…
…
04 Nisan 2024, Perşembe Çankaya, Ankara

Uzman Yardımcılarımızın Yeterlik ve Tez Süreci Başladı


En Fazla Üç Tez Konusunun Belirlenerek, 1 Ay İçerisinde İlgili Birimlere İletilmesi Gerekiyor

Genel Müdürlüğümüz Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Eyüp Beyhan, 2 yılını tamamlayan Çalışma Uzman Yardımcılarımız ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeterlik ve tez süreci ile bilgiler veren Beyhan, “Bir ay içerisinde en fazla üç tez konusunu ve tez danışmanını tercih sırasına göre belirleyerek görev yaptığınız birime bildirmelisiniz. Tez konuları ve tez danışmanları da en geç bir ay içerisinde Kurula sunulacaktır” açıklamasını yaptı.

Tez Yeterlik Kurulu, Onaya Sunulan Tezleri Belirleyecek

Bakan Yardımcısı ya da uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin başkanlığında oluşturulan Tez Yeterlik Kurulu, Personel Daire Başkanlığı ve ilgili birimlerden en az daire başkanı ve uzmanlar arasından seçilen beş asıl üyeden oluşuyor. Gerek görülmesi halinde Kurulda, yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri veya uzmanlar da görevlendirilebiliyor. Uzman yardımcılarının onaya sundukları tezleri belirleyen ve inceleyen Kurul, belirlediği tarihte tez savunması isteyecek ve başarılı olanların yeterlik sınavını gerçekleştirecektir.

Yüz Üzerinden 70 Alan Tezler Başarılı Olacak

Kurul üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilecek ve uzman yardımcısından on iş günü içerisinde tezini birimine teslim etmesi talep edilecektir.

Tezin başarısız bulunması halinde, Kurul tarafından tezin başarısız sayılmasına ilişkin nedenleri içeren gerekçeli değerlendirme raporu hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilecektir. Değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilmektedir.

Yeterlik Sınavı Yazılı Olacak ve 3 Ay Önce Adaylara Bildirilecek

En az üç yıl görev yapan ve tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcılarımız yeterlik sınavı için de Bakanlığımızın görev alan konularından sorumlu olacaklar. Yazılı gerçekleştirilecek sınav için Kurul tarafından belirlenen konular, uzman yardımcılarına en az üç ay önce duyurulacaktır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girme hakkını kullanamayanlara, Kurul tarafından bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilmektedir.

İtirazlar ise sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde Kurula yazılı olarak yapılabilecek.