Mali Yönetim Daire Başkanlığı - Daire Başkanı Sevgi GÜRLER


MALİ YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Ön mali kontrol, satın alma, harcırah iş ve işlemlerine ilişkin genelge, yönerge hazırlamak, usul ve standart belirlemek,

c) Bakanlık birimlerinin harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünü yapmak, Başkanlık görüşünü bildirmek,

ç) Bakanlık merkez harcama birimlerinin ödeme emri belgelerini belirlenen limitler dahilinde, harcama yetkilisi tarafından imzalanmadan önce ön mali kontrole tabi tutmak,

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 (ı) maddesinde belirtilen %10’luk limitin takibini yapmak, gerektiğinde Kamu İhale Kurulundan uygun görüş almak,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5’inci maddesinde belirtilen limitlerin takibini yapmak,

g) Bakanlık protokol tasarıları ile mevzuat taslakları hakkında Başkanlık görüşünü oluşturmak ve protokol listesini tutmak,

ğ) Dış denetim raporlarının sonuçlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticilere ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde; gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.