Biten Uluslararası Projeler


Gemi Sökümünde Çevre ve Güvenlik Eğitimleri Anlayışı (AB / 2011-2013)

AB ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmaların ve projelerin çıktılarından yararlanılarak Türkiye’deki gemi söküm sektöründe kullanılmak üzere İSG alanındaki bilgilerin transferi amaçlanmıştır. Projede; gemi sökümü çalışanları ve işverenleri için eğitim modülü hazırlanması ve dağıtımı, eğiticilerin eğitiminin düzenlenmesi, görsel ve yazılı materyallerin oluşturulması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi (ISGIP) (AB / 2010-2012)

KOBİ niteliğinde olan ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü maden, metal ve inşaat sektörlerindeki işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sektörlere özgü bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi modeli geliştirilmiş ve bu model 12 ilde toplam 112 işyerine yaygınlaştırılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek (İSGLABTEK) (AB / 2010-2012)

İSGÜM bölge laboratuvarlarının güçlendirilerek işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uygulamaları konusunda destek olmaları için teknik eğitim ve destek verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İSGÜM personelinin yaptıkları çalışmalarla ilgili uluslararası standartlara uyum konusundaki bilgilerinin ve tecrübelerinin artırılması, ulusal mevzuatımızda maruziyet limit değerleri bulunan kimyasal, fiziksel ve biyolojik risklerin ölçüm ve analiz metotlarının çeşitliliğinin arttırılması, kalite yönetimi ve laboratuvar akreditasyonuna yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Piyasa Gözetimini Destekleme Laboratuvarının Kurulması (AB / 2010-2011)

Kişisel koruyucu donanımların uygunluğunun test edilebilmesi için İSGÜM bünyesinde KKD test laboratuvarının kurulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, İSGÜM’de KKD test laboratuvarının kurulumu sağlanmış ve piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) için kullanılabilir hale getirilmiştir.

Türkiye’de Dışarıdan Alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Kalite Düzeyinin Artırılması (MATRA Hollanda / 2009-2011)

Hollanda ve ülkemizde görev yapan uzmanların mevzuat ve iyi uygulama örnekleri konularında bilgi alışverişi yapması amaçlanmıştır. Bu amaçla, TİSK, Türk-İş, TTB, TMMOB, Türk Traktör, SGK, Sağlık bakanlığı, Meslek Hastalıkları Hastanesi gibi kurum ve kuruluşlar ortaklığında Hollanda, Almanya, İspanya ve İngiltere'ye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş, aynı amaçla bir rehber hazırlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Geliştirme (ISAG II) (AB / 2006-2008)

İSGÜM bünyesinde gezici iş sağlığı üniteleri aracılığıyla kalp, akciğer, tıbbi laboratuvar ve işitme gibi konularda taramalar yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 6 adet gezici iş sağlığı ünitesi alınmıştır.

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) (Leonardo da Vinci AB / 2005-2007)

İş sağlığı ve güvenliğinin eğitim ve öğretim ile ilişkilendirilmesi ve insanların küçük yaşta iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirilmesi, iyi örneklerin ve başarılı uygulamaların paylaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçla katılımcı 10 ülkede İSG eğitim ve öğretim standardı uyumlaştırma çalışmaları yürütülmüş ve yayınlanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanımlar için Piyasa Gözetim ve Denetiminin Desteklenmesi (TWINNING) (AB Finlandiya / 2005-2006)

KKD mevzuatının uygulanması, işlevsel piyasa gözetimi sisteminin oluşturulması ve piyasa gözetimi ve denetimi kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İSGGM idarecileri, PGD denetçileri, iş müfettişleri, tüketici dernekleri, KKD üreticileri, ithalatçıları, tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar piyasa gözetimi prensipleri, KKD piyasa gözetimi ve denetimi, KKD standartları hazırlanması, KKD bilgi kaynakları ve akreditasyon konularında eğitilmişlerdir. Proje sonucunda KKD piyasa gözetimi ve denetiminde izlenecek yol haritasını gösteren KKD piyasa gözetimi stratejisi hazırlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarlarında Eğiticilerin Eğitimi (Leonardo da Vinci AB / 2005)

AB’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve cihazların kullanımının yerinde öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İSGGM ve İSGÜM’den 10 teknik personel Almanya’da 1 aylık eğitim almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (ISAG I) (AB / 2004-2006)

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, laboratuvar cihazlarının alınması ve İSGÜM binasının tadilatı amaçlanmış, bu amaca yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Hayatı ve AB’nin Genişletilmesi (WLE) (AB İsveç / 2002-2003)

AB İSG mevzuatının ülkemize uyumlaştırılmasıyla görevli Mevzuat Uyum Komisyonu, Genel Müdürlük ve İSGÜM personelinin mevzuat uyumu ve risk değerlendirmesi konularında eğitilmeleri amaçlanmıştır.

NMCP Türkiye Temsilciliği ile ISO 17025 Akreditasyon Çalışmaları (MATRA Hollanda / 2002-2004)

ISO 17025 konusunda uzman personele sahip olunması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 6 kişinin bu konuda eğitim alması sağlanmıştır.