Veri Yönetimi Daire Başkanlığı - Daire Başkan V. Merve KARAASLAN


VERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bakanlığın görev alanına ilişkin ulusal kayıt sisteminin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının belirlediği standartlarda oluşturulması, güncellenmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının istatistik amaçlı kullanımına açılması çalışmalarını yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

b) Resmi istatistik programı kapsamında koordinasyonu sağlamak,

c) Bakanlık hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak,

ç) Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle iş birliği içinde yerine getirmek ve sistemin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, 

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, performansın arttırılmasına yönelik bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve belirlenen performans ve kalite ölçütlerini değerlendirerek üst yöneticiye sunmak ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 

e) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, 

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.