Stratejik Planlama Daire Başkanlığı - Daire Başkanı Aykut GEÇER


STRATEJİK PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile Cumhurbaşkanlığı yıllık programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

b) Bakanlığın Strateji Geliştirme Kurulunun sekretaryası hizmetlerini yürütmek,

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmaları yapmak,

ç) Bakanlığın stratejik planının ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilerek izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanması çalışmalarını yürütmek,

d) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,

e) Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alacak Bakanlığımızla ilgili tedbirlerin/faaliyetlerin oluşturulması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek, 

f) Cumhurbaşkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde ve eylem planlarında yer alacak Bakanlığımız ile ilgili tedbirlerin/faaliyetlerin oluşturulması, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek, 

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.