İç Kontrol Daire Başkanlığı - Daire Başkanı Yunus ÖZ


İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlık iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlerinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,

b) İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını izlemek, raporlamak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İKİYK) ve üst yöneticiye sunmak,

c) Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminin (KAYSİS) bir parçası olan Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminde (HEYS) bulunan Bakanlığımız (Merkez-Taşra-Yurtdışı) ve bağlı, ilgili kuruluşlara ait hizmetler ile Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan Bakanlık teşkilat şemasının güncelliğini sağlamak,

ç) İç denetim raporlarının sonuçlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bakanlığımız hizmet standartları ve envanterinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları yapmak,

e) Bakanlık haberleşme kodlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

f) Milletvekilleri tarafından sorulan ve Başkanlığa intikal ettirilmiş olan yazılı soru önergelerini cevaplandırmak,

g) TBMM Komisyonları tarafından sorulan ve Başkanlığa intikal ettirilmiş olan soruları cevaplandırmak,

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.