Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu


Soru 1: Sendika nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar “İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az 7 işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Soru 2: Konfederasyon kurmak için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre konfederasyonlar, değişik işkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Soru 3: Sendika, Sendika şubesi ve konfederasyonlarda bulunması gereken zorunlu organları nelerdir?

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu bu kuruluşlarda bulunması gereken zorunlu organlardır.

Soru 4: Sendika yönetim kurulları kaç üyeden oluşur?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 9’uncu maddesine göre sendikaların yönetim kurullarında en az 3 en çok 9 üye bulunmalıdır.

Soru 5: Sendika Genel kurul toplantısının yapılabilmesi için toplantıya kaç üyenin katılması gerekir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 13’üncü maddesine göre Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir yeter sayı belirlenebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Soru 6: Türkiye’de sendikalar meslek esasına göre kurulabilir mi?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 3’üncü maddesine göre sendikalar işkolu esasına göre kurulabilir ve faaliyette bulunabilirler.

Soru 7: Sendikal kuruluşların kurucularında aranan şartlar nelerdir?

Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.

Soru 8: Sendikal kuruluşların kuruluş usulü nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 7’nci maddesine göre sendikalar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanır. Sendikalar için kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları; üst kuruluşlar için ilgili kuruluşların genel kurul kararları dilekçeye eklenmelidir.

 

Soru 9: Sendikalar en az kaç kişi ile kurulabilir?

Sendikalar en az 7 kişi ile kurulabilmektedir.

Soru 10: Sendika tüzüğünde yer alması gereken hususlar nelerdir?

Sendika tüzüğünde sendikanın adı, merkezi ve adresi, amacı, sendikanın faaliyet göstereceği işkolu, sendika kurucularının ad ve soyadları, kimlik bilgileri, meslek ve sanatları ve yerleşim yerleri; üst kuruluşları kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları, genel kurulun oluşumu, toplanma zamanı, görev ve yetkileri, üye ve delegelerinin oy kullanmaları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, genel kurul dışında kalan organlar, bu organların oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları ile toplantı ve karar yeter sayıları, şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği, üyelerce ödenecek aidat ve sendika yöneticilerinin ücretleri ile ilgili usul ve esaslar, demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar, iç denetim usulleri, tüzüğün değiştirilme usulleri, sona erme hâlinde mallarının tasfiye şekli, organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve kuruluşu temsile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile yerleşim yerleri yer almalıdır.

Soru 11: Valilik tarafından kuruluşu bakanlığa bildirilen sendikanın bilgileri kaç gün içerisinde Bakanlık resmi internet sitesinde ilan edilir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 7’nci maddesine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kuruluşun adı, merkezi ve tüzüğü on beş gün içinde resmî internet sitesinde ilan edilir.

Soru 12: Sendika şubelerinde bulunan zorunlu organların sayısı kaçtır?

Sendika şubelerinde yer alması gereken zorunlu organların sayısı en az 3 en çok 5’tir.

Soru 13: Olağan genel kurul en geç kaç yılda bir yapılır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 12’nci maddesine göre olağan genel kurul toplantısı en geç 4 yılda bir yapılır.

Soru 14: Sendika üyelik aidatı nasıl belirlenir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 18’inci maddesine göre, Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir.

Soru 15: Sendikaya üyelik yaşı en az kaçtır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 17’nci maddeye göre 15 yaşını dolduran kişiler sendikaya üye olabilirler.

Soru 16: İşçi sendikasına nasıl üye olunabilir?

İşçi sendikasına üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.

Soru 17: Sendika üyeliğinden nasıl istifa edilir?

E-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak sendika üyeliğinden istifa edilebilir.

Soru 18: Sendika üyeliğinden çıkarma yetkisi hangi kurula aittir?

Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 19’uncu maddesine göre karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve sendika üyeliğinden çıkarılan kişiye de yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Soru 19: İşçinin işsiz kalması sonrasında sendika üyeliği süresi ne kadardır?

İşçinin işsiz kalması durumunda sendika üyeliği 1 yıl daha devam eder.

Soru 20: Sendikanın konfederasyon üyeliği için sendikanın hangi kurul kararı gereklidir?

Bir sendikanın, üst kuruluşa üyeliği için karar vermeye yetkili organ genel kuruldur.

Soru 21: Konfederasyondan herhangi bir sendikanın çıkarılma kararı konfederasyonun hangi kurulu tarafından alınır?

Bir konfederasyondan, herhangi bir sendikanın çıkarılma kararını vermeye yetkili organ genel kuruldur.

Soru 22: Sendikal kuruluşlarda katılma ve birleşme hangi kurulun kararı ile gerçekleşir?

Aynı nitelikteki iki kuruluşun genel kurul kararı ile gerçekleşir.

Soru 23: Sendika genel kurulunda organ ve delege seçimlerine kaç gün içinde itiraz edilmelidir?

Seçim sonuç tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde itiraz edilebilir.

Soru 24: Sendika üyeliğinden çekilme bildirimden sonra, ne kadar sürede geçerlilik kazanır?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 19’uncu maddeye göre, her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır ve sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

Soru 25: İşyeri sendika temsilcisini kim atar?

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika işyeri sendika temsilcisini atamaya yetkilidir.

Soru 26: İşyeri sendika temsilcisi nasıl atanır?

Sendika; işyerinde işçi sayısı 50'ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile 1000 arasında ise en çok 4, 1001 ile 2000 arasında ise en çok 6, 2000’den fazla ise en çok 8 işyeri sendika temsilcisini işyerinde çalışan üyeleri arasından atar.

Soru 27: Sendika gelirleri nelerden oluşur?

Sendika gelirleri üyelik ve dayanışma aidatları, tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler, bağışlar, mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan oluşmaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamaz.

Soru 28: Sendikal kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimini kim yapar?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29’uncu maddesine göre kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, en geç 2 yılda bir 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlerce yapılır.

Soru 29: Sendikal kuruluşların genel merkezlerinin başka ile taşıma kararını hangi kurul verir?

Sendikal kuruluşların genel merkezlerinin başka ile taşıma kararını Genel Kurul tarafından verilir.

Soru 30: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kaç işkolu mevcuttur?

İşkolları, 6356 sayılı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 4’üncü maddesine göre Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir ve listeye göre 20 adet işkolu bulunmaktadır.

Soru 31: 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendikalar ilk olağan genel kurullarını ne kadar bir sürede yapmaları gerekir?

Sendikaların kuruldukları tarihten itibaren 6 ay içinde ilk olağan genel kurullarını yapması gerekir.

Soru 32: Toplu iş sözleşmesi hangi hükümleri içerir?

Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hükümleri içerir. Ayrıca, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin uygulanması ve denetimini ve uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de içerebilir.

Soru 33: Çerçeve sözleşme nedir?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre çerçeve sözleşme, Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Soru 34: Çerçeve sözleşme hangi hükümleri içerebilir?

Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir.

Soru 35: Çerçeve sözleşme asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır?

Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az 1, en çok 3 yıl için yapılır.

Soru 36: Toplu iş sözleşmesi hangi düzeylerde yapılabilir?

Toplu iş sözleşmesi işyeri, işletme ve grup toplu iş sözleşmeleri düzeyinde yapılabilir.

Soru 37: İşletme toplu iş sözleşmesi nedir?

Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde yapılabilen toplu iş sözleşmesi işletme toplu iş sözleşmesidir. 

Soru 38: Grup toplu iş sözleşmesi nedir?

Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılan toplu iş sözleşmedir.

Soru 39: Toplu iş sözleşmesi asgari ve azami kaç yıl süreli yapılır? Bu süre değiştirilebilir mi?

Toplu iş sözleşmesi en az 1 ve en çok 3 yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. Faaliyetleri 1 yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılan toplu iş sözleşmelerinin süresi 1 yıldan az olabilir. İşin bitmemesi hâlinde bu sözleşmeler 1 yılın sonuna kadar uygulanır.

Soru 40: Toplu iş sözleşmesinin süresi bitmeden ne kadar süre önce yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir?

Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önceki 120 gün içinde, yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulabilir. Ancak, yapılacak toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme sona ermedikçe yürürlüğe giremez.

Soru 41: İş sözleşmesinin toplu iş sözleşmesine kıyasla geçerliliği nedir?

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümleri geçerlidir. Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

Soru 42: Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi veya faaliyetinin durdurulması toplu iş sözleşmesini sonlandırır mı?

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflarca sözleşmenin süresi uzatılamaz, kısaltılamaz veya sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi ya da faaliyetinin durdurulması toplu iş sözleşmesini sona erdirmeyecek, yürürlük süresi bitince toplu iş sözleşmesi sonlanacaktır.

Soru 43: Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işverenin veya işyerinin girdiği işkolunun değişmesi toplu iş sözleşmesini sonlandırır mı?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında işkolu değişikliğinin toplu iş sözleşmesini etkilemeyeceği belirtilmektedir. Bir işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi varsa, işkolu değişikliği toplu iş sözleşmesini sonlandırmayacak; sözleşme süresi bittiğinde toplu iş sözleşmesi sonlanacaktır.