB’lerin standartlara uygun hizmet sunmasının sağlanması ve bu sayede OSGB’lerden hizmet alan işyerlerine sunulan hizmetlerin standartlarının arttırılması amaçlanmıştır.

İSG-KATİP Bireysel Başvuru Sistemi (Yetkilendirme D.B. - 2016/2017)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programına bireysel katılımcıların e-imzayla erişebilmesi, mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan gerekliliklerin karşılanması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile ilgili Kayıt Sistemi Projesi (2015-2017)

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenlemeler doğrultusunda iş ekipmanlarıyla ilgili uygulamalara yönelik izleme faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu konuda gerekli bilgilerin kolay ve hızlı şekilde toplanabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

İthal Edilen Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Gözetimi, Kontrol Belgesi Başvuru ve Takip Alt Sistemi (İSGÜM / 2015-2016)

İSGÜM tarafından yürütülen kontrol belgesi işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için bir sistem kurulması amaçlanmıştır.

Pnömokonyoz ve Toz Kaynaklı Meslek Hastalıklarının Tanı ve İzlenmesi Alt Sistemi (İSGÜM / 2015-2016)

İSGÜM tarafından kullanılan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi’nin (PACS) yeni teknolojilere uyumlaştırılması ile yazılım ve donanım açısından güncellenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Gıda üretimi yapan işyerlerinde termal konfor koşullarının değerlendirilmesi (2015)

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce illerinde faaliyet gösteren, yüksek (55°C) ve düşük (-18 °C) sıcaklıkların aynı ortamda bulunduğu gıda üretimi yapılan 10 işyerinde, ilgili standartlar kullanılarak, termal konfor koşullarının değerlendirilmesi ve çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Lojistik Sektöründe İSG (2015)

Lojistik sektöründe tehlike ve risklerin tespit edilip çalışanların kimyasal ve fiziksel etmenlere maruziyetinin belirlenmesi, eğitimler düzenlenmesi ve alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunulması amaçlanmıştır.

Kompozit Üretim Sektöründe İSG Araştırması (2015)

Sektörde var olan üretim koşullarından kaynaklanan tehlike ve risklerin belirlenmesi, bu tehlikelere yönelik gürültü, toz ve gaz ölçümleri gerçekleştirilerek fiziksel ve kimyasal ajanlara maruziyetin tespit edilerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kimyasal Gübre Sektöründe İSG (2015)

Kocaeli, Bandırma, Gemlik ve Kütahya’da bulunan 5 adet kimyasal gübre fabrikasında incelemeler yapılması, tehlike kaynaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve toz, asit, amonyak ve ağır metal ölçümleri yapılarak sonuçların İSG açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

İlaç sektöründe İSG araştırması (2015)

Kocaeli ve İstanbul illerinde yerleşik, tarım ilacı ve tıbbi ilaç üretimi yapılan işyerlerinde, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin tespitine yönelik araştırma yapılması amaçlanmıştır.

Dökümhanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi (2015)

Metal döküm sektöründe iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çalışanların ve işverenlerin bilgilendirilerek İSG farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

İSG-KATİP Projesi (2015)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı'nın iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Elektromanyetik Alan Maruziyetlerinin Belirlenerek Çalışanların Korunması Projesi (2015-2017)

İşyerlerindeki elektromanyetik alan değerlerinin tespit edilerek risk düzeylerinin belirlenmesi, elektromanyetik alanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, iyileştirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ile çalışan, işveren ve İSG profesyonellerinin elektromanyetik alanlara yönelik farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması Projesi (2015-2016)

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için araştırma ve konferans bileşenlerinin yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ankara İlinde Ayakkabı, Çanta, Bakır, Kalay ve Nikelaj İşyerlerinde İSG Farkındalığının Artırılması ve VIII. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projesi (2015-2016)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, eğitim müfredatına iş sağlığı ve güvenliğinin entegrasyonu, çocuklara yönelik eğitimler düzenlenmesi, öğretmenlerin İSG konusundaki farkındalıklarının artırılması, ülke çapında ödüllü film, fotoğraf ve resim vb. yarışmaların düzenlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Güvenli İskele Projesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, İNTES / 2014-2016)

Ülkemizde İSG mevzuatına ve standartlara uygun iskelelerin kullanılması, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar örnek alınarak yüksekten düşme başta olmak üzere iskele kaynaklı iş kazalarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ve Bağlı Şefliklerine Ait Laboratuvar ve Ofis Cihaz Alımı Projesi (2014-2016)

İşyerlerinde İSG koşullarının iyileştirmesine, çalışanların maruz kaldığı fiziksel ve kimyasal riskler ile meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik ölçüm, analiz, test ve araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesi için İSGÜM bünyesinde bulunması gereken tıbbi laboratuvar ve iş hijyeni ölçüm, analiz ve test cihazlarının temin edilmesi amaçlanmıştır.

Kamu Sektöründe Mobbing Araştırması Projesi (2014-2015)

Kamu sektöründe çalışanların üzerindeki mobbing etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Zonguldak Kömür Madenlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırması Projesi (2014-2015)

Zonguldak’ta bulunan iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin sağlanması, ortak çalışmalar yapılması ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tanısına katkı sunulması amaçlanmıştır.

İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Teşvik Edilmesine Yönelik Araştırma ve Destek Projesi (2014-2015)

Projede, işyerlerinde güvenli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve riske uygun ürün seçimine ilişkin sektörün kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sanayi Tipi Testere ve Bıçak Bileyicilerinde Sert Metal Tozlarına Bağlı Akciğer Hastalıkları Araştırma Projesi (2014-2015)

Sektörde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesine yönelik saha çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Otomotiv Sanayinde Kaporta ve Boya Çalışanlarında İş Sağlığı Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

Sektörde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesine yönelik saha çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Türkiye Genelinde Kurşun Geri Dönüşüm İşletmeleri Çalışanlarının İş Sağlığı Taraması, İş Hijyeni, Kimyasal Faktörler ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

Kurşun geri dönüşüm işletmelerinde mevcut durum analizinin yapılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi ve erken tespit edilmesine yönelik saha çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Plastik Sektörü Çalışanlarında İş Sağlığı, İş Hijyeni, Kimyasal Faktörler ve Kişisel Koruyucu Donanım Yönünden İnceleme ve Araştırma Projesi (2014-2015)

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve İSGÜM işbirliğinde, 30 işyerinde yaklaşık 200 çalışanda mesleki sağlık tehlikelerinin belirlenmesi, çalışanlara, işverenlere ve İSG profesyonellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesine yönelik saha çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Güven Usta Karavanı (Eğitim, Tanıtım ve Organizasyon D.B. - 2016/2019)

Okulöncesi ve ilköğretim öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek seçiminin önemi konularında çalışma hayatına ilişkin bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmıştır.