Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı -


YÖNETİM HİZMETLERİ  DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Başkanlık arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlık internet (web) sayfasının takip, güncelleme, içerik hazırlama, yenileme ve diğer düzenlemelerini gerçekleştirmek,

ç) Başkanlığın bütçesini hazırlamak,

d) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak,

e) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,

f) Başkanlığın resmî mühür ve birimlerin kaşe yaptırılması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

g) Başkanlığın her türlü personel iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek,

h) Başkanlığımız görev alanları ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak,

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.